مطالعه ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی کرج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.

2 Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Research institute for Earth Sciences, Geological survey of Iran, Tehran, Iran

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

کرج یکی از کلان شهرهای کشور است که در سال‌های اخیر توسعه عمرانی و صنعتی قابل توجهی داشته است. بر همین اساس شناخت آبرفت آن که ساختگاه بسیاری از سازه‌های عمرانی و صنعتی است اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش بر اساس نتایج آزمون‌های فراوان صحرایی و آزمایشگاهی در محدوده 10 کیلومتری جهان‌شهر تا کمال‌شهر، بخش میانی رسوبات آبرفتی کرج مطالعه  و در شش لایه مستقل طبقه‌بندی شده است. افزون بر این، ضمن معرفی ویژگی‌های ژئوتکنیکی هر‌یک از لایه‌های خاک در منطقه یادشده روابطی برای محاسبه مدول الاستیسیته و زاویه اصطکاک داخلی خاک ارائه شده است. همچنین بر اساس داده‌های آزمایشگاهی، صحرایی و ابزار سنجی، ظرفیت باربری خاک در بخش میانی رسوبات آبرفتی کرج مورد بحث واقع و روابطی برای برآورد آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geotechnical Properties of Central Part of Karaj Alluvium

نویسندگان [English]

  • A. Ghanbari 1
  • S. S. Zerangzadeh 2
  • F. Rezaee 3
  • S. J. Zakariaee 4
1 Faculty of Technology and Engineering, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran
2 Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Research institute for Earth Sciences, Geological survey of Iran, Tehran, Iran
4 Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the geologic formations of central part of Karaj alluvium are studied and a new division for layers is presented. The results of hundreds geotechnical in-situ and laboratory tests in Karaj alluvium were carried out and analyzed. Based on soil material properties, the study area is divided to six individual layers. In each layer, the results of a large number of in situ and laboratory test to determine geotechnical properties of soil are classified and analyzed. Finally, average geotechnical parameters for different layers of soil in study area are presented. To determine the range of modulus of elasticity and relation between bearing capacity and SPT number in Karaj alluvium, results of laboratory and in-situ tests were assessed and compared with instrumentation data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karaj Alluvium
  • Geotechnical Properties
  • Bearing Capacity
  • SPT
امینی، م.، 1373- ویژگی‌های ژئوتکنیک رسوبات کواترنر دشت تهران، مجموعه مقالات نخستین سمپوزیم بین‌المللی کواترنر، دانشگاه تهران، ص 171-175.
بربریان، م.، قریشی، م.، ارژنگ روش، ا. و مهاجر اشجعی، ا.، 1364- پژوهش و بررسی ژرف نو زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه- گسلش در گستره تهران و پیرامون، گزارش شماره 56 سازمان زمین‌شناسی کشور.
پدرامی، م.، 1356- مطالبی مختصر در مورد رسوبات کواترنر اطراف تهران، سازمان زمین‌شناسی کشور، 18 صفحه.
پهلوان، ب.، فاخر، ع.، خامه چیان، م. و صنیعی، ه.،1382- مطالعه متغیرهای تغییرشکل پذیری آبرفت های درشت دانه با استفاده از پرسیومتر منارد، مجله علوم زمین، شماره 47-48، ص 96-118
جعفری، م. ک. و کشاورز بخشایش، م.، 1380- بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی ژئوتکنیکی آبرفت‌های جنوب تهران، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، ص 533-544.
حائری، س. م.، یثربی، س. ش.، ارومیه‌ای، ع. و اصغری، ا.، 1382- ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی آبرفت‌های درشت دانه و سیمانی شده تهران، مجله علوم زمین، شماره 47-48، ص2-15 .
قنبری، ع.،1388- مطالعه مدول الاستیسیته خاک در آبرفت جنوب تهران، مجله علوم زمین، پاییز 1388.
 
References
AASHTO, 1996- “Standard Specifications for Highway Bridges, 16th Edition.” Washington, D.C.
Behpoor, L. & Ghahramani, A., 1989- " Correlation of SPT to strength and modulus of elasticity of cohesive soils",12th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, ISSMFE, Rio do Janeiro, Brazil.
Bowles, J. E., 1996- "Foundation Analysis and Design", 3rd Edn.
Das, B. M., 1983- "َAdvanced Soil Mechanics". McGraw-Hill Book Company.
Dedual, E., 1967- Zur geologie des mittleren und unteren Karaj – Tales, Zentral – Elburze (Iran), Univ. Zurich,123p.
Hanna, A. M., & Meyerhof, G. C., 1981- "Experimental evaluation of bearing capacity of footing subjected to inclined load" Canadian Geotechnical Journal, 18 (4), 599-603.
Hansen, J. B., 1970- "A revised and extended formula for bearing capacity." Danish Geotechnical Institute, Bulletin 28, Copenhagen.
Hatanaka, M., & Uchida, A., 1996-  Empirical correlation between penetration resistance and effective friction of sandy soil.  Soils & Foundations, Vol. 36 (4), 1-9, Japanese Geotechnical Society.
Hunt, R. E., 1984- Geotechnical Engineering Investigation Manual. McGraw-Hill, New York, NY.
Meyerhof, G. G., 1963- "Some recent research on the bearing capacity of foundations." Canadian Geotechnical Journal, 1 (1), 16-26.
Meyerhof, G. G., 1956- Penetration tests and bearing capacity of cohesionless soils, journal of the soil mechanics and foundation division, ASCE, Vol. 82, No. SM1, January, pp. 1-19.
Mirzaie A. & Motamed A., 2005- “The study of climate in karaj sedimentaly basin dy sedimentology” Journal of scines (Islamic azad university), 15(57 (GEOLOGY ISSUE)):363-377.
Papadopoulos, B. P., 1992- “Settlements of shallow foundations on cohesionless soils.” J. Geotech. Eng., ASCE, 118(3), 377-393.
Peck, R. B., Hanson, W. E., &  Thornburn, T. H., 1974- "Foundation Engineering," John Wiley & Sons, pp. 514.
Rieben, E. H., 1966- Geological observation on alluvial deposits in northern Iran, Geological Survey of Iran, Report No. 9.
Vesic, A. S., 1973- "Analysis of ultimate loads of shallow foundation." J. Geotech. Engrg.,  ASCE, 99 (1), 43-73.
Webb, D. L., 1969- “Settlement of structures on deep alluvial sandy sediments in Durban, South Africa.” Proceedings, Conf. on In Situ Behaviour of Soil and Rock, Institution of Civil Engineers, London, 181-188.
Yagiz, S., Akyol, E. & Sen, G., 2008- "Relationship between the standard penetration test and the pressuremeter test on sandy silty clays: a case study from Denizli", Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol. 67, No.3.