مطالعه زیست‌چینه‌شناسی سازند میلا در برش شهمیرزاد با نگرشی ویژه به کنودونت‌های آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

       سازند میلا در برش شهمیرزاد به سن اواخر کامبرین پیشین تا اردوویسین پیشین  برونزد دارد. این سازند شامل 5 پاره سازند است که شماری چند از زیست‌زون‌های کنودونتی در این برش تشخیص داده شده است . افزون بر آن برخی از پیکرفسیل‌ها و اثرفسیل‌ها نیز از پاره سازند‌های دوم تا پنجم به‌دست آمده است .
پاره سازند اول شامل دولومیت‌های استروماتولیتی بوده و یک دیرینه خاک در بخش میانی آن جای دارد.
پاره سازند دوم آهکی بوده و حاوی چندین لایه ریخت‌نمای نمک (Saltpseudomorph) است. این لایه‌ها فاقد عناصر کنودونتی هستند در حالی‌که نمونه‌هایی از تریلوبیت‌ها و اثرفسیل‌های مانند Rusophycus isp.   (اثر استراحت تریلوبیت) و Cruzianan isp.   (اثر حرکت تریلوبیت) جمع آوری و مطالعه شدند . اثرفسیل‌های یاد شده که از نظر ژرفاسنجی و محیط رسوبی در اثر رخساره کریوزیانا(Cruziana inchnofacies) جای دارد، گویای محیط‌های کم‌ژرفای دریاست . ائوکرینوییدها(Eocrinoids) نیز گواه همین حقیقت هستند. لایه‌های توفانی (Strom beds) و همچنین هیولیتید‌های  (Hyolithids) جهت‌دار در سطوح لایه‌ها ، نشان‌دهنده شدت درجه آشفتگی آب در محیط رسوبی بوده است.
زیست زون‌های کنودونتی از پاره سازندهای سوم تا پنجم به‌دست آمده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphic Study of Mila Formation in Shahmirzad Section, North of Semnan with Special Reference to Conodonts

نویسندگان [English]

  • L. Fazli 1
  • B. Hamdi 2
1 Islamic Azad University, Damavand Branch, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University of North Tehran, Tehran. Iran
چکیده [English]

       The Mila formation from late Early Cambrain to Early Ordovician age is well exposed in the Shahmirzad section consists of 5 lithological members. Several biozones of conodonts have been identified in this section, several taxa of body and trace fossils have been collected from members 2 – 5 of this section.
Member 1, consisting of stromotolitic dolomite, indicates at least one paleosol in the middle part. The second lithological member which includes several beds of salt peseudomorphs does not indicate any condont, while trilobites as well as trace fossils such as Rusophycus sp. and Cruziana sp. have been found frequently. These trace fossils, characteristic of cruziana ichnofacies, occur only in shallow marine environments. Eocrinoids debris and epirelief of the root of this fossil strongly supports this fact. In addition, presence of storm beds and oriented deposition of Hyolithids indicate high degree of water agitation in environment of deposition. Biozones of Conodont have been identified from members 3-5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biostratigraphy
  • Biozone
  • Conodont
  • Mila Formation
  • Shahmirzad
احمدزاده هروی، م.، حمدی، ب.، محتاط،م.، 1374- زمین‌شناسی ایران، روزنه‌داران پلانکتون ناحیه مکران و مجموعه‌ای از کنودونت‌های ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، شماره 27.
References
An taiziang, 1982- Study on the Cambrian conodonts from north and northeast chian.Sci .rep.,inst. Geosei, univ. tsukaba, sec. B,v. 3pp:113-159.
Boardman, R.S & cheetman, A.H & Rowdll, Ag., 1987- Black well scientific publication, (phylum conodonta by DL clark), pp:655-657,.
Clark.,DL,et al.,1981- Tratise on invertebrate paleontology (ed Robison, LA) ,part w, misellanea, supplement2, conodont,geol, soci. American, INC. and univ Kansas 202 p.
Miller J.F., 1984 - Cambrin and earliest Ordovician condont evolution bio facieas and provincialism, geol.america, paper 196.
Miller,RH & paden, E.A., 1976- Upper Cmbrain and condonts from eastern: California, Journal Paleontoloty, V.50, pp: 590-597.
Muller. K.g., 1973- Late cambian and early Ordovicain condonts from northern Iran. geol. surv of Iran, report no. 30,77p.
Peng,s., Geyer,G., Hamdi, B., 1999- Trilobts from the shahmirzad section, Alborz Mountain, Iran, beringerian 25:3-66.35. figs, 2 tabs Wurzburg, 127p.