نقش روز‌ن‌داران کوچک تک‌ردیفی در تعیین سن توالی‌های کربناتی پرمین در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد تبریز، تبریز، ایران

2 دانشگاه لیل، فرانسه

چکیده

نهشته‌های آهکی پرمین در نقاط مختلف ایران، دارای رخنمون بوده و براساس محتوی فسیلی روزن‌داران، سن این توالی‌ها بولورین؟، کوبرگاندین تا دوراشامین است. این رسوبات دریایی در بیشتر نقاط ایران غنی از فوزولینیده، روزن‌داران کوچک غیر فوزولینیدی و جلبک بوده و تعیین سن، زون‌بندی‌زیستی و تبیین الگوهای دیرینه‌جغرافیایی و دیرینه‌ بوم‌شناسی زمین‌های پرمین به طور اساسی بر مبنای فوزولینیدها استوار است. توالی‌های آهکی پرمین در شمال باختر و شمال ایران بنا به دلایل چندی فقیر از روزن‌داران فوزولینیدی بوده و تعیین سن توالی‌ها و همبستگی بین آنها، بویژه برای توالی‌های پرمین پسین بر مبنای روزن‌داران کوچک و درشت‌فسیل‌ها انجام می‌گیرد.
روزن‌داران تک‌ردیفی نقش مهمی در ایجاد سنگ‌های آهکی داشته و در نتیجه با معرفی جنس‌ها و اجتماعات شاخص، از این گروه می‌توان در تعیین سن توالی‌های در‌یایی و تعیین همبستگی توالی‌های پرمین در مقیاس ناحیه‌ای و محلی استفاده کرد. هدف این مقاله، معرفی مهم‌ترین شکل‌های روزن‌داران تک ردیفی و تجمعات آنها در توالی‌های پرمین میانی و پسین البرز و آذربایجان به منظور معرفی یک مدل تعیین سن و همبستگی برای نهشته‌های پرمین در بخش‌های مختلف ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Uniserial Foraminifers in Dating of Middle and Late Permian Carbonate Sequences

نویسندگان [English]

  • R. Shabanian 1
  • D. Vachard 2
1 Payam-e-Nour University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 University of Lille, France
چکیده [English]

      Carbonate sediments of Permian age crops out in different parts of Iran. based On the foraminiferal content, they are attributed to Bolorian (?) ,Kubergandian to Dorashamian stages.These biogenetic limestone have plenty of Fusulinaceaa, non-fusulinid smaller foraminifers and algae, and they are a basis for determination of age, establishment of biozonation and paleogeography of Permian based on fusulind content. In some localities,chiefly in the north and northwest of Iran because of  the distribution of Fusulinid are very rare paleoecological and paleo environmental factors.Despite these situation, smaller foraminifers, especially uniserial ones have a very important role in carbonate sediment make up, determination of age and reconstruction of paleoenvironment.In this paper, this important and crucial role of uniserial  foraminifers is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uniserial foraminifers
  • Age determination
  • Correlation
  • Permian
  • Iran
پرتو‌آذر، ح.، 1371- اشکوب چانگسینگین همردیف دوراشامین و کشف جنس Colaniella و اهمیت زیست چینه‌ای  آن.فصلنامه علوم زمین؛ سازمان زمین‌شناسی کشور؛شماره 3؛ صفحات 44-53.
پرتو‌آذر، ح.، 1374- سیستم پرمین در ایران . سازمان زمین‌شناسی کشور؛ طرح تدوین کتاب ؛ شماره 22؛ 340 صفحه.
شعبانیان، ر.، 1372- میکروبایواستراتیگرافی رسوبات پرمین در البرز مرکزی و آنتی البرز. رساله کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه تهران،128 صفحه.
طاهری، ع.، 1380- چینه نگاری رسوبات پرمین در حوضه  طبس. رساله دکتری- دانشگاه اصفهان، 152 صفحه.
وزیری، س. ح.، 372- گستره واحد سنگی سیستم پرمین در ناحیه آبیک – هیو ( البرز مرکزی) . فصلنامه علوم زمین ؛ سال دوم شماره 8 ؛ صفحات 46-59.
 
References
Asserto, R., 1963- The Paleozoic Formation in Central Elbourz ( Iran ). Riv. Ital. Paleon.:69(4) pp 503- 543
Bozorgnia, F., 1973- Paleozoic  foraminiferal biostratigraphy of Central and East Alborz Mountains,Iran. NIOC.Geol. Lab.pub.,4 185p
Groves , J. R., 2000- Suborder Lagenina and other smaller foraminifers from uppermost Pennsylvanian- lower Permian rocks of Kansas and Oklahaoma.,Micropaleontology, 46(4), 285-326
Groves, J.R., Rettori, R. & Altiner, D., 2004 - Wall structures in selected paleozoic Lagenide foraminifera . Journal of Paleontology, 78(2), 245- 256
Jenny-Deshusses, C., 1983- Le Permian de l’Elbourz central et oriental,(Iran): stratigraphie et micropaleontologie(Foraminiferes et Algeues ).theses Uni. Geneve. no. 2103, p 1-214
Kobayashi, F., 1997- Upper Permian Foraminifers from the Iwai- Kanyo area, west Tokyo,Japan. J. Foraminifera research 27(3), 186- 195
Kobayashi, F., 1999- Tethyan uppermost Permian  foraminiferal fauna and their paleogeographic  and tectonic implication .Palaeo 3. 150 pp279- 307
Kotlyar, G. V., Zakharov, Yu. D., Kropatecheva, G.S., Pronina G.p., Chedija, I.O. and Burago, V. I., 1989-  Evolution of the latest Permian biota. Median regional stage in the USSR., publ. House Nauka, 185pp. ( in  Russian )
Koyluoglu, M. & Altiner, D., 1989- Micropaleontologie et Biostratigraphie du permien superieur de la region D’Hakkari( SE Turquie). Revue de Paleobiologie. 8(2), pp 487-503
Lys ,M., Stampfli ,G. & Jenny,J.,  1978 - Biostratigraphie du Carbonifere et du Permian de l’ Elbourz oriental (Iran du NE).Notes  Lab. Paleont. Un. Geneve .10 pp63-78
Pronina-Nestell, P. G. & Nestell, K., M.,  2001- Late Changhsingian foraminifers of the northwestern Caucasia. Micropaleontology, 4(3), pp205-234
Sellier de Civrieux, J.M. & Dessauvagie, T.F.J., 1965 - Reclassification de quelques Nodosariidae, particuierrement du permien au Lias. Bull.Min. Expl. Inst. Turkey,124, 178p
Vachard, D. et  Miconnet, P., 1989-  Une association a Fusulinodes du Murgabien superioer au  Monte Facito , Italie. Rev.de Micropal. 32(4), pp 297 –318
Vachard, D. & Ferriere,J., 1991-Une association a Yabeina dans la midien(permien superieur) de la region de Whangaroa , New Zealand. Rev.de Micropaleon. 34(3), pp201-230