دوره و شماره: دوره 27، شماره 105، پاییز 1396 
4. بررسی تغییرات میدان تنش و نقش آن در دگرشکلی ساختار فراقان در زاگرس خاوری

صفحه 13-24

10.22071/gsj.2017.54126

سیدعباس عطاپورفرد؛ علی یساقی؛ مهناز رضائیان؛ اسماعیل شبانیان بروجنی


22. سنگ نگاری، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی مجموعه نفوذی ندوشن، باختر یزد

صفحه 215-232

10.22071/gsj.2017.53952

بدیعه شهسواری علویجه؛ نعمت‎اله رشیدنژاد عمران؛ جلیل قلمقاش