بررسی و مقایسه رسوبات کرتاسه زیرین در دو حوضه رسوبی کپه داغ و ایران مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، قم، ایران

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ایران

چکیده

سازندهای تیرگان و سرچشمه به سن آپتین، از واحدهای سنگ‌چینه‌ای کپه داغ هستند که از جهات گوناگون بخصوص ویژگی‌های سنگی و زیستی، به خوبی درخور قیاس با واحدهای سنگ‌آهک اربیتولین‌دار در ایران مرکزی است. شباهت‌های یاد شده سبب شد که در این مقاله، واحدهای یاد شده را در برش مزدوران (کپه داغ) و برش بهارستان (اصفهان) مقایسه نماییم. با مطالعه 71 نمونه سنگی و 57 نمونه شسته شده(واشینگ) از این دو برش به شباهت‌های زیستی و سنگی زیادی دست یافتیم که شباهت محیط‌های زیستی و نوع حوضه رسوبی این واحدها، این امکان را قوت می‌بخشد که دریای آپتین تا آلبین کپه داغ تا ایران مرکزی گسترش داشته و این دستاورد، می‌تواند بیانگر پیوند نزدیک در حوضه کپه داغ و ایران مرکزی در زمان یاد شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Correlation between Lower Cretaceeous Deposites in Koppeh-Dagh and Central Iran Basins

نویسندگان [English]

  • R. Tavakoli 1
  • S. A. Aghanabati 2
1 Payam_e_Noor University, Qom branch, Iran
2 Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tirgan and Sarchshmeh Formations, Aptian age, belong lithostratigraphically to Kopeh Dagh, for many reasons, with reference to lithology and biology contents that can be compared with Orbitolina limestone in the Central Iran. The similarities between these unites were the reason to compare the Mozdooran section (Kopeh Dagh) with Baharestan section (Esfehan)  by studying 71 lithology samples and 57 washing samples and found  many similarities in lithology and biology.           
The similarities of environments and type of sedimentation basins, would command this possibility that Aptian to Albian sea of the Kopeh Dagh was spread out through the Central Iran. This result can indicate the close relation between the Kopeh Dagh and Central Iran in the aforementioned time periods.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kopeh Dagh
  • Tirgan
  • Sarchshmeh
  • Shurijeh
  • Orbitolin
  • Amonite
روشن‌روان، م.، مافی،آ.، 1383- گزارش زمین‌شناسی ورقه 1:100000 مزدوران (مزداوند)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت منطقه شمال شرق.
روشن‌روان، م.، مافی،آ.، 1383- نقشه زمین‌شناسی ورقه 1:100000 مزدوران (مزداوند)، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت منطقه شمال شرق.
زاهدی، م.، 1976- نقشه زمین‌شناسی ورقه 1:250000 اصفهان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
منیبی،س.،1376- بایواستراتیگرافی سازند شوریجه در ناحیه کپه داغ، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
 
 
References
Ellis, F., Messina, R., Charmatz, R., & Ronai, E., 1968, Ctaloge of Index Smaller Foraminifera, volume 1, American museum of nature history.
Ellis, F., Messina, R., 1965, Cataloge of Index Foraminifera, volume 1, American museum of nature history.
Ellis, F., Messina, R., 1966, Cataloge of Index Foraminifera, volume 2, American museum of nature history.
Ellis, F., Messina, R., 1967, Cataloge of Index Foraminifera, volume 3, American museum of nature history.
Seyed-Emami, K., 1995- Lyelliceratidae und Branoceratidae (Ammonoidea) aus dem tieferen Mittelalb (Kreide) bei Soh, Zentraliran, N. Jb. Geol. Palaont. Mh., P.430-440, 20 Abb.