معرفی مس تیپ پورفیری احتمالی و رگه‌های سیلیسی طلادار در منطقه میرکوه‌علی‌میرزا سراب با روش اکتشافات ژئوشیمیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم‌‌ زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

چکیده

محدوده اکتشافی میرکوه‌علی‌‌میرزا واقع در شمال سراب در ورقه ژئوشیمیایی 1:100000 مشگین‌شهر قرار دارد. این محدوده از دیدگاه زمین‌شناسی ســاختاری بخشی از زون البرز باختری- آذربایجان است. واحدهای سنگی که در محدوده‌های کانی‌زایی رخنمون دارند شامل توف‌های ریولیتی و دایسیتی به‌همراه سنگ‌های آتشفشانی- نیمه ژرف حدواسط تا بازی به سن ائوسن و نئوژن هستند. مطالعات ژئوشیمیایی در محدوده مورد مطالعه به روش رسوب‌آبراهه‌ای در مقیاس 1:25000 و برداشت نمونه‌های لیتوژئوشیمیایی از بالادست نمونه‌های بی‌هنجاری، منجر به معرفی یک محدوده کانی‌زایی مس (به‌احتمال پورفیری) و چند محدوده کانی‌زایی فلزات قیمتی و عناصر پایه در اشکال رگه‌ای برای اولین بار شد. رخداد این کانی‌زایی‌ها در منطقه می‌تواند بخش کوچکی از یک سامانه گرمابی بزرگ باشدکه تأثیر این چرخش همرفتی تا پهنه بیش از 10 کیلومتر مربع نسبت به کانی‌زایی مس گسترش داشته است و کانی‌زایی‌های اپی‌ترمال طلا به همراه سرب و روی و مولیبدن نزدیک به توده کانساری مس، در فاصله دورتر، نقره، آرسنیک، آنتیموان به همراه سرب و روی و در دورترین فاصله به‌ترتیب کانی‌زایی منگنز و بی‌هنجاری‌های عنصر جیوه (در رسوب آبراهه‌ای) را تشکیل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing of Copper Porphyry Type and Gold Mineralization in Siliceous Veins at Mirkuh Ali Mirza Area, Sarab,by Geochemical Exploration

نویسندگان [English]

  • A. Maghsoudi 1
  • M. Yazdi 1
  • M. Mehrpartou 2
  • M. Vosoghi Abedini 1
1 Faculty of Earth Science, Shahid Behshti University, Tehran, Iran.
2 Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Mirkuh Ali Mirza area is situated at north of Sarab, NW of Iran. The study area is located in in Meshkin Shahr 1:100000 geological sheets at western Alborz–Azerbaijan structural zone. The major exposed rocks in the area are the Eocene and Neogene volcanic and subvolcanic rocks which include rhyolitic and dacitic tuff with intermediate to basic rocks. Recent geochemical stream sediment (1:25000 scale) and litogeochemical surveys showed base and precious metals in the form of veins at the periphery of a porphyry copper deposit model. Occurrence of this mineralization can be a small part of a big hydrothermal fluids circulation that its effects were developed in large scale up to 10km2 to porphyry copper mineralization. The mineralization model follow as; porphyry copper in center, gold and other base metals in periphery, anomalous concentration of Ag, As, Sb, Pb and Zn in more distal relative to central body and Mn, Ba and Hg can be found at the outer part of the system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper porphyry and vein gold mineralization
  • Mirkuh Ali Mirza
  • Sarab
امینی، ب.، 1373-  نقشه زمین‌شناسی مشگین‌شهر در مقیاس 1:100000، سازمان زمین‌شناسی کشور.
مقصودی، ع.، یونسی، س. و نعمتی، م.، 1382- اکتشافات ژئوشیمیایی ـ‌کانی‌سنگین در ورقه 1:100000 مشگین‌شهر، سازمان زمین‌‌شناسی کشور.
 
References
Amidi, M., Lescuyer, J. L. & Riou, R., 1978- Geological Map of Ahar 1:250000 sheet. Geological Survey of Iran.
Berger, B. R., Ayuso, R. A., Wynn, J. C. & Seal, R. R., 2008- Preliminary Model of Porphyry Copper Deposits,U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1321, 55p.   
Blevin, P. L., 2005- Intrusion Related Gold Deposits. www.ga.gov.au/about/corporate/ga_authors/Expl_models/PL_Blevin_IRGD.jsp
Coop, J. A., 1973- Geochemical Prospecting for Porphyry type mineralization-a review. J.Geochem. Expor., 2, 81-102.
Emmons, W. H., 1927- Relations of metalliferous lode systems to igneous intrusives. Trans.Amer.Inst. of Mining and Metall. Eng., 74: 29-70.
Geoffroy, J. D., & Wingall, T. K., 1985- Designing Optimal Strategies for Mineral Exploration, Plenum Press, New york.
Hawkesworth, C. J., Hergt, J. M., Mcdermott, F. & Ellam, R. M., 1991- Destructivemargine magmatism and the contribution from the mantle wedge and subduct crust:       Australian Journal of Earth Science, v.38, p.577-594.
Hedenquist, J. W., Arribas, A., J. R., & Reynolds, T. J., 1998- Evolution of an intrusion-centeredhydrothermal system; Far Southeast-Lepanto porphyry and epithermal Cu-Au deposits, Philippines: Economic Geology, v. 93, p. 373-404.
Jerome, S. E., 1966- Some features pertinent in exploration of porphyry copper deposits. In: Titley, S. R., and Hicks, C. L., Eds., Geology of the Porphyry Copper Deposits, Southwestern, North America. University of Arizona Press, Tucson, AZ, pp. 75-85.
Jones, B. K., 1992- Application of metal zoning to gold exploration in porphyry copper systems: Journal of Geochemical Exploration, v. 43, p. 127-155.
Learned, R. E., 1972- Gold, a useful pathfinder element in the search for porphyry copper deposits in Puerto Rico: Proceedings of the Fourth International Geochemical Exploration Symposium, London, April 17-20.
McDonough, W. F., & Sun, S., 1995- The composition of the earth: Chemical Geology, v. 120, p.223-253.
Rollinson, H., 1993- Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation, Longman Scientific & Technical, United Kingdom, 352p.
Seedorff, E., Dilles, J. H., Proffett, J. M., Einaudi, M. T., Zurcher, L., Stavast, W. J. A., Johnson, D. A., & Barton, M. D., 2005- Porphyry deposits-Characteristics and origin of hypogene features: Society of Economic Geologists, Economic Geology 100th Anniversary Volume, p. 251-298.
Sillitoe, R. H., 1973- The tops and bottoms of porphyry copper deposits: Economic Geology, v. 68, p. 799-815.
Sillitoe, R. H., 2000- Gold-rich porphyry deposits: Descriptive and genetic models and their role in exploration and discovery, in: Gold in 2000, SEG Reviews in Economic Geology v.13, p.315-345.
Sinclair, W. D., 2007- Porphyry deposits, in Goodfellow, W.D., ed., Mineral deposits of Canada: Geological Association of Canada Special Publication 5, p. 223-243.
Tatsumi, Y., Kosligo, T., & Nohda, S., 1995- Formation of a third volcanic chain in Kamchatka: generation of unusual subduction-related magmas: Contrib. Mineral. Petrol., v.120, p.117-128.