شناسایی مجموعه جدیدی از پستانداران فسیل در رسوبات پلیستوسن خاور ایران و مقایسه آن با زیای مراغه, با نگرشی بر محیط دیرینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی جونده شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه پژوهشی جونده شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

مطالعات انجام شده در رسوبات پلیستوسن خاور ایران، منجر به کشف و شناسایی مجموعه‌ای از بقایایی استخوانی شده که عمدتاً متعلق به علفخواران منقرض شده از راسته فردسمان و زوج‌سمان بوده‌اند. از فردسمان، بقایای دندانی اسبها و از زوج سمان، بقایای استخوانی و دندانی انواع گیاهخواران اهلی و وحشی، کرگدن، گراز و جانورانی یافت شده است که بعضی از آنها امروزه به کلی از بین رفته‌اند. وجود دندان رینوسروسها در ناحیه مورد مطالعه، رسوبات مراغه، حوضه Linxia در چین و سایر نواحی  نشان می‌دهد که پس از انقراض زیای مراغه، مجموعه مشابهی در خاور ایران استقرار یافته و شرایط اقلیمی اواخر سنوزوییک در حوضه مدیترانه، باختر و مرکز اوراسیا گرم و مرطوب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of a New Mammal Fossils Fauna in Pleistocene Sediments of Eastern Iran and it,s Comparison to Maragha Fauna, with Special Reference to Paleoenvironment

نویسندگان [English]

  • N. Hashemi 1
  • J. Darvish 2
1 Rodentology Research Department, Faculty of Science, Ferdowsi university of Mashhad
2 Rodentology Research Department, Faculty of Science, Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

The Pleistocene sediments in the east of Iran belong mostly to extinct herbivores of Order Pressiodactyle and Arssiodactyle. The tooth remains of Equidae from Pressiodactyle, bones and tooth remains of domestic and wild herbivores such as Rhinoceros that some of which are extinct today have been found. The existence of Rhinoceros teeth in the study area, Maragheh sediments, Linxin basin in China and other areas indicate that after the extinction of fauna in Maragheh, a similar fauna was formed and the climate in the Late Cenozoic in Mediterranean basin, Western and Central Eurasia were warm and humid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pleistocene
  • Pressiodactyle
  • Arssiodactyle
  • Maragheh fauna
اعتماد، ا.، 1357- پستانداران ایران، جلد اول، جوندگان و کلید تشخیص آنها، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی. 
بهروزی،ا.، 1366- نقشه زمین‌شناسی فیض آباد با مقیاس 1:100000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور                                                                                                                       
درویش، ج.، 1380- جغرافیای جانوری پستانداران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 
درویش،ج.، لباف خانیکی، ر.، 1381- دیرین‌جانورشناسی حاشیه کویر نمک در یافته‌های باستان‌شناسی غار ماپری و قلعه جوق، مجموعه مقالات نخستین همایش باستان‌سنجی در ایران، نقش علوم پایه در باستان شناسی، پژوهشکده باستان شناسی، تهران. 
هاشمی، ن.، درویش، ج.، 1385- کشف فسیل دندانRhinoceros در رسوبات دوران چهارم حاشیه کویر نمک و شناسایی آن به عنوان    .Brachypotherium sp ، با نگرشی بر محیط دیرینه، دهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 13-15 شهریور 1385.
هاشمی، ن.، درویش، ج.، 1385- معرفی و مطالعه مجموعه جدیدی از پستانداران فسیل در رسوبات پلیستوسن شرق ایران، دهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، 13-15 شهریور 1385.
                                                                                      
References
Bernor, R. L., Solounias, N.,  Swisher, C. C. III & van  Couvering, J. A., 1996- The correlation of three classical ‘Pikermian’ mammal faunas—Maragha, Samos and Pikermi—with the European MN unit system; pp. 137–156 in R. L. Bernor, V. Fahlbusch, and H.–W. Mittmann (eds.), The Evolution of Western  Eurasian Neogene Mammal Faunas. Columbia University  Press, New York.
Corbet, G.B., 1978- The mammals of the Palaearctic region. A  taxonomic   reviw.British Museum of Natural History London, PP314.
Deng, T., 2005- New discovery of Iranotherium mogani (Perissodactyla,Rhinocerotidae)from the  late ,iocene of the Linxia Basin in Gansu,China, and ITS sexual dimorphism. Journal of vertebrate Paleontology 25(2): 442-450.
Eisenmann, V. & Mashkour, M., 2000- Data base for teeth and limb bones of modern  Hemiones, in Fiche d, Osteologie Animale pour l, Archeologie, Serie B: Mammiferes, eds. J.Desse &N.Desse-Bertset. Juan les Pins: CNRS/APDCA.  
Mecquenem, R., de., 1908- Contribution à l’étude du gisement de vertebras de Maragha  et de ses environs. Annales d’Histoire Naturelle, Paris 1(1):27–79.
Misonne, X.,1859-Analyse Zoogeographique des mammiferes de I,Iran,Inst. Roy. sci.Nat.de Belgique , 2nd ser. Fase., 59-57pp.
Owen, R., 1845- A History of British Fossil Mammals and Birds. J. van Voorst, London, 560 pp.
Owen, R., 1848- On the Archetype and Homologies of the Vertebrate Skeleton. J.van Voorst, London, 203 pp.