استفاده از نظریه مخروط افت در ارزیابی خطر سنگ‌ریزش در مسیر جاده چالوس (پل زنگوله ـ مرزن آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی مهندسی،‌ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه زمین‌شناسی مهندسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

ناپایداری دامنه‌ها و ریزشهای سنگی همواره از خطرات اصلی در مسیر جاده‌ها در مناطق کوهستانی بوده و جاده کرج- چالوس از این خطر مستثنی نیست. به منظور ارزیابی خطر سنگ‌ریزش در مسیر راهها، روشهای متعددی وجود دارد که در این تحقیق از روش محاسبه مخروط افت استفاده شده است. در این روش، متناسب با ابعاد هندسی و شیب دامنه، نحوه حرکت سنگ‌ریزش و میزان گسترش و پراکندگی آنها در طول دامنه و در نهایت تأثیری که روی مسیر راه می‌گذارد، بررسی می‌شود. با استفاده از داده‌های رقومی و با بهره‌گیری از نرم افزارهای تخصصی، مناطق مستعد سنگ‌ریزش در طول مسیر راه شناسایی شدند. خطر سنگ‌ریزش برای شیب دامنه‌ها و برای دو زاویه بحرانی محاسبه شده و نتایج به صورت نقشه‌های پهنه‌های خطر سنگ‌ریزش ارائه شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که خطر سنگ‌ریزش رابطه مستقیمی با شیب دامنه‌های سنگی و شرایط توپوگرافی آن دارد. همچنین نوع سنگ در گسترش و شکل‌گیری جابه‌جایی سنگ‌ریزشها نقش مهمی ایفا می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ٍThe use of Cone-Fall Theory for Evaluation of Rock-Fall Hazard along the Chaloos-Road(Pol-e-Zanguleh – Marzan-Abad)

نویسندگان [English]

  • N. Ghazipour 1
  • A. Uromeihy 2
  • I. Entezam 3
  • F. Ansari 3
  • M. Pirouz 4
1 Sciences and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Dept. of Engineering Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Dept. of Engineering Geology, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
4 Facaulty of Geology, Tehran University
چکیده [English]

       Karaj-Chaloos Road is always considered as the most hazardous road due to rockfalls and landslide events. The road, located in the CentralAlborzMountains, is a vital route connecting Tehran and the southern part of Alborz to the northern part and the resort areas along the Caspian Sea. The aim of this paper is to study and evaluate the potential of rockfalls and landslides along the middle part of the route. The study area has a very complicated geological and geomorphological condition and many deep cuts were made along the road to provide a safe passage through the mountains. Since most of the slope instabilities along the road are of rockfall type, cone-fall theory proposed by Evans and Hungr (1993) was used to analyze and predict the rockfalls along the route.
The results show that the potential of rockfall is directly related to morphology and higher for steeper slopes. Rock type and the geological structures of the slopes also influence the rockfall potential in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rockfall
  • Cone-fall theory
  • Rockfall potential
  • Chaloos-road
  • Slope instability
بلورچی، م. ج.، انتظام، ا.، محمودپور، م.، کریم نژاد، س.، شمشکی، ا.،  1385- گزارش بررسی خطر سنگ‌ریزش در جاده چالوس، سازمان زمین‌شناسی کشور، گزارش شماره : 1-1-85 En Geo
وحدتی دانشمند، ف.، 1379- نقشه زمین‌شناسی ورقه مرزن آباد با مقیاس 1:100000، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Allen, M.B., Alsop, G.I., Imber, J., Strachan, R.A., Holdsworth, R.E. & Butler, C.A., 2002- Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, Journal of Structural Geology, 25, 659-672.
Batterson, M., McCuaig, S. & Taylor, D., 2006- Mapping and assessing risk of geological hazard on the Northeast Avalon peninsula and Humber valley, Newfoundland,  Newfoundland and Labrador Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 06-1, pages 147-160
Evans, S. & Hungr, O., 1993- The assessment of rockfall hazard at the base of talus slopes. Canadian Geotechnical Journal, 30, 620-636.
Jaboyedoff, M. & Labiouse. V., 2003- Preliminary assessment of rockfall hazard based on GIS data. Technology roadmap for rock mechanics, South African Institute of Mining and Metallurgy, pp.575-578.
Jaboyedoff, M., 2003- CONEFALL 1.0 User’s Guide. Open report – Soft 01, Quanterra. www.quanterra.org, 15p.
Lied, K., 1977- Rockfall problems in Norway. In: Rockfall dynamics and protective work effectiveness. ISMES publ. n.90. Bergamo, 51-53.
Wieczorek, G.F., Morrissey, M.M., Iovine, G. & Godt, J., 1998- Rockfall hazards in the Yosemite Valley. U.S. Geol. Survey Open-File Report 98/467, 8 pp.