ژئوشیمی، دگرسانی و کانی‌زایی طلا در منطقه شانق، دلیجان (اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

منطقه شانق در بخش مرکزی پهنه سنندج - سیرجان و در 28 کیلومتری جنوب خاور دلیجان قرار دارد. واحد‌های سنگی رخنمون یافته در منطقه شامل مجموعه‌ای از سنگ‌های رسوبی کربناتی، ماسه‌سنگی و سیلتی، رسوبی- آتش فشانی (آندزیتی تا پیروکلاستیک‌های توف آندزیتی) هستند که توده‌های پلوتونیکی در امتداد شمال‌خاور- جنوب‌باختر و شمال‌باختر- جنوب‌خاور در آنها نفوذ کرده است. سن واحدهای آذرین به ائوسن تا پس از میوسن نسبت داده می‌شود. واحدهای سنگی تحت تأثیر زون‌های گسلی، پهنه‌های برشی، سیستم‌های رگه‌ای، استوک ورک و دایک‌ها است. کانی‌زایی توسط زون‌های برشی، گسل‌ها و دگرسانی کنترل می‌شود. سنگ‌های میزبان (مونزونیت، کوارتز مونزونیت، آندزیت، دیوریت) تحت تأثیر دگرسانی‌های متفاوت، با شدت‌های مختلف قرار گرفته‌اند که مهم‌ترین آنها سریسیتی، کائولینیتی، کربناتی و سیلیسی است. کانی‌سازی ماده معدنی بسیار ساده بوده و شامل پیریت، کالکوپیریت، اکسید‌ها و هیدرواکسیدهای آهن است. بر اساس بررسی‌های میکروسکوپی نوری، طلا به صورت آزاد چه درون باطله و چه در حاشیه کانی‌های سولفیدی دیده نشد اما در اکتشافات ژئوشیمیائی سنگی طلا در نمونه‌ها اندازه‌گیری شد.که بیشترین مقدار طلا ppb 2760 و میانگین آن ppb 81  است. نتایج بررسی‌های انجام شده و مقایسه  ویژگی‌های منطقه شانق با کانسارهای نوع اپی‌ترمال حاکی از آن است که منطقه شانق از نظر ویژگی‌های زمین‌شناسی و کانی‌زایی بیشترین شباهت را  با کانسارهای نوع اپی‌ترمال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry, Alteration and Mineralization of Gold in Shanegh Area, Delijan, (Isfahan)

نویسندگان [English]

  • M. Sakhdari
  • M. Yazdi
  • M. Behzadi
Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Shanegh area is located in central part of Sanandag-Sirjan zone, 28km southeast of Delijan. Rock units exposing in the area consists of sedimentary (carbonate, sandstone, siltstone) volcano- sedimentary (andesite to andesitic tuff, tuff) and intrusive host rocks. The volcano- sedimentary units thought to be of Eocene to Quaternary ages which have been intruded by plutonic units. The main host rocks are monzonite, quartz monzonite, andesite and diorite. The host rocks have been altered by pervasive hydrothermal fluids. The alterations are sericitization, kaolinitization, carbonatization and silicification. The host rocks are characterized by fault or shear zones, vein systems, stockwork and dyke mineralization. Ore mineral assemblages are pyrite, chalcopyrite, Fe-oxide and Fe-hydroxides. We did not find gold minerals in our microscopic studies but the gold has been found in the lithogeochemical exploration. The results show that maximum grade of gold in some veins is about 2760 ppb and the mean grade of gold about 80 ppb. Comparing shanegh area main characteristics with epithermal gold deposits, shanegh area has the most similarities with epithermal gold mineralization; therefore, it is considered to be of this type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineralization
  • Alteration
  • Shanegh
  • Delijan
  • Isfahan
اشرف پور، ا.، 1387- ویژگی‌های ژئوشیمیایی،کانی‌شناسی و دگرسانی محدوده طلای ارغش، پایان‌نامه دکتری، زمین‌شناسی افتصادی، دانشگاه شهید بهشتی.
حسنی پاک، ع.، 1378- اکتشافات ذخایر طلا، انتشارات دانشگاه تهران،609 .
سخدری، م.، 1388- ژئوشیمی، کانی‌زایی و دگرسانی سنگ‌های آذرین منطقه شانق ، دلیجان، دوازد همین گردهمایی انجمن علوم‌زمین ، اهواز.
کوهستانی، ح.، راستاد، ا.، رشیدنژادعمران، ن. و محجل، م.، 1385- کانی‌زایی طلا در پهنه‌های برشی شکل‌پذیر و شکنای کانسار چاه باغ، فصلنامه علمی - پژوهشی، وزارت صنایع و معادن و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
یزدی، م.، 1381- روش‌های مرسوم در اکتشافات ژئوشیمیایی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 180.
References
Chapman, R. J. & Mortensen, J. K., 2006- Application of microchemical characterization of placer gold grains to exploration for Epithermal gold mineralization in regions of poor exposure, p 26
Thiersch P. C., Williams-Jones, A. E. & Clark, J. R., 2004- Shasta Au-Ag deposit, Toodoggone District, British Columbia, Canada,  p44 -57
Camprubi, A., Gonzalez-artida, E. & Iriondo, A., 2006- Mineralizing fluids of the shallow epithermal Au-Ag deposits of the El Barqeno district, Jalisco, Mexico, Journal of  geochemical Exploration  39-44
Carlile, J. C., Davey, G. R., Kadir, I., Langmead, R. P. & Rafferty ,W. J., 1991- Discovery and exploration of the Gosowong epithermal gold deposit, Halmahera, Indonesia , p207