برآورد توان هیدروکربن زایی سازندهای پابده و گورپی در چاههای A و B ، با استفاده از روش ∆LogR و شبکه عصبی در یکی از میدانهای نفتی جنوب باختری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی معدن، دانشکدة فنی دانشگاه تهران

چکیده

      سنگهای منشأ هیدروکربن به عنوان  منبع تولید و استخراج هیدروکربن، همواره مورد توجه بوده و با آزمایشهای گوناگون، بررسی می‌شوند. در این مقاله نیز سعی شده از روشی با هزینه و زمان کمتر یکی از ویژگیهای آنها مطالعه گردد. به منظور تعیین توان هیدروکربن‌زایی سنگ منشأ هیدروکربن، در آزمایشگاه ژئوشیمی با استفاده از دستگاه Rock-Eval تعداد محدودی نمونه آزمایش شد و گازهای هیدروکربن متساعد شده از نمونه‌ها در دمایC° 350 به عنوان توان حال حاضر تولید هیدروکربن از سنگ منشأ هیدروکربن تحت واحدmgHy/gr rock و یاKgHy/Ton rock   در نظر گرفته شد. از آنجا  که این نوع برآورد توان هیدروکربن‌زایی، زمان و هزینة نسبتاً بالایی دارد و در کل میدان یا بازة سازند اعمال نمی‌شود، در روشی که در این مطالعه استفاده گردیده، با کالیبره کردن اطلاعات حاصل از نمونه‌ها که محدود به نقاط خاصی از چاهها بوده، می‌توان در نقاط دیگر فاقد اطلاعات نمونه، نیز این ویژگی را تعیین کرد. پس از مشخص نمودن اطلاعاتی همانند  S2،Tmax وTOC در آزمایشگاه به منظور برآورد توان هیدروکربن‌زایی(S2)  در دو سازند پابده و گورپی، از روش LogR ∆ و برهم‌نهی نگارهای چاه‌نگاری مقاومت- صوتی، مقاومت- چگالی و مقاومت- نوترون، مقادیر TOC در دو سازند مذکور در چاههای A  و B یکی از میدانهای نفتی در جنوب باختر ایران محاسبه گردید. سپس با تعمیم رابطه‌ای که از مقایسه اطلاعات حاصل از مغزه‌ها بین S2 و TOC در این دو چاه به دست آمد، در کل بازه سازندها مقدار S2 از این رابطه و مقادیر TOC حاصل از روش LogR ∆  محاسبه شد و توان این دو سازند در تولید هیدروکربن ارزیابی گردید. در نهایت نیز مقادیر به دست آمده در هر چاه توسط شبکه عصبی پیشخور با قابلیت آموزش برگشت‌پذیر طراحی شده توسط روش آزمون و خطا در نرم‌افزار Matlab، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مناسبی از شبکه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential of Hydrocarbon Generation of Pabdeh and Gurpi Formations on the Basis of ∆LogR and Neural Network Techniques in Wells A and B in an Oil Field in the South-West Iran

نویسنده [English]

  • M. Paryab
Exploration of Petroleum Engineering, Mining Faculty,Tehran University
چکیده [English]

Hydrocarbon source rocks, the subject of various analyses and investigations, are well appreciated because of their capacity for oil generation. In the present study, attempts were made to evaluate source rock using a leap cost analytical method. For this purpose, some samples from these formations were analyzed by Rock- Eval. CO2 generated from these samples at 350ºС are calculated as mgHy/gr rock or Kg Hy/Ton rock. As this method requires more time and is relatively expensive, we offered a new method in which by calibration of data, obtained from analyzed samples, the result could be attributed to the whole interval of a formation. By calculation of S2, Tmax and TOC of analyzed samples collected from wells A and B for both Pabdeh and Gurpi formations in accordance with LogR method, rescaling of Resistivity-sonic logs, Resistivity-Density logs and Resistivity-Neutron logs, TOC content of these formations were estimated. Comparison between these data and data obtained from direct sample measurements in lab and extrapolation of an equation that relates these data to S2 and TOC of sample analysis, TOC and S2 content of whole intervals of these formations were calculated through LogR method. Then hydrocarbon generation potential of the Pabdeh and Gurpi formations were finally evaluated. These data were processed in a neural network method with forward back propagation capability designed as try and error structure within Matlab software. Final results are in good agreement with those data obtained from direct measurements.
         

کلیدواژه‌ها [English]

  • Source rock
  • Hydrocarbon generation potential (s2)
  • Total organic carbon (TOC)
  • Rock-Eval pyrolysis
  • Resistivity log
  • Sonic log
  • Density log
  • Neutron log
  • Feed forward back propagation neural network
گزارش  ارزیابی زمین‌شناسی جنوب باختری زاگرس،1382 - شرکت ملی نفت ایران و گزارش شمارة126482 .
منهاج، م. ب.، 1381 - مبانی شبکه‌های عصبی. مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر .
 
References
Hood, A., Gutjahr, C.C.M. & Heacock, R.L., 1975- “Organic Metamorphism and the Generation of Petroleum”, The American Association Petroleum Geologist, Vol.59, and PP.986 -996.
Hunt, John M., 1996- “Petroleum Geochemistry and Geology”, New York: Freeman , 743P.
Passey, O.R., Moretti, F.U.  & Stroud, J.D., 1990- “a practical modal for organic richness from porosity and resistivity logs”, The American Association Petroleum Geologist, Vol.74, and PP.1777-1794.
Serra,O. , 1984 - “fundamentals of well-log interpretation”, Amsterdam Elsevier , 423P.