نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 اداره کل اکتشاف و تولید، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران.

چکیده

سازند دشتک با رسوبات کربناتی- تبخیری یکی از پوش‌سنگ‌های مهم حوضه زاگرس است که در دو چاه (آغار#1 و آغار باختری#1) بررسی شده است. داده­های سنگ‌نگاری در این مطالعه به‌منظور چینه­شناسی سکانسی سازند دشتک از مقاطع نازک تهیه شده از خرده­های حفاری به‌همراه داده­های چاه­نگاری (گاما- صوتی) استفاده شده است. سازند دشتک متشکل از هشت کمربند رخساره­ای شامل رخساره­های پهنه ساحلی، پهنه فراکشندی، کشندی، لاگون، شول، دریای محدود، دریای باز و رمپ میانی است. در این سازند چهار سکانس رسوبی شناسایی شد که با دو مرز سکانسی نوع یک و سه مرز سکانسی نوع دو فرا گرفته شده­اند. سازند دشتک با محیط رمپ هموکلاین و تغییرات جانبی کم محیط رسوبی باعث شده است که تغییرات جانبی سکانس‌های سازند در ناحیه مورد مطالعه کم باشد.
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
حاجیان، م.، 1385- بررسی رخساره، محیط رسوبی و چینه‌شناسی سکانسی سازند دشتک (کوه سورمه، کوه سیاه#1، دالان#1 و دشتک#1) در ناحیه فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. 117 صفحه.
فلاح خیر خواه، م.، 1385- مطالعه رخساره، محیط رسوبی و چینه‌شناسی سکانسی سازند خانه‌کت و دشتک در مقطع سطح‌الارضی دالانی (اشترانکوه) وچاه هلیلان#1 در منطقه زاگرس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. 103 صفحه.
مطیعی، ه.، 1372- زمین‌شناسی ایران- چینه‌شناسی زاگرس: طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 536 صفحه.
 
 
References
Alavi, M., 1994- Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations: Tectonophysics, v. 229, p. 211–238.
Alavi, M., 2004- Regional Stratigraphy of the Zagros Fold-Thrust Belt of Iran and Its Proforeland Evolution. American Journal of Science, v. 304, p. 1–20.
Berberian, M., 1995- Master “blind” thrust faults hidden under the Zagros folds, active basement tectonics and surface morphotectonics: Tectonophysics, v. 241, p. 193-224.
Burchette, T. P. & Wright, V. P., 1992- Carbonate ramp depositional systems. Sedimentary Geology, N0. 79, p. 3-57.
Dunham, R. J., 1962- Classification of carbonate rocks according to depositional texture. AAPG Bull, Memoir# 1, p. 108-121.
Embry, A. F. & Klovan, J., E., 1971- A late Devonian reef tract on northeastem Banks Island, NorthweastTerritories. Bull, Can. Petrol. Geol, v. 19, p. 730-781.
Emery, M. & Myers, K., 1996- Sequence Stratigraphy, Blackwell Science, 279 pp.
Evans, G., Schmidt, V., Bush, P. & Nelson, H., 1969- Stratigraphy and geologic history of the sabkha, Abu Dhabi, Persian Gulf, Sedimentology, v.12, p. 145-149. 
Falcon, N. L., 1961- Major earth-flexuring in the Zagros Mountain of southwest Iran, Geological Society of London, v.117, p. 367–376.
Flügel, E., 2004- Microfacies of Carbonate Rocks. Springer Verlag. 915 pp.
Haq, B. U. & Al-Qahtani, A. M., 2005- Cambrian-Triassic Arabian Platform Cycle Chart Phanerozoic Cycles of Sea-Level Change on the Arabian Platform, Geo Arabia, v. 10, No. 2.
Haq, B. U., Hardenbol, J. & Vail, P. R., 1988- Mesozoic and Cenozoic chronostratigraphy and eustatic cycles, SEPM, Special Publication 42, p. 71-108.
Hurford, A. J., Grunau, H. R. & Stocklin, J., 1984- Fission track dating of an apatite crystal from Hormoz Island, Iran: Journal of Petroleum Geology, v. 7, p. 365-380.
James, G. A. & Wynd, J. G., 1965- Stratigraphical nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area: AAPG BULL, v. 49, p. 2182–2245.
Kashfi, M. S., 1992- Geology of the Permian “Super-Giant” gas reservoirs in the Greater Persian Gulf area Journal of Petroleum Geology, v. 15, p. 465-480.
Kashfi, M. S., 2000- Greater Persian Gulf Permian-Triassic stratigraphic nomenclature requires study, Oil and Gas Journal. Tulsa 6, p. 36-44.
Khoshnoodkia, M., Mohseni, H., Hajian, M. & Rafiyee, B., 2008a- Depositional environment and Microfacies of carbonate-evaporite of Dashtak Formation at Aghar#1 on Subcostal Fars in Iran. GEO 2008, 8th Middle East Geosciences Conference and Exhibition of Petroleum Middle East, 2-5 March, Manamah. Bahrain.
Khoshnoodkia, M., Mohseni, H., Hajian, M. & Rafiyee, B., 2008b- Identification maximum flooding surface of Dashtak Formation and accordance with sea level change and eustasy in Aghar#1, West Aghar#1 and Naura#1 Subcostal Fars in Iran, Conference / Meeting European Geosciences Union General Assembly, 12- 14 April, Vienna , Austria.
Koop, W. & Stoneley, R., 1982- Subsidence history of the Middle East Zagros basin, Permian to Recent: Philosophical Transactions of Royal Society of London, A 305, p. 149–168.
Koop, W. J., 1977- Time-stratigraphic table, OSCO Unpub. Report No. 32602.
Koopman, A., Mercadier, M., Mohammadi, M., Richard, P., Beintema, K. & Rawnsely, K., 2005- Fractured Carbonates reservoir of the Zagros Fold Belt, Shell Carbonate Workshop-Shiraz Southwest Iran, 190 pp.
Lopatin, N. V., 1971- Temperature and geologic time as factors in coalification, Akademiya Nauk SSSr Izvestiga, Seriya geologicheskeya, No.3, p.95-106.
Loutit, T. S., Hardenbol, J., Vail, P. R. & Baum, G., 1988- Condensed Sections: The Key to age determination and correlation of Continental Margin Sequences, Sea-Level Changes—an Integrated Approach, SEPM, Special Publication 42, p. 183-213.
Mina, P., Razaghnia, M. T. & Paran, Y., 1967- Geological and geophysical studies and exploratory drilling of the Iranian continental shelf–Persian Gulf: Mexico, Seventh World Petroleum Congress Proceedings, v. 2, p. 771–903.
Mohseni, H., Khoshnoodkia, M., Hajian, M. & Rafiyee, B., 2008a- Depositional environment and Microfacies of carbonate-evaporite of Dashtak Formation in Aghar#1, West Aghar#1 and Naura#1 on Subcostal Fars in Iran, 33 IGC, Oslo Norway.
Mohseni, H., Khoshnoodkia, M., Hajian, M. & Rafiyee, B., 2008b- Sequence Stratigraphy of Dashtak Formation in Aghar#1, West Aghar#1 and Naura#1 on Subcostal Fars in Iran, 33 IGC, Oslo Norway.
Murris, R. J., 1980- The Middle East: stratigraphic evolution and oil habitat: AAPG Bull, v. 64, p. 597–618.
Purser, B. H. & Evans, G., 1973- The Persian Gulf: Regional sedimentation along the TrucialCoast, SE Persian Gulf, In: The Persian Gulf (Ed. By B. H. Purser), Springer-Verlag, p. 211-232.
Sadooni, F. N. & Alsharhan, A. S, 2004- Stratigraphy, lithofacies distribution and petroleum potential of the Triassic strata of the northern Arabian plate. AAPG Bull, v. 88, No. 4, p. 515-538.
Sarg, J. F., 2001- The Sequence Stratigraphy, Sedimentology and economic importance of evaporite- carbonate transitions: a Review, Sedimentary Geology, V.140, p. 9-42
Sharland, P. R., Archer, R., Casey, D. M., Davies, R. B., Hall, S. H., Heward, A. P., Horbury, A. D. & Simmons, M. D., 2001- Arabian Plate Sequence Stratigraphy. Gulf petrolink, Bahrain, Special Publication 2, 371 pp.
Sharland, P. R., Casey, D. M., Davies, R. B., Simmons, M. D., Satcliffe, O. E., 2004- Arabian Plate Sequence Stratigraphy. Geo Arabia, V.9, p. 199-214.
Sloss, L. L., 1963- Sequence in cratonic interior of North America, G.S.A. Bull. v. 74, p. 93-114.
Szabo, F. & Kheradpir, A., 1978- Permian and Triassic stratigraphy, Zagros basin, southwest Iran: Journal of Petroleum Geology, v. 1, p. 57–82.
Szabo, F., 1977- Permian-Triassic stratigraphy Zagros basin, south west Iran. NIOC unpub. Rep. No. 1261.
Tucker, M. E., 1993- Carbonate Diagenesis and sequence stratigraphy, In: V. P. Wright (Ed) Sedimentology Review, Blackwell, p. 5 1-72.
Van Wagoner, J. C., Posamentier, H. W., Mitchum, R. M., Vail, P. R., Sarg, J. F., Loutit, T. S & Hardenbol, J., 1988- An overview of the fundamentals of sequence stratigraphy and key definitions, Sea level changes: an integrated approach. Tulsa, Oklahoma, SEPM, Special Publication 42, p. 37-45.
Warren, J., 1989- Evaporite Sedimentology: Importance in Hydrocarbon Accumulation. Prentice-Hall, 285 pp.
Ziegler, M., 2001- Late Permian to Holocene Paleofacies Evolution of the Arabian Plate and its Hydrocarbon Occurrences, Geo Arabia, v.6, No,3. p. 445-504.