بررسی ساختارهای مزوسکوپی شکننده و شکننده-شکل پذیر در منطقۀ دگرگون شدۀ جنوب خاور اقلید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان، اصفهان،‌ایران

چکیده

منطقۀ مورد مطالعه در 40 کیلومتری جنوب خاور شهرستان اقلید، در منطقه­ای دگرگون­شده، حد فاصل گسل اقلید و راندگی اصلی زاگرس واقع شده است و بخشی از پهنۀ سنندج-سیرجان جنوب­خاوری است. این منطقه شامل سنگ­های به شدت دگرشکل شده­ای است که آشکارا در یک پهنۀ برشی راست­گرد تکوین یافته­اند. مطالعات انجام­شده در این منطقه در مقیاس مزوسکوپی برای تعیین جهت تنش­های دیرینه و تعیین تاریخ دگر­شکلی انجام شده است. بر این اساس، گسل­های مزوسکوپی، درزه­ها و رگه­ها بر پایۀ مطالعات میدانی و روش­های آماری بررسی و اندازه­گیری شدند. سپس مدل مناسب در شکل­گیری هر یک از ساختارها پیشنهاد شد. همچنین بر اساس مقیاس زمان نسبی، سن نسبی تشکیل ساختارهای بررسی شده، مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از نتایج به­دست آمده، دو رویداد دگرشکلی مختلف در تکوین ساختارهای بررسی شده در این منطقه مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Mesoscopic Brittle and Ductile-brittle Structures in the Metamorphic Area of Southeastern Eghlid

نویسنده [English]

  • R. Arfania
Department of Geology, Islamic Azad University Khorasgan Branch, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

The study area, located in 40 km southeast of Eghlid town, is a  metamorphozed terrain  situated between the Eghlid fault and the Zagros Main Thrust and is a part of the southeastern Sanandaj-Sirjan Zone. The area consists of the highly deformed rocks which have been emerging clearly in dextral shear zones. Mesoscopic scale analysis carried out for determining the paleostress directions and deformation history of the area. Thus mesoscopic faults, joints and veins were measured and analyzed based on the field measurements and statistical methods. Then fitting structural models were presented for each of them. Furthermore, formation ages of the structures were considered based on relative time scale. According to the results, it can be concluded that two different deformation phases were effective in formation of the analyzed structures.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanandaj-Sirjan
  • Joint
  • Vein
  • Mesoscopic fault
  • Eghlid fault
هوشمندزاده، ع.، سهیلی، م.، 1369- شرح نقشۀ زمین شناسی چهارگوش اقلید 1:250000، سازمان زمین‌شناسی ایران. 160 صفحه.

حاجی حسینلو، ح.، 1387-  تحلیل ساختاری و ریز ساختاری پهنه برشی اقلید، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی ۱۸، (۶۹) 13-26.

 

 

References

Alric, G. & Virlogeux, D., 1977- Petrographie et geochimie des roches metamorphiques et agmatiques de la region de Deh Bid-Bawanat, chaine de Sanandaj Sirjan, Iran. These, 3eme cycle, Universite Scientifique et Medicale de Grenoble, Grenoble.

Berberian, M.,1977- Three Phases of Metamorphism in the Hadji-Abad Quadrangle (Southeastern Extremity of the Sanandaj-Sirjan Zone); A Paleotectonic Discussion. In: Contribution to the Seismotectonics of Iran, Part III (ed. M. Berberian). Geol. Min. Surv. Iran, 40, 239-262.

Durney, D. W., & Ramsay, J. G., 1973- Incremental strains measured by syntectonic crystal growths. In: Gravity and Tectonics (edited by K. A. De Jong & R. Scholten).67-96.

GSI., 2001- Geological Map of Quadrangle Eghlid, 1:100000. Geological Survey of Iran, Tehran.

Haji Hosseinlou, H., 2003- Structural Analysis of Eqhlid Fault Shear Zone, southwest of Iran, M.Sc. Thesis, University of Shiraz, Shiraz, Iran.

Hoshmandzade, A. & Sohili, M., 1990- Description of Geological Map of Eqhlid Sheet, Geological map of Iran. 1:250000 Series sheet G10, Geological survey of Iran.

Ramsay, J. G. &  Huber, M. I., 1987- The techniques of modern structural geology, 2: Folds and Fractures. Academic Press, 391 pp.

Srivastava, H., Hudleston, P. & Earley III, D., 1995- Strain and possible volume-loss in a high-grade ductile shear zone. Journal of Structural Geology 17, 1217±1231.

Stöcklin, J., 1968- Structural history and tectonics of Iran: a review. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 52, 1229–1258.

Taraz, H., 1974- Description of Geological Map of Surmagh-Deh Bid Area. Report no. 37, Geological Survey of Iran, Tehran.

Tillman, J. E., Poosti, A., Rossello, S. &  Eckert A., 1981- Structural evolution of Sanandaj-Sirjan Ranges near Esfahan, Iran. AAPG Bulletin; 65; no. 4; p. 674-687.

Williams, P. F., Goodwin, L. B. & Ralser, S., 1994- Ductile deformation processes: in P.L. Hancock, editor, Continental deformation, Pergamon Press, p. 1-27.