تحلیل ساختاری ساختمان گشتاسب در جنوب دشت سروستان (ناحیه فارس داخلی _ زاگرس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران،ایران

2 دکترا، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران،ایران

چکیده

ساختمان گشتاسب در جنوب خاور شیراز جای گرفته است. این ساختمان ابعاد 54 کیلومتر و بیشینه پهنای 7 کیلومتر دارد و روی رخنمون سازند آسماری- جهرم قرار گرفته است. روند عمومی این ساختار همگام با دیگر ساختارهای ناحیه زاگرس و فارس شمال باختر- جنوب خاور است و در انتهای پلانج خاوری احتمالاً به دلیل عملکرد شاخه‍های گسل سروستان روندی خاوری- باختری به خود می‌گیرد. شیب کلی یال شمالی تاقدیس زیاد تا برگشته است در حالی که شیب کلی در یال جنوبی 25 تا 30 است که این مسئله نبود تقارن به سوی شمال خاوری را بر خلاف دیگر ساختارهای این ناحیه نشان می‌دهد. مطالعه حاظر نشان داد که این هندسه نتیجه‌ای از فعالیت افق‌های گسسته میانی موجود در توالی چینه‌شناسی به ویژه تبخیری‌های سازند دشتک به سن تریاس است و کوهانک‍های سطحی ساختمان در زیر این سازند و در افق دهرم با یکدیگر ادغام می‌شوند و ساختمان واحدی به نام مظفری را تشکیل می‌دهند. این پژوهش با استفاده از روش‌های هندسی نوین و برداشت‌های صحرایی، به بررسی هندسه افق دهرم و ویژگی‌های آن پرداخته است. در محدوده مطالعاتی 6 برش ساختاری عرضی، در جمع به طول 147 کیلومتر و یک برش طولی، به طول 51 کیلومتر رسیم شده است. همچنین نقشه خطوط هم تراز در افق مخزنی دهرم با استفاده از برش‌های ساختاری رسم شده بازسازی شده است؛ که بستگی سطحی ساختمان در افق دهرم دارای ابعاد  47 × 11.5 کیلومتر و بستگی قائم ساختمان در این افق 2000 متر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of Goshtasb Anticline In South of Sarvestan (Interior Fars, Zagros)

نویسندگان [English]

  • F. Motaki 1
  • H. Motamedi 2
  • N. Dehbashi 2
1 Mozaffari Anticline, Goshtasb Mountain, Dehram reservoir level
2 Ph.D., Exploration Management, NIOC, Tehran, Iran
چکیده [English]

Goshtasb anticline is situated in southeast of Shiraz. The dimension of this anticline is about 54 km length and maximum width of 7 km in the level of the Asemari–Jahrum carbonates exposure. The general trend of the structure is NW-SE which swings to an E-W trend in its eastern plunge possibly offsetted by branches of the Sarvestan fault. The northern flank of the anticline is steeply dipping to overturned whereas the southern flanks dips about 25-35, and therefore the anticline shows a distinct asymmetry to northeast in surface.  In this research we show that this geometry is a result of activation of intermediate detachment levels in the stratigraphy succession specially Triassic evaporates of the Dashtak Formation, and the surface culminations of this anticline are merged together at depth to form a single structure (the Mozaffari anticline) in the Dehram level below the Dashtak Formation. In this research, an integration of field survey and available subsurface combined with modern structural ideas have been used to study of the geometry of the Dehram horizon. For this purpose, 6 geological cross sections with the total length of 147 km and one 51-km-long longitudinal section have been constructed. Also an underground contour map of the Dehram horizon is produced using structural cross sections. According to this map, the areal and vertical closure of the Goshtasb anticline is 11.5X47 km² and 2000 m, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mozaffari Anticline
  • Goshtasb Mountain
  • Dehram reservoir level
کتابنگاری
آقانباتی، ع.، 1383- زمین‎شناسی ایران، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
مطیعی، ه.، 1382- زمین‎شناسی ایران، چینه شناسی زاگرس، کتاب شماره 84، انتشارات سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور.
 
 
References
Groshong, R. H., 2006- 3D Structural Geology, Springer Publication
Haldeston, 1973- The Class Shapes On The Basis Of The Value Of The Ratio.
James, A. V., Rouaix, S. J. and Farshadfar, F., 1963- The Structural Geology Of Muzaffari Anticline Exploration Directorate of Nioc, Unpublished Report.
Mohajer, M., Allayar, Gh. and Rajabi, E., 1980- The Structural Geology Of Muzaffari Anticline Exploration Directorate of Nioc, Unpublished Report.
Mitra, Sh., 2002- Structual Modela Of Faultear Detachment Folds, AAPG Bulltein, 86, No.9, PP.1673-1694.