مطالعة امکان پذیری افزایش راندمان جداکنندة الکتریکی نیمه صنعتی برای فرآوری کانة تیتانیم کهنوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله نتایج مطالعه افزایش راندمان (کارایی عملیاتی) جداکنندة الکتریکی غلتکی واحد نیمه­صنعتی تیتانیم کهنوج با بهینه­سازی پارامترهای مؤثر بر کارایی عملیاتی ارائه شده است. در این راستا پس از انجام مطالعات در مورد جداکنندة مذکور و پارامترهای مؤثر در کارایی عملیاتی جداکنندة الکتریکی، پارامترهای قابل تغییر یعنی شدت ولتاژ کرونا، دمای مواد ورودی، دانه­بندی مواد ورودی، سرعت غلتک‌ها، موقعیت الکترودهای کرونا و موقعیت تقسیم‌کن‌ها تنظیم و بهینه شد. برای این منظور، پارامترها دسته­بندی و سپس طراحی آزمایشها با روش تاگوچی انجام شد. آزمایشهای مربوط به پارامترهای مذکور به استثنای دانه‌بندی مواد ورودی در مقیاس نیمه­صنعتی صورت گرفت و آزمایش‌های مربوط به دانه­بندی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. مقادیر بهینة پارامترهای شدت ولتاژ کرونا، دمای مواد ورودی، سرعت غلتک‌ها به ترتیب 22 کیلوولت، 109 درجة سانتی‌گراد، 154 دور در دقیقه و همچنین موقعیت الکترودهای کرونا 10 سانتی‌متر و موقعیت تقسیم­کن اول، دوم و سوم به ترتیب 6، 8 و 10 سانتی‌متر به‌دست آمد. در این شرایط کارایی عملیاتی از مقدار 9/35% به 1/46% افزایش یافت. همچنین کارایی عملیاتی جداکننده الکتریکی در مقیاس آزمایشگاهی با d80 مواد ورودی 259 میکرون، دارای بیشترین مقدار و برابر 0/46% حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study on Electrical Separator Efficiency Increment for Kahnooj Titanium Mineral Processing Pilot Plant

نویسندگان [English]

  • S. M. Javad Koleini
  • M. Abdollahy
  • M. Nasrabadi
Mineral Processing Dep., Faculty of Engineering, T.M.U. University, Tehran, Iran
چکیده [English]

        In this paper, a study on efficiency increment (operation efficiency) of Kahnooj titanium pilot plant electrical roll separator with optimization of variable and effective parameters (crona voltage intensity, feed temperature and size distribution, rolls speed, crona electrodes position and splitter position) on operation efficiency is investigated and obtained results are presented. To achieve this aim, parameters were classified and then tests designed with Taguchi method. Feed size distribution tests in laboratory scale and the other tests in pilot plant scale were performed. Optimized values of crona intensity voltage, feed temperature, rolls speed was found to be 22 kv, 109, 154 rpm. However, the optimum position of crona electrodes, the first, second and third splitters were obtained to be 6, 8, 10 and 10 cm. In the position of optimum values, operation efficiency was increased from 35.9% to 46.1%. Moreover, operation efficiency in laboratory scale with d80 of 259 microns feed was maximized and operation efficiency of 46.0% obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Operation efficiency
  • Electrical Separator
  • Pilot Plant
  • Titanium
  • Kahnooj
کتابنگاری

خدادادی، ا.،  نصرآبادی، م.، 1383-  "بررسی روشهای فرآوری تیتانیوم"، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

شرکت مهندسین مشاور معدنکاو، 1368- "طرح مطالعاتی تولید دی اکسید تیتانیوم- گزارش مربوط به کانه‌ آرائی ایلمنیت کهنوج".

گروه مهندسین مشاور همکاری مشترک، 1374- "گزارش طرح آزمایشی خط تولید کنسانتره ایلمنیت کهنوج".

نعمت اللهی، ح. ، 1384- "کانةآرائی"، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.

References

Kelly, E.G. & Spottiswood, D.J. , 1989- "The theory of electrostatic separation" mineral engineering, Vol. 2.

Manouchehri, H.R.,  Hanumantha Rao, K. & Forssberg, K.S.E., 2001- "Review of electrical separation methods", mineral and metallurgical processing, Vol. 17.

Pearse, M.J.  & Pope, M.I., 2001- "The triboelectric separation of quartz—calcite and quartz—apatite powders after chemical conditioning",powder technology, Vol. 17.

Tarjan, G., 1986- "Electrical separation", mineral processing.