هم‌ارزی ردیفهای سنگی و زیستی کامپانین–ماستریشتین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،‌ ایران

چکیده

در این مطالعه سازند آب تلخ (برش مزدوران)که در کپه داغ برونزد دارد مورد مطالعه قرار گرفته است.  قاعده مارنی این سازند روی سنگ‌آهک  سازند آب‌دراز قرار دارد و لایه‌های بالایی آن به سن ماستریشتین پسین با رسوبات ماسه‌ای سازند نیزار  به صورت تدریجی پوشیده شده است.  
سازند آب تلخ به دلایل گوناگون، بخصوص ویژگیهای سنگی و زیستی، به خوبی قابل مقایسه با واحد مارنهای اکینید‌دار ایران مرکزی است. شباهتهای یاد شده سبب شد که این واحدها را در برش مزدوران (کپه داغ) و برش بهارستان (اصفهان) مقایسه کنیم. با مطالعه 100 نمونه از این دو برش، به شباهتهای دیرین‌شناسی و سنگی زیادی دست یافتیم که شواهد محیطی و دیرینه‌بوم‌شناختی این شباهت را تأیید می‌کند.
 این دستاورد، می‌تواند بیانگر پیوند نزدیک دو حوضه کپه داغ و ایران مرکزی باشد. شواهد فسیلی که در این دو برش یافت شده است عبارتند از :
Globotruncana ventricosa (White), Globotruncanita elevata (Brotzen)
Globotruncana arca (Cushman), Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez)
Globotruncana bulloides Volger, Globotruncana lapparenti Brotzen
Globotruncanita calcarata (Cushman), Globotruncana linneiana (d' Orbigny)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between Campanian – Maastrichtian Deposit in Kopeh-Dagh and Central Iran Basins

نویسندگان [English]

  • L. Bakhshandeh 1
  • A. Aghanabati 2
  • T. Mohtat 2
1 Reserch Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
2 Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The first studied Abtalkh Formation with Campanian – Maastrichtian age is well exposed in Kopeh Dagh area (Mozduran section). This formation conformably underlain carbonates of Abderaz Formation and overlain by Neyzar sandeston Formation, both formations have a gradual contact.
The second studied formation so called Echinid marl formation of Santonian –Late Campanian age is exposed in Baharestan section, Central Iran, Esfehan area.
Based on 100 studied samples, there are litological and paleontological similarities between Abtalkh and Echinid marl formations. These evidences support strongly paleoecological and environmental similarities.
This ascertainment shows the close relation between the Kopeh Dagh and Central Iranbasins.
The fossil evidences found in both sections are as follow:
Globotruncana ventricosa (White), Globotruncanita elevata (Brotzen)
Globotruncana arca (Cushman), Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez)
Globotruncana bulloides Volger, Globotruncana lapparenti Brotzen
Globotruncanita calcarata (Cushman), Globotruncana linneiana (d' Orbigny)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abtalkh Formation
  • Echinid marls
  • Central Iran
  • Kopeh Dagh
  • Campanian
  • Maastrichtian
آقانباتی،س. ع.، ‌1383- زمین شناسی ایران،‌ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
‌افشار حرب، ع.، 1373- زمین شناسی کپه‌داغ، طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران.
 
 
 
 
References
Bolli, H. M., Beckman, J. P., Saunders, J. B., 1994- Benthic Foraminiferal Biostratigraphy of the South Caribbean Region, CambridgeUniversity.
Bolli, M. H., Saunders ,J. B. & Perch- Nielsen, K., 1985-Plankton Stratigraphy ; Cambridge University Press, Cambridge, vol.I, pp.87-154
Caron, M., 1985-Cretaceous Planktonic Foraminifera, in Boli et al.: Plankton Stratigraphy, CambridgeUniversity Press, P.17-86
Cushman, J. A., 1959-Foraminifera their classification and cconom Use , Harvard University Press , 478p.
Cushman, J. A., 1965-Upper Cretaceous Foraminifera of the Gulf coastal region of the United states and adjacent area . Geol . Sur. Prof. 241p.
Loeblich , A. R., Jr- Tappan , H., 1964 - Treatise on Invertebrate Paleontology (C), Geological Society of America, University of Kansas Press.
Loeblich , A. R., Jr- Tappan , H.,1988 -Foraminiferal General and their Classification: Van Nostrand Reinhold Company, New yourk ,2 Volumes, 970p. plus 212p, and 847 pl.
Loeblish, A.R, & Jr-Tappan, H., 1964- Treatise on Invertebrate Paleontology,   Geological Society of America & University of Kansas Press.
Moor, 1961- Treatise on Invertebrate Paleontology, (Q) Arthropoda3, University of Kansas Press.
Moor, 1961- Treatise on Invertebrate Paleontology, Geological Society of America & University of Kansas Press.
Postuma , J. A., 1971- Manual of planktonic Foraminifera , Elsevier , Publishing Co., Amsterdam 420 pp.
Seyed-Emami,K. Brants,A. Bozorgnia,F., 1971- Stratigraphy of Cretaceous Rocks Southeast of Esfahan, Geol. Surv. Iran,Rep. No.20.