بررسی یخچال طبیعی خرسان زردکوه بختیاری به وسیله تصاویر ماهواره ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به این که یخچال­ها و برف­چال­های کشور از منابع طبیعی اصلی و مهم آب شیرین ایران هستند، بنابراین شناسایی، مطالعه و حفاظت از این منابع ضروری به نظر می‌رسد. منظور از شناسایی و مطالعه یخچال­های طبیعی، برآورد پارامترهای مختلف یخچالی نظیر بیشترین وکمترین ارتفاع، مساحت و محیط،  موقعیت خط برف و... است. با توجه به مشکلات مطالعه این مناطق از طریق پژوهش میدانی و اندازه­گیری مستقیم از نظر هزینه وسختی کار، کمک و بهره­گیری از فناوری سنجش از دور بسیار مفید است. در این تحقیق، به منظور بررسی و مطالعه یخچال طبیعی خرسان در زردکوه بختیاری و شناسایی و برآورد پارامترهای مهم یخچال طبیعی از تصاویر ماهواره­ای Aster وIRS ، عکس‌های هوایی  و مدل ارتفاعی رقومی منطقه با دقت بالا برای محاسبه پارامترهای مختلف یخچال طبیعی استفاده شد. با به‌کارگیری الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی نظارت نشده بر روی تصاویر Aster،  قسمت‌های مختلف یخچال طبقه‌بندی و مرز‌بندی شد همچنین برای شناسایی قسمت‌های مختلف یخچال، شامل یخ‌لخت، برف یخزده سال‌های قبل و برف تازه یخزده از فضای عارضه و منحنی طیفی یخ و برف و برای شناسایی حفره‌های مکش بر روی سطح یخچال از عکس‌های هوایی منطقه استفاده شد. در نهایت با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی و تصویر تلفیقی و استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از روش‌‌‌‌های طبقه‌بندی و تفسیر چشمی، مرز یخچال و پیشانی و حد بالای آن استخراج شد و نقشه قدیمی یخچا­ل‌های منطقه به‌روز گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Khersan Glacier in Zardkuh, Using Satellite Images

نویسندگان [English]

  • Y. Rezaei 1
  • M. J. Valadan Zoej 2
  • F. Vaziri 3
1 Khaje Nasir-e-Tousi University of Technology, Tehran, Iran
2 Khaje Nasir-e-Tousi University of Technology, Tehran, Iran
3 Khaje Nasir-e-Tousi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering glaciers as a main source of potable water in Iran, their investigations and protection are necessary. It means their parameters such as maximum and minimum altitude, area and perimeter, position of snow line and etc, should be estimated. In a time and expenses point of view, regarding research difficulties in these areas when using direct measurements approach and field working, remote sensing technology seems to be useful and efficient. IRS and ASTER satellite images, Arial photographs and DEM, have been used to identify and estimate different glacier parameters of Khersan glacier in the Zardkuh Mountain. Using various unsupervised classification algorithms on Aster images, different parts of glaciers are classified. Feature space and spectral wave of snow and ice have been used to recognize various parts of glacier, such as ice, last years frozen snow as well as frost snow. Ultimately DEM, fused images, information extracted from classification methods, and vision interpretation, have been applied to up to date the old map of the region and extract the boundary of glacier

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glacier parameters
  • satellite images
  • Spectral wave
  • Vision interpretation
  • Glacier
کتابنگاری

وزیری، ف.، 1379- هیدرولوژی کاربردی در ایران، کتاب دوم(شناخت آب‌های سطحی در ایران) شناسایی مقدماتی یخچال‌های طبیعی

طوسی، م.، 1382- پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی سیمای طبیعی یخچال طبیعی علم چال به وسیله تصاویر ماهواره­ای و GPS

 

References

 Kääb, A., Paul, F., Huggel, C., Kieffer, H., Kargel, J. and Wessels, R., 2003- “Glacier monitoring from ASTER imagery: Accuracy and applications”. EARSeL Workshop on Remote Sensing of Land Ice and Snow, Bern, 11.-13.3.2002. EARSeL eProceedings2, 43-53.

Leroux C., J. Lenoble, J. L. Deuzé, P. Goloub, C. Sergent and Fily, M.,1996-“Modelling and measurements of snow reflectance from visible to near infrared”, Proceedings IRS 96, Fairbanks, Alaska, July 1996.

Paul, F.,2001- "Evaluation of different methods for glacier mapping using Landsat TM". EARSeL Workshop on Remote Sensing of Land Ice and Snow, Dresden, 16.-17.6.2000. EARSeL eProceedings, 1, 239-245

Paul, F., Kääb, A., Maisch, M., Kellenberger, T. W. and Haeberli, W. ,2002- “The new remote-sensing-derived Swiss glacier inventory: I. Methods”. Annals of Glaciology, 34, 355-361

Richards, John A. Jia, Xiuping, 2006- “Remote Sensing Digital Image Analysis, An Introduction” , chapter 9, 4th Edition, Springer.

Rott, H., 1987- ” Remote sensing of snow”, Large Scale Effects of Seasonal Snow Cover (Proceedings of the Vancouver Symposium, August 1987). IAHS Publ. no. 166