بهینه‌سازی فرایند لیچینگ سیانیدی در کارخانه فرآوری پویازرکان آق‌دره به منظور افزایش بازیابی طلا، نقره و جیوه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

فرایند سیانیداسیون از مهم‌ترین و گسترده‌ترین فناوری‌های هیدرومتالورژی مورد استفاده در استخراج طلا و نقره از کانسنگ و کنسانتره آنها است. از متغیر‌های مؤثر بر لیچینگ سیانیدی، غلظت سیانید سدیم و اکسیژن محلول، درصد جامد، pH، ابعاد کانسنگ، زمان ماند و سرعت همزدن است. در این نوشتار، تأثیر این متغیر‌ها بر روی بازیابی طلا، نقره و جیوه از کانسنگ خوراک پویازرکان آق‌دره، با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی بررسی و سطوح بهینه آن تعیین شد. در مرحله غربال کردن با آزمایش‌های انجام شده طبق آرایه L16 مشخص شد که میزان متغیر‌های مؤثر سیانید سدیم، pH، درصد وزنی جامد در پالپ (Pulp)، محدوده دانه‌بندی کانسنگ و زمان ماند در بازیابی طلا، نقره و جیوه به ترتیب برابر g/t900 کانسنگ، 10، 42%، μm 53 و 30 ساعت است. در مرحله بهینه‌سازی با آزمایش‌های انجام شده طبق آرایه L18 مشخص شد که مؤثرترین متغیر در بازیابی طلا، محدوده دانه‌بندی کانسنگ و در بازیابی نقره و جیوه، زمان ماند است. در این مرحله شرایط بهینه در بازیابی طلا، نقره و جیوه برای متغیرهای سیانید سدیم، pH، درصد جامد در پالپ، 80d کانسنگ و زمان ماند به‌ترتیب برابر g/t1000 کانسنگ، 3/10، 46%، μm 37 و 40 ساعت به‌دست آمد. در این شرایط بازیابی طلا، نقره و جیوه به ترتیب برابر 02/1±42/91، 24/1±31/54 و 66/0±50/19درصد است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Cyanide Leaching Process in order to Increase Au, Ag and Hg Recovery in Pouya Zarkan Aghdareh Plant

نویسندگان [English]

  • M. Abdollahy
  • S. M. J. Koleini
  • A. Ghaffari
Dept. Of Mineral processing, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cyanidation process is one of the most important and widespread hydrometallurgical technologies used in the extraction of gold and silver from ores and concentrates. Some of the most effective parameters on cyanide leaching are sodium cyanide concentration, dissolved oxygen, solid percent, pH, particle size, retention time and agitation speed. In this article the effect of these parameters on the recovery of gold, silver and mercury from Pouya Zarkan Aghdareh ore has been studied to determine the optimum conditions using Taguchi exprimental design method. The experiments at the screening step based on L16 orthogonal array indicated that the effective parameters on gold, silver and mercury recovery such as sodium cyanide, pH, solid percent in pulp, d80 and retention time were obtained equal to 900 g/t ore, 10, 42%, 53 μm and 30 h, respectively. The experiments at the optimization step based on L18 orthogonal array indicated that d80 on gold recovery and retention time on silver and mercury recovery were the most effective parameters. Finally the optimum conditions for gold, silver and mercury recovery were obtained for parameters such as sodium cyanide, pH, solid percent in pulp, d80 and retention time equal to 1000 g/t ore, 10.3, 46%, 37 μm and 40 h, respectively. At this conditions gold, silver and mercury recovery were equal to 91.42±1.02, 54.31±1.24 and 19.50±0.66 percent, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization of Leaching
  • Cyanidation
  • Gold
  • Silver
  • Mercury
  • exprimental design
  • Taguchi
کتابنگاری

شفایی، س. ض. و عبدالهی، م.، 1378- هیدرومتالورژی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهرود.

 

References

Bayat, O., Vapur, H., Akyol, F., Poole, C., 2003- Effects of oxidising agents on dissolution of Gumuskoy silver ore in cyanide solution, Minerals Engineering, Vol. 16, pp: 395-398

Brwner, R. E., 1995- The use of bauxite waste mud in the treatment of gold ores, Hydrometallurgy, Vol. 37, pp: 339-348

Cerovic, K., Hutchison, H. &  Sandenbergh, R. F., 2005- Kinetics of gold and a gold–10% silver alloy dissolution in aqueous cyanide in the presence of lead, Minerals Engineering, Vol. 18, pp: 585-590

Costa, M. C., 1997- Hydrometallurgy of gold: New perspectives and treatment of refractory sulphide ores, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, Vol. 31, pp: 63-72

Curreli, L., Ghiani, M., Surracco, M. & Orru, G., 2005- Beneficiation of a gold bearing enargite ore by flotation and As leaching with Na-hypochlorite, Minerals Engineering, Vol. 18, pp: 849-854

Dai, X. & Jeffrey, M. I., 2006- The effect of sulfide minerals on the leaching of gold in aerated cyanide solutions, Hydrometallurgy, Vol. 82, pp: 118-125

Dai, X., Jeffrey, M. I. &  Breuer, P. L., 2005- The development of a flow injection analysis method for the quantification of free cyanide and copper cyanide complexes in gold leaching solutions, Hydrometallurgy, Vol. 76, pp: 87-96

De Andrade Lima, L. R. P. &  Hodouin, D., 2005- Optimization of reactor volumes for gold cyanidation, Minerals Engineering, Vol. 18, pp: 671-679

Deschenes, G., Lastra, R., Brown, J. R., Jin, S., May ,O. & Ghali, E., 2000- Effect of lead nitrate on cyanidation of gold ores: progress on the study of the mechanisms, Minerals Engineering, Vol. 13, pp: 1263-1279

Deschenes, G., McMullen, J., Ellis, S., Fulton, M. & Atkin, A., 2005- Investigation on the cyanide leaching optimization for the treatment of KCGM gold flotation concentrate- phase 1, Minerals Engineering, Vol. 18, pp: 832-838

Senanayake, G., 2006- The cyanidation of silver metal: Review of kinetics and reaction mechanism, Hydrometallurgy, Vol. 81, pp: 75-85

Gupta, C. K. &  Mukherjee, T. K., 2000- Hydrometallurgy in Extraction Processes, CRC Press, Vol. 2, chap 1, pp: 1-47

Guzmana, L., Segarra, M., Chimenos, J. M., Cabotb, P. L. &  Espiell, F., 1999-  Electrochemistry of conventional gold cyanidation, Electrochimica Acta, Vol. 44, pp: 2625-2632

Jones, G. &  Miller, G., 2005- Mercury and Modern Gold Mining in Nevada, Final Report to U.S. Environmental Protection Agency Region IX

Luna, R. M. &  Lapidus, G.T., 2000- Cyanidation kinetics of silver sulfide, Hydrometallurgy, Vol. 56, pp: 171-188

Marsden, J.,  Hous, I. & Horwood, E., 1992- The chemistry of gold extraction, pp: 260-295

Wadsworth, M. E., 2000- Surface processes in silver and gold cyanidation, Int. J. Miner. Process., Vol. 58, pp: 351-368

Wadsworth, M. E. & Zhu, X., 2003- Kinetics of enhanced gold dissolution: activation by dissolved silver, Int. J. Miner. Process., Vol. 72, pp: 301-310

Roy, R. K., 1995- A primer on the Taguchi method, Van Nostrand Reinhold, New York

Sandenbergh, R. F. &  Miller, J. D.,  2001- Catalysis of the leaching of gold in cyanide solutions by lead, bismuth and thallium, Minerals Engineering, Vol. 14, pp: 1379-1386