بررسی کانی‌زایی منگنز در جوکندی، جنوب باختر هشترود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین زایش رخدادهای منگنز اطراف هشترود، با نگرشی ویژه به منطقه ایده‌لو ـ جوکندی است. در این منطقه کانی‌سازی پراکنده و نسبتاً گسترده منگنز صورت گرفته که منشأ آن از نوع چشمه‌های آب‌گرم و به شکل سطحی است. کانی‌سازی عمدتاً به شکل توده‌ای و رگه‌ای است. به خاطر وجود چشمه‏های آب‌گرم و آثار آنها در محدوده مطالعاتی، می‏توان نتیجه‌گیری کرد که ترکیبهای آهن و منگنز به صورت محلول در ترکیب آبهای گرم منطقه شرکت داشته‏اند و توسط همین چشمه‏ها بر سطح زمین نهشته شده و یا به داخل شکستگیها و گسلهای موجود در بین سنگهای منطقه نفوذ کرده و سبب کانی‌سازی شده‏اند. نوع کانی منگنز به طور عمده پیرولوزیت و پسیلوملان، و کانیهای همراه آن، ژیپس، تراورتن، باریت و ژاسپر می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Manganese Mineralization in Jokandy,Southwest of Hashtrood

نویسندگان [English]

  • F. Malekghasemi
  • V. Simmonds
Geology Department, Faculty of Sciences, Tabriz University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the genesis of the manganese occurrences around the Hashtroud city, with special regard to Idahlu- Jokandy region. In this region Mn mineralization is sparse and rather extensive. Mineralization has originated from hot springs and precipitated on the earth surface. The mineralization is mainly massive and vein form. Due to the presence of hot springs and their traces in the study area, it can be concluded that Fe and Mn components were in the hot springs as solution and precipitated on the earth surface or penetrated into existing fractures and faults of the region by the hot springs and consequently caused the mineralization. The main Mn minerals are pyrolusite and psylomelane accompanied by gypsum, travertine, barite and jasper

کلیدواژه‌ها [English]

  • manganese
  • Pyrolusite
  • Psylomelane
  • Hydrothermal
  • Genesis

اداره کل معادن و فلزات آذربایجان شرقی، 1375- گزارش پی‌جویی منگنز در ایده لو ـ جوکندی.

جعفری، ف.، 1381- بررسی پترولوژیکی توده‌های نفوذی مناطق قبچاق و تیکمه داش با نگرش ویژه بر پتانسیل اقتصادی منطقه. رساله کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز.
سیمونز، و.، 1381- بررسی زمین شناسی اقتصادی پتانسیلهای منگنز خراسانک، جنوب  و جنوب باختر هشترود. رساله کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز.
ملک قاسمی، ف.، 1378- اصول مینرالوگرافی. انتشارات دانشگاه تبریز.
گزارش مربوط به نقشه زمین شناسی 1:100000 هشترود، سازمان زمین شناسی کشور، امینی آذر و قدیر زاده
 
References
Bonatti, E., Zerbi, M., Kay, R. & Rydell, H., 1976- Metalliferous deposits from the Apennine ophiolites: Mesozoic equivalent of modern deposits from oceanic spreading centers. Geol. Soc. Amer. Bull., 87. 83-94.
Bonatti, E.M., 1975- Metallogenesis at oceanic spreading centers.In annual reviews of earth and planetary sciences.3. 401-431.
Bostrom, K. & Peterson, M.N.A., 1966- Precipitates from hydrothermal exhalations of the East Pacific Rise. Econ. Geol. 61, 1258-1265.
Crerar, D.A., Cormick, R.K. & Barnes, H.L., 1980a- Geochemistry of manganese. In. I.M.Varentsov and Gy. Grasselly, Eds. Geology and Geochemistry of manganese. Stuttgart. 1. 293-334.
Hewitt, D.F., 1966- Stratified deposits of oxides and carbonates of manganese. Econ. Geol., 55. 1-55.
Hewitt, D.F. & Fleischer, M.F., 1960- Deposits of manganese oxides. Econ. Geol., 61. 1-55.
Krauskopf, S. H., 1957- Separation of manganese from iron in sedimentary processes. Geochim. Cosmochim. Acta. 12. 61-84.
Mason, M. & Moore, C.B., 1982- Principle of geochemistry.
Maynard, J.B., 1983- Geochemistry of sedimentry ore deposits. Springer-verlag. 305.
Nicholson, K., 1992- Contrasting mineralogical, Geochemical signatures of manganese oxides. Guides to metallogenesis. Eco. Geol., 87. 153-163.
Rona, P.A. , 1988- Hydrothermal mineralization at oceanic ridges. Can. Mineral., 26. 431-465.
Roy, S., 1981- Manganese deposits. Academic press, London. 458.
Scott, S.D., 1974- Experimental methods in sulfide synthesis. In Robbie P.H. (ed.) Sulfide Mineralogy. Mineral. Soc. Am. Short Course Notes, . 1. 4.
Toth, J.R., 1980- Deposition of submarine crusts rich in manganese and iron. Geol. Soc. America Bult., I. 91. 44-54.
Zantop, H., 1978- Geologic setting and genesis of iron oxides and manganese oxides in the San Francisco manganese deposit, Jalisco, Mexico. Econ. Geol., 73. 1137-1149.