دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 1-186 
10. تحلیل ساختاری گسل مشا در گستره شمال خاور تهران

صفحه 112-125

10.22071/gsj.2008.58220

ساره بحیرائی؛ محمدرضا عباسی؛ محمود الماسیان


11. مطالعه روزن‌داران پلاژیک و زیست‌زون‌بندی سازند آب دراز

صفحه 126-135

10.22071/gsj.2008.58221

لیدا بخشنده؛ سیدعلی آقانباتی؛ فریده کشانی؛ طیبه محتاط


12. بررسی تغییرات ژرفای موهو در البرز مرکزی

صفحه 136-147

10.22071/gsj.2008.58230

‌امیرهوشنگ رجائی؛ محمد مختاری؛ کیت پریستلی؛ دنیس هاتسفلد


15. بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب

صفحه 166-178

10.22071/gsj.2008.58267

سارا ملکوتیان؛ شهروز حق‌نظر؛ منصور قربانی؛ محمد هاشم امامی


16. نقش زمین‌لرزه و رویدادهای تاریخی در ویرانی شهر شادیاخ

صفحه 179-185

10.22071/gsj.2008.58268

عباس کنگی؛ علی راستگو؛ فاطمه ابراهیمی؛ ناهید کنگی