مطالعه زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش پلدختر (تاقدیس کوه سلطان)با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به فراوانی نسبی و محدوده چینه‌شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی گسترده نانوفسیل‎های آهکی، این گروه از فسیل‎ها ابزار بسیار مناسبی برای زیرتقسیم بندی زیست‌چینه‌نگاری، بویژه در کرتاسه پسین هستند. در این راستا، 131 اسلاید میکروسکوپی از رسوبات شیلی و مارنی سازند گورپی با ستبرای 320 متر در برش پلدختر تهیه و 22 جنس و 35 گونه شناسایی و جدول گسترش آنها رسم شد. مطالعه پراکندگی گونه‌های نانوفسیلی نشان می‌دهد که روی هم رفته، 9 زیست‌زون بر اساس نخستین پیدایش (FO) گونه‎های شاخص  در برش پلدختر وجود دارد که در محدوده زمانی مناطق (CC18-CC26) از منطقه‌بندی Sissing (1977) قرار می‌گیرند. بر این اساس، زمان نهشت این سازند از کامپانین زیرین تا پایان ماستریشتین پیشنهاد می‎شود. حضور گونه‎های شاخص عرض‎های جغرافیایی پایین در برش پلدختر از سازند گورپی دلالت بر قرارگیری حوضه رسوبی تشکیل‌دهنده رسوبات این سازند در عرض‌های جغرافیایی پایین در زمان‎های یادشده دارد.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy Study of Gurpi Formation in Poldokhtar Section (Kuh-Soltan Anticline) based on Calcareous Nannofossils

نویسندگان [English]

  • M. A. Sina 1
  • A. Aghanabati 2
  • A. L. Kani 3
  • A. R. Bahadori 1
1 Geology Department, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Calcareous nannofossils are suitable for biostratigarphical studies since they are abundant, planktonic, rapidly evolving and largely cosmopolitan, especially in the late Cretaceous. In this regards, 131 microscopic slides from shale and marl sediments of Gurpi formation of Poldokhtar section with thickness of 320 meters were collected. Out of this, 22 genera and 35 species were determined and their range chart is plotted. The distribution of nannofossil species indicates that there are 9 biozones in the study Poldokhtar section that can be separated, based on first occurrence (FO) of index species. They can be placed in CC18-CC26 of Sissingh (1977) time zones. On this basis, the age of sedimentation of this formation can be suggested to be from lower Companion to late Masstrichtian. In addition, presence of index species of low latitude in Poldokhtar section of Gurpi formation shows that this sedimentary basin was located in low latitude at the time of sedimentation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcareous Nannofossils
  • Gurpi Formation
  • Biostratigarphy
  • Poldokhtar section
کتابنگاری
درویش زاده، ع.، 1370- زمین‎شناسی ایران، نشر دانش امروز (امیرکبیر)، 901 صفحه.
صالحی، ف.، 1380- نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در مقطع تیپ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
مطیعی، ه.، 1372- چینه‌شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین‎شناسی ایران، 536 صفحه.
 
References
Bown, P. R. & Young, J. R., 1998- Techniques; In: Bown, P.R., (ed.) Calcareous Nannofossil Biostratigraphy; Chapman and Hall, London; pp.16-28.
Hay, W. W. & Cepek, P., 1969- Calcareous nannoplankton and biostratigraphic subdivision of the Upper Cretaceous. Trans.GulfCoast Assoc. Geol. Soc. 19, pp. 323-336.
James, G. A. & Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement area .American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49 (12); pp. 2182-2245.
Perch-Nielsen, K., 1972- Remarks On Late Cretacoeus To Pleistocene Coccoliths From The North Atlantic; In, Laughton, A.5., Bergren, W. A., et al. (eds.); IRDSDP, V. 12; pp.1003-1069.
Perch-Nielsen, K., 1985- Mesozoic Calcareous Nannofossils; In; Bolli, H. M., Saunders, J. B., and Perch-Nielsen, K. (eds); Plankton Stratigraphy, Cambridge Earth Science; Cambridge Univ. Press; pp.329-426; 92 flgs.
Perch-Nielsen, K., 1985a- Mesozoic Calcareous Nannofossils; In; Bolli, H. M., Saunders, J. B., and Perch-Nielsen, K. (eds.); Plankton Stratigraphy, Cambridge Earth Sciences Series; Cambridge UniV. Press; pp.329-426.
Sissingh, W., 1977- Biostratigraphy of Cretaceous Calcareous Nannoplankton. Geol En  Mijnbouw; PP. 36-65.
Takin, M., Akbari, Y. & Macleod, J. H., 1970- Pul-e Dukhtar, Geological Complication Map (1:100000), Geological and Exploration Division, Iranian Oil Operating Companies, Tehran.
Young, J. R., 1998- Neogene nannofossils. In: Bown, P. R., Ed., Calcareous Nannofossil Biostratigraphy. British Micropalaeontology Society Publications Series, Cambridge: Kluwer Academic Publisher, pp. 225–265.
Zahiri, A. H., 1982- Maastrichtian microplankton of well Abteymur-1S. W. Iran NIOC. Expl. (Unpub)Div. Tech. Note No. 226