نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به فراوانی نسبی و محدوده چینه‌شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی گسترده نانوفسیل‎های آهکی، این گروه از فسیل‎ها ابزار بسیار مناسبی برای زیرتقسیم بندی زیست‌چینه‌نگاری، بویژه در کرتاسه پسین هستند. در این راستا، 131 اسلاید میکروسکوپی از رسوبات شیلی و مارنی سازند گورپی با ستبرای 320 متر در برش پلدختر تهیه و 22 جنس و 35 گونه شناسایی و جدول گسترش آنها رسم شد. مطالعه پراکندگی گونه‌های نانوفسیلی نشان می‌دهد که روی هم رفته، 9 زیست‌زون بر اساس نخستین پیدایش (FO) گونه‎های شاخص  در برش پلدختر وجود دارد که در محدوده زمانی مناطق (CC18-CC26) از منطقه‌بندی Sissing (1977) قرار می‌گیرند. بر این اساس، زمان نهشت این سازند از کامپانین زیرین تا پایان ماستریشتین پیشنهاد می‎شود. حضور گونه‎های شاخص عرض‎های جغرافیایی پایین در برش پلدختر از سازند گورپی دلالت بر قرارگیری حوضه رسوبی تشکیل‌دهنده رسوبات این سازند در عرض‌های جغرافیایی پایین در زمان‎های یادشده دارد.  
 

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
درویش زاده، ع.، 1370- زمین‎شناسی ایران، نشر دانش امروز (امیرکبیر)، 901 صفحه.
صالحی، ف.، 1380- نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در مقطع تیپ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
مطیعی، ه.، 1372- چینه‌شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین‎شناسی ایران، 536 صفحه.
 
References
Bown, P. R. & Young, J. R., 1998- Techniques; In: Bown, P.R., (ed.) Calcareous Nannofossil Biostratigraphy; Chapman and Hall, London; pp.16-28.
Hay, W. W. & Cepek, P., 1969- Calcareous nannoplankton and biostratigraphic subdivision of the Upper Cretaceous. Trans.GulfCoast Assoc. Geol. Soc. 19, pp. 323-336.
James, G. A. & Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement area .American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49 (12); pp. 2182-2245.
Perch-Nielsen, K., 1972- Remarks On Late Cretacoeus To Pleistocene Coccoliths From The North Atlantic; In, Laughton, A.5., Bergren, W. A., et al. (eds.); IRDSDP, V. 12; pp.1003-1069.
Perch-Nielsen, K., 1985- Mesozoic Calcareous Nannofossils; In; Bolli, H. M., Saunders, J. B., and Perch-Nielsen, K. (eds); Plankton Stratigraphy, Cambridge Earth Science; Cambridge Univ. Press; pp.329-426; 92 flgs.
Perch-Nielsen, K., 1985a- Mesozoic Calcareous Nannofossils; In; Bolli, H. M., Saunders, J. B., and Perch-Nielsen, K. (eds.); Plankton Stratigraphy, Cambridge Earth Sciences Series; Cambridge UniV. Press; pp.329-426.
Sissingh, W., 1977- Biostratigraphy of Cretaceous Calcareous Nannoplankton. Geol En  Mijnbouw; PP. 36-65.
Takin, M., Akbari, Y. & Macleod, J. H., 1970- Pul-e Dukhtar, Geological Complication Map (1:100000), Geological and Exploration Division, Iranian Oil Operating Companies, Tehran.
Young, J. R., 1998- Neogene nannofossils. In: Bown, P. R., Ed., Calcareous Nannofossil Biostratigraphy. British Micropalaeontology Society Publications Series, Cambridge: Kluwer Academic Publisher, pp. 225–265.
Zahiri, A. H., 1982- Maastrichtian microplankton of well Abteymur-1S. W. Iran NIOC. Expl. (Unpub)Div. Tech. Note No. 226