دوره و شماره: دوره 27، شماره 106، زمستان 1396 
16. فعالیت ماگمایی پس از برخورد در منطقه آلموقلاق، باختر ایران

صفحه 153-168

10.22071/gsj.2017.58238

منوچهر امیری؛ احمد احمدی خلجی؛ زهرا طهماسبی؛ رضا زارعی سهامیه؛ حسن زمانیان