تحلیل شکستگی‌های مخزن آسماری میدان نفتی مارون (زاگرس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

2 اداره مطالعات زمین‌شناسی، شرکت ملی نفت ایران، مناطق نفت خیز جنوب ایران، اهواز، ایران

چکیده

میدان نفتی مارون در بخش خاوری منطقه ساختاری فروافتادگی دزفول (زاگرس) واقع شده است. رخنمون سطحی این میدان، سازند آغاجاری بوده و سازندهای آسماری و گروه‌های بنگستان و خامی، مخازن نفتی موجود در این میدان هستند. سازند آسماری مهم‌ترین سنگ مخزن این میدان بوده که به شش لایه مخزنی تقسیم شده است. لایه‌های مخزنییک، دو، سهبه طور عمده از کربنات‌های دولومیتی تشکیل شده‌اند، بنابراین تراکم شکستگی‌ها بویژه در لایه یک (90 درصد دولومیت) بیشتر است. در لایه‌های مخزنی چهار و پنج و شش این میدان به دلیل افزایش لایه‌های شیلی و مارنی و کاهش شکنندگی، تراکم شکستگی‌های کمتر می‌شود. براساس این پژوهش، تاقدیس مارون یک چین مرتبط با گسل راندگی است و مجموعه ویژگی‌های این تاقدیس، سازوکار چین‌های جدایشی گسل را پیشنهاد می‌کند. بررسی‌های موجود دو سامانه شکستگی با منشأ ناحیه‌ای و محلی را مشخص ساخته‌اند. شکستگی‌های ناحیه‌ای امتداد خاوری- باختری دارند و شکستگی‌های محلی مربوط به شکستگی‌های مرتبط با چین‌خوردگی و خمش ساختاری هستند . بررسی تغییرات انحنا با استفاده از روش‌های مشتق‌گیری ریاضی و رسمی، محدوده‌های مستعد شکستگی در تاقدیس مارون را، به طور عمده در یال جنوبی و محدوده‌های از بخش‌های خاوری یال شمالی نشان می‌دهد. مقایسه داده‌های مخزنی بر اساس نقشه‌های هم‌تراوایی، فشار (RFT) و شاخص تولید (PI) با نتایج به دست آمده از بررسی شکستگی‌های تاقدیس مارون، هماهنگی بسیار خوب مناطق مستعد شکستگی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Fractures in the Asmari Reservoir of Marun Oil Field (Zagros)

نویسندگان [English]

  • Mehran Arian 1
  • R. Mohammadian 2
1 Department of Geology, science and research branch, Islamic Azad university
2 Geology office of National Iranian Oil Company, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Marun oil field is situated on the eastern part of Dezful Embayment zone (Zagros).Aghajari Formation is cropping out on the surface. Asmari formation, Bangestan and Khami Groups are the Main reservoirs in this field. Asmari formation with six reservoirs layers is the most important reservoir. Dolomitic carbonates are dominant lithology in the 1,2,3layers and so, fracture density is high, especially in the first layer(90% Dolomite).Increasing of shale and Marle Layers in the 4,5,6 layers caused to decreasing of brittle property and fracture density is low. According to this research, Marun Anticline is a fault (thrust) related fold with faulted Detachment Fold mechanism. Two major fractures system in the Marun oil field could be recognized which are regional fractures (with east-west trending) and local fractures (fold and bending related fractures). The main fractured sectors, Marun Anticline are being seen in the southern limb and the eastern part of northern limb by curvature investigation (by Differential and Graphical methods).The results of Isopermeability, RFT, PI maps are consistable with the results of fracture study in order to identification of fractured sectors in the Marun Anticline

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari Formation
  • Marun Oil Field
  • fracture
  • Permeability
  • Detachment Fold
  • Structural Bending
References
Barker, S. N. and Speers, R. G., 1978- Marun Asmari Reservoir high permeability system, OSCO Rep. No. 3401.
Colman Sadd, S. P., 1978- Fold development in Zagros simply folded belt, Southwest Iran. The American Association of Petroleum Geologist Bulletin, 62, 984–1003.
Eshghi, M., 1969- Photo linears, Asmari Fracture System and well productivity of Aghajari Area, IOOC, Rep. No.1152.
Intera petroleum Technologies, Ltd., 1992- Marun Field study.
Mc Clay, K. R., 2000- Structural geology for petroleum exploration, Royal Holloway university, London.
McCord, D. R., 1975- Asmari reservoir, Khuzestan province Iran, Fracture study of Asmari reservoir, OSCO.
McQuillan, H., 1973- Small Scale Fracture Density in Asmari Formation of Southwest Iran and its relation to bed thickness and Structural setting, Am., Assoc., Pet ., Geol., Bull., 57 ,2367-2385.
Mitra, S., 2002- Structural models of faulted detachment folds. AAPG Bulletin, 86, 671–693.
Mitra, S., 2003- a unified kinematic model for the evolution of detachment folds: Journal of Structural Geology, 25, 1659–1673.
Nelson, R. A., 2001- Geologic analysis of naturally fractured reservoirs, Gulf publishing, Houston, Texas, 2nd ed., 332P.
O’Brien, C. A. E .,1950- Tectonic problems of the oil field belt of southwest Iran Proceedings of 18th International of Geological Congress, Great Britain, 6,   45–58.
Poblet, J. and McClay, K., 1996- Geometry and Kinematics of Single-Layer Detachment Folds: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 80, 1085-1109.
Sangree, J. B., 1963-Correlation of Joint Spacing and Type Asmari Limestone Iran, LOE & PC Rep.,753p.
Sherkati, S. and Letouzey, J., 2004- Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran: Marine and Petroleum Geology, 21, 535-554.
Smelle, W. R., 1920- Geological Survey of Push-e Kuh, Apoc., Rep.No.96.
Statoil, 2003- Marun Asmari Full Field Study.
Stearns, D.W. and Friedman, M., 1972- Reservoirs in Fractured Rocks, Am., Assoc., Pet., Geol., Bull., 16, 82-106.
Twerenbold, E. F., Raualx, S. J. and Van Os, B., 1962- Fracture pattern study of Kuh-e Bangestan and its bearing on oil Accumulation in Agreement area, IOOC, Rep.No.1029.