آرایش هندسی مسیرهای در گستره کن-کرج (بخش جنوبی البرز مرکزی) بر پایه وارون‌سازی چند مرحله‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور

چکیده

        هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تاریخچه تنش دیرینه در محدوده کن- کرج است. فازهای تنش دیرینه با استفاده از تعدادی گسل متوسط مقیاس دارای خطواره‌های لغزشی، تعیین و دسته‌بندی شدند. نتایج حاصل، با توجه به برخی پدیده‌‌های زمین‌شناسی دیگر همچون سطح محوری چینها، صفحات تزریق، و صفحات استیلولیت کنترل شدند. موقعیت محورهای اصلی تنش  و شکل هندسی بیضوی تنش  در فضای تنش چهار بعدی توسط تعیین محور چرخش در هر محدوده با توجه به نظریه اندرسون تحلیل شده است. دو فاز تنش متفاوت شناسایی و وضعیت هندسی مسیرهای تنش بیشینه فشارشی روی نقشه ساختاری نمایش داده شد. مسیرهای تنش محاسبه شده روند شمالی -  جنوبی داشته و همگرایی محسوسی به سمت شمال نشان می‌دهند که نشان‌دهنده افزایش شدت تنش در حین فعالیتهای سامانه گسلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Geometrical Configuration of Trajectory in Kan-Karaj Area(Central Alborz) using Multiple Inverse Method

نویسندگان [English]

  • M. Eliassi 1
  • S. Ahmadian 2
1 School of Geology, University College of Science, University of Tehran
2 Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran
چکیده [English]

Analysis of paleostress history in Kan_Karaj Area is the main object of this research. Paleostress phases were determined and categorized by numerous mesoscale faults containing slickenside lineations .The results were controlled and supported by some other geological features such as orientation of axial plane of folds, intrusion and stylolitic planes. The orientation of finite principal stress axes and geometrical shape of stress ellipsoid in a 4-D stress space were analyzed  by determination of rotational axis of each sub-area, according to Anderson Theory. Two different stress phases were separated and geometrical configuration of the maximum compressional stress  trajectory were illustrating on the structural map. The resulting trajectory shows north- south trend with an outstanding convergence to the north which reflects incremental intensity of stress in that direction during the fault system activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple inverse method
  • Stress trajectories
  • Reduced stress tensor
  • Central Alborz
  • Faulting
الیاسی، م.، 1380- ارزیابی تنسورهای تنش دیرین و نوع دگرریختی بر پایه تحلیل خش‌لغزهای گسلی در دامنه جنوبی البرز مرکزی، رساله دکتری، دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدر‌س.
امیدی، پ.، نوگل سادات، م.ع.ا. و قرشی، م.، 1381- بازسازی تنش کواترنری براساس تحلیل لغزش گسل در نیمه جنوبی البرز خاوری، فصلنامه علوم زمین، شماره 45-46.
بربریان، م. و همکاران، 1364- پژوهش و بررسی ژرف نو زمین‌ساخت، لرزه زمین‌ساخت و خطر زمین‌لرزه گلشن در گستره تهران و پیرامون، سازمان زمین‌شناسی کشور،گزارش شماره 56.
ساعدی بناب، ج.، 1372- تحلیل تکتونیکی تداخل دو سری گسل در مبارک آباد، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
صائب فر، و.، 1370- بررسی ژئودینامیسم گسل شمال تهران (جنوب غرب کرج)، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
صدر، ا.، 1370- بررسی و تحلیل دگرشکلی ناحیه آئینه ورزان، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
طبسی،ه.، 1375- آنالیز ساختاری معدن فلورین شش رودبار (جنوب غرب زیرآب مازندران)، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
عباسی، م.ر. و شبانیان بروجنی، ا.، 1384- تعیین وضعیت تنش به روش برگشتی از صفحه‌های گسلی لبه جنوبی البرز مرکزی، فصلنامه علوم زمین، شماره 55.
فقهی، خ.، 1376- تحلیل ساختاری منطقه سنگان (بین طالون و کوه گندم چال)، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
کرمی، ح.ر. ، قرشی، م. و عباسی، م.ر.، 1376- تعیین تنش دیرینه و جهت حرکت راندگی گستره شمال تهران- بین در‌که تا دره کن، فصلنامه علوم زمین، شماره 25-26.
نصیری، ش.، 1383- پهنه‌بندی خطر لغزشهای حاصل از زلزله شمال تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس.
مهدی زاده تهرانی، س.،  نقشه زمین شناسی 1:100000 کرج، سازمان زمین‌‌شناسی کشور.
نقشه زمین‌شناسی 1:100000 مرزن آباد، E. Dedual (1967)، سازمان زمین‌شناسی کشور.
نقشه زمین‌شناسی 1:100000 تهران، بهروز امینی، سازمان زمین‌شناسی کشور.
نقشه زمین‌شناسی 1:100000 شکران،R.N. Annell, R.S. Arthurton, R.A.B. Bazley، سازمان زمین‌شناسی کشور.
یساقی، ع.، 1368- تحلیل ساختاری و تکوین زمین‌ساختی جنوب باختری البرز (شمال تهران)، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 
References
Alavi, M., 1966- Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain system in northern iran: J. Geodyn. v. 21, no. 1, p. 1-33.
Anderson, E. M., 1951- The dynamics of faulting and dyke formation with application to Britain, Oliver & Boyd, Edinburgh, 206 pp.
Angelier, J., 1988- From orientation to magnitudes in paleostress determinations using fault slip data: J. Struct. Geol., v. 11, no. 1/2, p. 37-50.
Angelier, J., 1979- Determination of the mean principal direction of stresses for a given fault population: Tectonophys., v. 56, p. T17-T26.
Carey, E. & Brunier, B., 1974, Analyse théorique et numérique ďun modéle mécanique élémentaire appliqué a ŀétude ďune population de failles: C. R. Acad. Sci. Paris. D. 279, p. 891-894.
Etchecopar, A., Vasseur, G. & Daignieres, M., 1981- An invers problem in microtectonics for the determination of stress tensor from fault striation analysis: J. Struct. Geol., v. 3, p. 51- 65.  
Fry, N., 1999- Striated faults: visual appreciation of their constraint on possible paleostress tensor: J. Struct. Geol.,v. 21,p.7-21.
Gephart, J. W., Forsyth, D. W., 1984- An improved for determining the regional stress tensor  using earthquake focal mechanism data: an application to the San Fernando earthquake sequence: J. Geophys. Res., v. 89, p. 9305-9320.
Jackson, J., 1998- Fault death: a perspective from actively deforming regions: J. Struct. Geol., v. 21, p. 1003-1010.
Johnson, K. M., 1999, Analysis of multiple sets of band faults in porous sandston, San  Rafael monocline, UTAH: p. 1-18.
Lisle, R. J., 1987- Principal stress orientations from faults: an additional constraint: Ann. Tectonicae, v. 1, p. 155-158.
Stocklin, J., 1968- Structural history and tectonics of iran: Petrol. Geol. Bull., v. 52, p. 1229-1258.
Tchalenko, J. S., 1974, Recent destructive earthquakes in the Central Alborz: Geol. Surv. Iran. v. 29, p. 97-116.
Yamaji, A., 2000- The multiple inverse method: a new technique to separate stresses from heterogeneous fault-slip data: J. Struct. Geol., v. 22, p. 441-452.