مقایسه شکستگی‌ها در یک موقعیت ساختاری یکسان در یک میدان نفتی، با استفاده از لاگِ تصویری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شکستگی‌های طبیعی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده رفتار هیدرولیکی مخازن نفت و گاز هستند. شناخت صحیح این شکستگی‌ها در برنامه‌های تولید و توسعه میادین نفت حائز اهمیت است. کارآمدترین ابزار برای مطالعه ویژگی‌های شکستگی‌ها، لاگ‌های تصویری هستند که تصویری با قدرت تفکیک بالا از دیواره چاه برداشت می‌کنند. این لاگ‌ها امکان تعیین نوع، جهت‌یابی، بازشدگی و ژرفای دقیق شکستگی‌ها را فراهم می‌کنند. در این مطالعه شکستگی‌های استخراج شده از لاگ‌های تصویری(FMI)  دو چاه واقع در یک میدان کربناته در جنوب باختر ایران مورد تحلیل آماری قرار گرفته است. این دو چاه در موقعیت ساختاری یکسان (یال جنوب باختری میدان) و نزدیک همدیگر واقع شده‌اند. در این مطالعه با مقایسه شکستگی‌های موجود در سازندهای یکسان در دو چاه مجاور، تشابه‌ها و تفاوت‌های شکستگی‌های سیستماتیک بررسی شده است و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا شکستگی‌های یک سازند که از دو چاه واقع در یک موقعیت ساختاری یکسان برداشت شده‌اند، مشابه هستند یا خیر؟ مطالعه حاضر نشان داد که مرز لایه‌بندی مشاهده شده در لاگ‌های تصویری چاه A و B از نظر چگالی و جهت‌یابی به طور کامل مشابه هستند. چگالی شکستگی‌های باز در چاه A به طور کامل متفاوت از چاه B بوده ولی جهت‌یابی آنها به نسبت مشابه است و در نهایت چگالی و جهت‌یابی شکستگی‌های پرشده در هر دو چاه مشابه یکدیگر هستند. الگوی شکستگی در سازند آسماری و پابده کم و بیش مشابه بوده در حالی‌ که وضعیت شکستگی‌ها در سازند گورپی که در ژرفای بیشتری قرار دارد، به طور کامل متفاوت از این دو سازند است. مقایسه لاگ‌های چگالی مرز لایه‌بندی و شکستگی‌ها نشان داد که زون‌های با چگالی بالای شکستگی در قسمت‌هایی از سازندها قرار دارد که ستبرای لایه‌بندی در آنها کم است مانند سازند پابده که در این میدان به طور کامل لایه‌ای (لامینار) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Fractures in a Unique Structural Setting of an Oilfield, Acquired from FMI

نویسندگان [English]

  • F. Khoshbakht 1
  • H. Memarian 2
  • M. Mohammadnia 1
1 Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran.
2 Mining Department, Faculty of Engineering, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Natural fractures are the main factor which control hydraulic behavior of oil and gas reservoir in naturaly fractured reservoirs. Thus it is important to fully characterize these features in fractured reservoirs. Image logs are one of powerful tools in fracture study in wells. ‎Image log is high resolution “pseudo picture” of borehole wall which records properties of fractures. In present study, FMI (Formation Micro Scanner) of two wells located in the same structural setting of a naturally fractured carbonate are considered. Well A and B drilled through three formations (Asmari, Pabdeh and Gurpi) and fracture data of these formations were acquired from these wells. Both wells located in the same structural setting near each other. We compared fractures of each formation in well A with well B to find out similarity and dissimilarity of fractures occurd in the same formation in different wells. This study shows that density and orientation of bedding planes of well A is completely similar to well B. Density of open fractures of well A is totally different from well B but orientations of open fractures are same in two wells. Density and orientation of filled fractures of well A are similar to well B. Pattern of fractures of Asmari and Pabdeh formations are similar but in Gurpi fractures are different. Comparison of density of bedding planes and fractures show that high fracture frequency occurred in the thin beds, for example FMI show that laminar intervals of Pabdeh coincide with highly fractured intervals. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Log
  • Open and Filled Fracture
  • Orientation
  • Density of fracture
  • Formation
مطیعی،  ه.،  1374 - زمین‌شناسی ایران: زمین‌شناسی نفت زاگرس 1 و 2 ، سازمان زمین‌شناسی ایران، 1009ص.
مطیعی،  ه.، 1382-  زمین‌شناسی ایران، چینه‌شناسی زاگرس، سازمان زمین‌شناسی ایران، 556 ص.
References
Alavi, M., 1994- Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations, Tectonophysics 229 (1994) 211-238.
Alavi, M., 2004- Regional stratigraphy of the Zagross fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution, American Journal of Science, Vol. 304, P. 1-20.
Barker, S.N., Speers, R.G., 1977- The Geology of the Asmari Reservoir, Report No. P-3171.
Colan Sadd, S.P., 1978- Fold Development in Zagros Simply Folded Belt, SouthWest Iran; AAPG Bulletin, vol. 62/6, pp. 984–1003.
Gholipour, A.M., 1998- Patterns and Structural Positions of Productive Fractures in the Asmari Reservoirs, Southwest Iran, The Journal of Canadian Petroleum Technology, Vol. 37, No. 1.
Haller, D. & Hamon, G., 1993- Meillon-Saint Faust gas field, Aquitaine basin; Structural re-evaluation aids understanding of water invasion. In Parker, J. R. (ed.) Petroleum Geology of NW Europe, Proceedings of the 4th conference. Geological Society, London, 1519-1526.
Nelson, R.A., 2001- Geological analysis of naturally fractured reservoirs. Second Edition. Gulf Professional Publishing.
Schlumberger, Borehole geology, 2002- geomechanics and 3D reservoir modeling (FMI), SMP-5822.
Serra, O., 1989- Formation MicroScanner Image Interpretation, Schlumberger Education Services.