طراحی الگوریتم تولید مدل پتانسیل معدنی به منظور مدیریت بهینه عملیات اکتشاف، با نگرش ویژه به اکتشاف مقدماتی ذخایر طلا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

در طراحی اکتشافات سیستماتیک و پی­جویی ذخایر معدنیمی­توان با استفاده از مدل­سازی ذخایر شناخته شده، الگوریتمی را طراحی نمود تا اجرای عملیات اکتشاف، تولید مدل پتانسیل معدنی و شناسایی نواحی هدف بر اساس مراحل ارائه شده در آن صورت گیرد. این مدل راهنمایی است که سبب شناسایی مناطق دارای بالاترین و بیشترین احتمال کانی­سازی، افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک اکتشاف می­گردد. هدف از مقاله حاضر طراحی و ارائه یک الگوریتم به منظور دسترسی به مدل پتانسیل معدنی بهینه در عملیات اکتشاف با نگرش ویژه به اکتشاف ذخایر طلا و پلاسرهای حاصل از آن­ها می­باشد. در این راستا پس از مدل­سازی توصیفی ذخایر طلا و تعریف یک مدل مفهومی مناسب، همه مشخصاتی که می­توانند به عنوان معیار اکتشافی مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمع­آوری می­شوند. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل لایه­های اطاعاتی مختلف، دسترسی به نقشه­های شاهد و پیشگوی اکتشافی امکان­پذیر می­گردد. در مرحله بعد همه نقشه­های دوتایی تلفیق می­گردند تا مناطقی که در آن­ها همه معیارهای اکتشافی یکدیگر را تایید می­کنند، به صورت یک نقشه معرفی شوند. نقشه اخیر مدل پتانسیل معدنی طلا بوده که محل­های احتمالی وقوع کانی­سازی را به‌عنوان مناطق هدف نشان می­دهد. در نهایت مراحل طراحی شده به‌صورت الگوریتمی ارائه می­شود که در آن همه مراحل و روش­های اکتشافی قابل استفاده به صورت برنامه­ریزی شده و به‌ترتیب الویت آمده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing of Exploration Algorithm to Generate Optimum Mineral Potential Models and Management of Exploration Operation: A Special Emphasis on Preliminary Exploration of Gold Deposits

نویسندگان [English]

  • Mahyar Yousefi
  • R. Gholami
  • A. Kamkarr-Ruhani
  • A. Moradzade
Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

In the systematic exploration plan for prospecting the mineral deposit, we can design an exploration algorithm using the modeling of known mineral occurrences. Such an algorithm is a key to recognize the area where is high probability of mineralization, reduce the risk of exploration and increases the probability of exploration success. In this paper, we introduce an algorithm for optimizing mineral potential model and target generation in the exploration operation with focus on the gold exploration. In this way, after descriptive and conceptual modeling of gold deposit, all of the characteristics that can be used as an exploration criterion have been identified and assembled as a target model. Then, various data layers have been used to generate significant evidential maps. Then all of the evidential maps should be combined to generate mineral potential model (map) of the mineralization type sought. Recent map shows the probability location of gold mineralization as target area. Finally an algorithm has been introduced in which all of the exploration stage and methods have been identified base on priority.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design an Exploration Algorithm
  • Planning
  • Conceptual modeling
  • Mineral potential mapping
  • Gold deposits
  • Boolean Logic
حسنی پاک، ع.ا.، 1383- اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، انتشارات دانشگاه تهران، 615 ص
کریم­پور، م. ح. و سعادت، س.، 1384-  زمین شناسی اقتصادی کاربردی،  انتشارات نشر مشهد، 535 ص
یوسفی، م.، 1383-  اکتشاف سنگ­های تزئینی (نما) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، اولین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
یوسفی، م.، کامکار روحانی، ا.، غلامی، ر.، رسولی، م.، میرصادقی، م.، 1388-  شناسایی و تفکیک کانی­سازی­های فلورین عدسی شکل از کانی­سازی در زون­های گسل خورده در جنوب استان مازندران با استفاده از تجزیه و تحلیل اوزان شاهد، سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، دانشگاه یزد.
 
 
 
 
 
 
 
References
Amiri, A. H., Ranjbar, H. & Honarmand, M., 2005- Application of remote sensing techniques in   alluvial sampling design for exploration of placer deposits in the semi-arid areas.Map India,Geomatics.
Berger, B. R. & Drew, L. J., 2002- Mineral-deposit models: new developments. In: A.G. Fabbri, Gaál, G., McCammon, R.B. (Eds.), Deposit and Geoenvironmental Models for Resource Exploitation and Environmental Security. NATO Science Series 2, Environmental Security, Vol. 80, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.121-134.
Bonham-Carter, G. F., 1985- Statistical association of gold occurrences with Landsat-derived lineaments, Timmins-Kirkland Lake area, Ontario. Canadian Journal of Remote Sensing 11(2): 195-211.
Bonham-Carter, G. F., 1994- Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling withGIS, Pergamon, Ontario.
Carranza, E. J. M. & Hale, M., 2002a- Mineral imaging with Landsat TM data for hydrothermal alteration mapping in heavily-vegetated terrane. International Journal of Remote Sensing 23(22): 4827-4852.
Carranza, E. J. M. & Hale, M., 2002b- Spatial association of mineral occurrences and curvi-linear geological features. Mathematical Geology 34(2): 199-217.
Carranza, E. J. M., 2008- Geochemical Anomaly and Mineral Prospectivity Mapping in GIS, Handbook of Exploration and Environmental Geochemistry, Vol. 11, Elsevier, Amsterdam.
Carlson, C. A., 1991- Spatial distribution of ore deposits. Geology 19(2): 111-114.
Harris, J. R., Wilkinson, L., Heather, K., Fumerton, S., Bernier, M. A., Ayer, J. & Dahn, R., 2001- Application of GIS processing techniques for producing mineral prospectivity maps – a case study: mesothermal Au in the Swayze Greenstone Belt, Ontario, Canada. Natural Resources Research 10(2): 91-124.
Hronsky, J. M. A. & Groves, D. I., 2008- Science of targeting: definition, strategies, targeting and performance measurement. Australian Journal of Earth Sciences 55(1): 3-12.
Kearey, P., Brooks, M. & Hill, I., 2002- An Introduction to Geophysical Exploration, 3rd edn., Blackwell Scientific Publications, Oxford.
Macdonald, E. H., 2007-Handbook of gold exploration & evaluation. Woodhead Publishing, 664p.
Muller, D.,  &Groves, D. I., 1997- Potassic Igneous Rocks & Associated Gold Copper Mineralization. Springer, 235p.
Parasnis, D. S., 1997- Principles of Applied Geophysics, 5th edn, Chapman and Hall, London.
Pirajno, F., 1992- Hydrothermal Mineral Deposits, Principles and Fundamental Concepts for the Exploration Geologists, Springer-Verlag, Berlin.
Pirajno, F., 2009- Hydothermal Processes & Mineral System. Springer, 1273p.
Robb, L., 2004- Introduction to Ore-forming Processes, Blackwell, Oxford.
Roberts, R. G., Sheahan, P., Cherry, M. E. (Eds.), 1988- Ore Deposit Models, Geoscience’s Canada Reprint Series 3, Geological Association of Canada, Newfoundland.
Sabins, F. F., 1999- Remote sensing for mineral exploration. Ore Geology Reviews 14(3): 157-183.
Singer, D. A., 1993- Basic concepts in three-part quantitative assessments of undiscovered mineral resources. Nonrenewable Resources 2(2): 69-81.
Spatz, D. M., 1997- Remote sensing characteristics of sediment- and volcanic-hosted precious metal system: imagery selection for exploration and development. International Journal of Remote Sensing 18(7): 1413-1438.
Telford, W. M., Geldart, L. P. & Sheriff, R. E., 1990- Applied Geophysics, 2nd edn., Cambridge University Press, Cambridge.
Thiart, C. & De Wit, M., 2000- Linking spatial statistics to GIS: exploring potential gold and tin models of Africa. South African Journal of Geology 103(3-4): 215-230.
Vearncombe, J. & Vearncombe, S., 1999- The spatial distribution of mineralization: applications of Fry analysis. Economic Geology 94(4): 475-486.