دوره و شماره: دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 1-318 
14. ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع

صفحه 115-124

10.22071/gsj.2018.69267

مریم سلطانی نجف‌آبادی؛ سیداحمد بابازاده؛ محسن آل علی؛ برزو عسگری پیربلوطی


23. هندسه و جنبش ‏شناسی گسل عطاری در جنوب خاور البرز مرکزی

صفحه 213-222

10.22071/gsj.2018.68818

امیر نعیمی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمدرضا شیخ‎الاسلامی؛ ابوالفضل حاجی‎حسینی