کاربرد نشانگر های ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربنی یک پهنه تداخلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Geophysical Division, Bureau of Geology, NISOC, Ahvaz, Iran

2 دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین‌شناسی، تهران، ایران.

3 گروه ژئوفیزیک، اداره کل زمین‌شناسی گسترشی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران.

4 گروه ژئوفیزیک، اداره کل زمین شناسی گسترشی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران.

چکیده

محدوده مطالعه شده، بین دو رژیم ساختمانی زاگرسی و عربی واقع شده و مطالعه لرزه­ای سه بعدی جامعی بر روی آن انجام شد. بخشی از این مطالعه، استخراج نشانگرهای لرزه­ای ساختمانی (Structural Seismic Attributes) از جمله First & Second Derivative Maps، Azimuth Maps، Variance Cube و Inversion است. در نهایت، استفاده از این نشانگــرها، پــدیــده­های ساختــمانـی تداخــلی همچـون Superimposed Folding و حـــوضه ســاخــتمـانی (Structural Basin) را در پایانه شمــال باختــری چین­خـوردگی (Folding NW Termination) نمایان ساخته است. بنابراین به نظر می­رسد در محدوده مورد مطالعه ساختمان­های عربی و زاگرسی تداخل کرده و یک پهنه دوباره چین­خورده (Refolding Belt) ملایم را تشکیل داده­اند. مطالعات تکمیلی ژئوفیزیک مخزن پتانسیل مخزنی نسبی خوبی را در موقعیت ساختمانی جدید نشان می­دهند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Structural Attributes in Petroleum Exploration and Development of an Interference Belt

نویسندگان [English]

 • A. Arzani 1
 • S.A. Alavi 2
 • M. Pooladzadeh 3
 • A.R. Golalzadeh 3
 • Z. Mehdipoor 4
1 Geophysical Division, Bureau of Geology, NISOC, Ahvaz, Iran
2 Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Tehran, Iran
3 Geophysical Division, Bureau of Geology, NISOC, Ahvaz, Iran
4 Geophysical Division, Bureau of Geology, NISOC, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The area that will be discussed in this study is located between Zagros and Arabian structural zones in Iran in which full fold 3D seismic data has been acquired and interpreted using sophisticated techniques. This paper covers the role of structural sensitive seismic attributes including first and Second Derivative attributes, Azimuth attribute, Variance Cube attribute and Seismic Inversion attributes as an advanced stage of the interpretation program in delineating and resolving structural ambiguities in the mentioned field. The result of this study using integrating these attributes shows the interference structural features such as superimposed folding and structural basin in NW nose of the field of study. Hence it seems that an interference folding event to be most probably occurred between Zagros and Arabian structures and made a very gentle refolding belt. Complementary geophysical studies also show a reservoir of good potential in some parts of this belt that located in this field of study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seismic attributes
 • First & Second Derivative
 • Variance Cube
 • Inversion
 • Interference Patterns
 • Hydrocarbon Exploration
 • Zagros
 • Iran
ارزانی، ع.، علوی، ا.، حیدری، خ.، 1382ـ روش‌های تحلیلی زیرسطحی جهت تعیین گسل پی‌سنگی در میدان نفتی اهواز، بیست و دومین گرد­همایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 افتخار نژاد، ج.، 1359- تفکیک بخش­های مختلف ایران از نظر وضع ساختمانی در ارتباط با حوضه­های رسوبی، انجمن نفت، ش 82، ص 28-19.
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نقشه زیرسطحی منحنی‌های میزان ساختمانی افق آسماری با مقیاس 1:50000، 1378- منتشر نشده.
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، نقشه زیرسطحی منحنی‌های میزان ساختمانی افق بنگستان با مقیاس 1:50000، 1378- منتشر نشده.
 
References
Ameen, M. S., 1992- Effect of Basement Tectonics on Hydrocarbon Generation, Migration, and Accumulation in Northern Iraq. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 76: 356-370
Bahroudi, A., 2003- The effect of mechanical characteristics of Basal Decollement and Basement Structures on Deformations of The Zagros basin, Uppsala University, 46 p.
Berberian, M., 1995- Master Blind Thrust Faults Hidden under the Zagros Folds: Active Basement Tectonics & Surface Morphotectonics, Tectonophysics, v.241, p. 193-224.
Haghipour, A. &  Sabzehei, M., 1975- The Existence of Mobile Zones Between Platform Blocks and their Structural Character in Iran. GSI, Special Publication, PP. 211- 214.
Hessami, K., koyi, H. A. & Talbot, C. J., 2001- The significance of strike-slip faulting in the basement of Zagros fold and thrust belt, Journ. Petrol. Geol., v.24 (1), p.5-28.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H. &  Shabanian, E., 2001- Progressive unconformities within an evolving foreland fold-thrust belt Zagros Mountains. J Geol Soc Lon v.158,p.969–981
Schlumberger, 2006- GeoQuest, GeoFrame, Charisma Bookshelf, V4.2.3.
Sherkati, S. & Letouzey, J., 2004- Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran: Journal of Marine and Petroleum Geology, V. 21, No. 5, P. 535-554.