سنگ‌چینه‌شناسی، ریز ‌زیست‌چینه‌شناسی و ریز ‌رخساره سازند ایلام در جنوب ‌باختر خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال.

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی واحد خرم‌آباد.

چکیده

سازند ایلام در جنوب باختر خرم‌آباد به ستبرای 204 متر عمدتاً از تناوبهای یکنواخت سنگ‌آهک در طی یک رسوب‌گذاری پیوسته در زمان تورونین میانی تا کامپانین پیشین تشکیل شده است. این سازند در برش مورد مطالعه با مرزی تدریجی بر روی سازند سورگاه قرار گرفته و توسط سازند گورپی نیز با مرزی تدریجی و پیوسته پوشیده شده است. در مطالعات حاضر 9 جنس، 30 گونه و 2 زیست‌زون از روزن‌داران پلانکتون تشخیص داده شد. سازند ایلام در  برش مورد مطالعه از یک رخساره شیلی و سه ریز‌رخساره کربناتی به  نامهای گل‌سنگ، وکستون و پکستون دارای روزن‌داران شناور ساخته شده است. رخساره شیلی و ریز‌رخساره‌های‌ نام برده در بخش ژرف دریای باز ساخته شده‌اند به گونه‌ای که شیل در شرایط آرام محیطی نهشته شده است و انرژی محیطی از ریز‌رخساره با بافت گل‌سنگ به سوی ریز‌رخساره‌های با بافتهای وکستون و پکستون افزایش یافته است. با توجه به این که ریز‌رخساره‌های وابسته به بخشهای کم‌ژرفای  فلات قاره مانند سد، تالاب و پهنه‌های کشندی در برش مورد مطالعه شناسایی نشده‌اند، بنابراین ناحیه مورد مطالعه ژرف‌‌ترین بخش حوضه رسوبی در زمان  تورونین میانی- کامپانین پیشین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lithostratigraphy, Microbiostratigraphy and Microfacies of the Ilam Formation in Southwestern Khorram Abad

نویسندگان [English]

  • S.H. Vaziri 1
  • D. Jahani 1
  • M. Safdari 2
  • F. Chegeni 2
1 Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch.
2 Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch.
چکیده [English]

       The Ilam Formation in southwestern Khorram Abad with a thickness of up to 204 meters consists of uniform limestones with Middle Turonian to Early Campanian age which were deposited in a continuous sedimentation process. In this section, the Ilam Formation has continuous and transitional contacts with the Sourgah Formation in the lower boundary and the Gurpi Formation in the upper boundary. In the present study, 9 genera, 30 species and 2 biozones of the planktonic foraminifera have been recognized. The Ilam Formation in the studied section consists of a shaly facies and three carbonatic microfacies include mudstone, wackestone and packstone containing planktonic foraminifera. Shaly facies and mentioned microfacies were deposited in deep-open marine, which formed in a quiet environmental condition and increased environmental energy in microfacies with mudstone texture toward microfacies with wackestone and packstone textures. Whereas in the studied section recognized microfacies are not related to parts of continental shelf,such as ; bar, lagoon and tidal flat, therefore it could be said that, the studied area was part of profound depositional basin in Middle Turonian to Early Campanian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam Formation
  • Turonian
  • Campanian
  • Biozonation
  • Microfacies
  • Khorram Abad
خسرو تهرانی، خ.، 1382- اطلس میکروبیوفاسیسها، انتشارات دانشگاه‌آزاد‌اسلامی.
خسرو تهرانی، خ.، 1383- میکرو‌پالئونتولوژی کاربردی، جلد یک، دانشگاه تهران.  
ستاری، پ.، 1384- میکروفاسیسها، محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازندهای سروک و ایلام در طاقدیس زیره و چاه گردان 2 ( فارس ساحلی و نیمه‌ساحلی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
کیوانی، ف.، 1373- میکروفاسیس، محیط‌رسوبی و تاریخچه دیاژنزسازندهای سروک وایلام در میدان نفتی اهواز، دزفول شمالی، پایان‌نامه‌‌کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
کلانتری، الف.، 1366- اطلس سنگهای کربناته ایران، انتشارات شرکت ملی نفت ایران، مدیریت تولید و اکتشاف.
کلانتری، الف.، 1370- سنگ‌چینه‌ای و رخساره‌های میکروسکوپی زاگرس،آزمایشگاههای زمین شناسی، نشریه شماه 12، شرکت ملی نفت ایران، اکتشاف و تولید تهران.
کلانتری، الف.، 1371- سنگ‌چینه‌ای و رخساره‌های میکروسکوپی زاگرس، انتشارت شرکت ملی نفت ایران، مدیریت تولید و اکتشاف، نشریه شماره12.
 مطیعی، ه.،  1372-  زمین‌شناسی ایران، چینه‌شناسی زاگرس، سازمان زمین‌شناسی‌کشور، طرح تدوین کتاب،  تهران.
 
 
References
Bolli, H.  M., 1945- Zur Stratigraphie der Oberen Kreide in den hoheren Helvetischen Dechen. Eclog. Helv., 37, pp. 217-328.
Bolli, H.  M., 1959- Planktonic Foraminifera from the Cretaceous of Trinidad. B. W. I., Bull., Amer. Paleonto. Vol: 39.
 Bolli, H. M., 1966- Zonation of cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera Bolethin Informative Asociacion Venezolana De Geologia. Mineriay petroleo, 9, pp. 3-32.
Bolli, H. M., Saunders, J. B & Perch–Nielsen, K., 1989- Plankton Stratigraphy, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. I, pp. 154-87.
Caron, M. 1989- Cretaceous, Plankton foraminifera in: Bolli, H. M., etal., (editors). Planktonic Stratigraphy, Vol,1. Cambrige university press.
Caron, M., 1983- Taxonomie et phylogenie de la famille des Globotruncanidae. 2 nd kreide symposium, Munchen, 1982, Zitteliana, Munchen, 10, pp. 667-81.
Carozzi, A. V., 1989- Carbonate Rock Depositional Models, A microfacies Aproach, Prentice Hall, Newjersy, 604 p.
Dunham, R. J., 1962- Classification of carbonate rocks (Ed. byw. E. Hamm). Mem, Am. Ass. Petrol. Geol, 1: pp.108-121.
Flugel, E., 2004- Microfacies of Carbonate Rocks, Analaysis, Interpretation and Application, Spring- Verlag, 976 p.                                                                      
Gradstein, F. M., Ogg, J. G. & Smith, A. G., 2004- GEOLOGI  TIME SCALE, Cambridge Univ. Press.
James, G. A. & Wynd, J. S., 1965- Stratigraphic Nomenclatrure of Iranian Oil Consortium Agreement  area, AAPG Bulletin, Vol. 49, No. 12, 63P.
Loeblich, A. R. & Tappan, H. J. R., 1988- Foraminiferal Genera and their Classification. Van Nostrand Reinhold company, New York, 2 Volumes, 970 p, Plus 212 P, and 847 PI.
Loeblich, A. R., Tappan, H. J. R., 1964- Foraminiferal Classification and Evolution. Jour. geol. soc. India, 5, pp. 6-40.
Postuma. J., 1971- Manual of Planktonic Foraminifera. Elsevier publishing Company, Amsterdam. 420 p.
Sellwood, B. W., 1986- Shallow-Marine carbonate environments. In: Sedimentary Environments and Facies (ed. by H. G. Reading) Blackwells, Oxford, pp. 238-342.
Shinn, E. A., 1986- Modern Carbonate tidal flat: their diagnostic features. Qurt. Jour. Colorado Scl. Mines 81: 7-35.
Wilson, J. L., 1975- Carbonate Facies in Geologic History, Springer-Verlag, Berlin, 471 pp.