معرفی مناطق بی‎هنجاری کانی‌سازی آهن بر پایه داده‌های ژئوفیزیکی در محدوده فراش استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در برگه فراش (از برگه‌های استاندارد نقشه‌برداری با مقیاس یک پنجاه هزارم) در استان کرمان، در فاصله 50 کیلومتری جاده آسفالته جیرفت- درب بهشت و در پهنه جبال بارز جای دارد. منطقه مورد مطالعه در برگه استاندارد نقشه‍برداری با مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم به نام بم قرار دارد. واحدهای سنگی منطقه شامل واحدهای نفوذی گرانیتی، گرانودیوریتی و واحدهای آتشفشانی رسوبی با ترکیب توف، آهک نومولیتی، کنگلومرا و آگلومراست. در بخش جنوبی محدوده فراش نفوذ سنگ‌های آذرین با ترکیب اسیدی در مجاورت واحدهای آهکی و توفی سبب کانه‌زایی اسکارن آهن شده‌اند. با استفاده از پردازش و تفسیر  1030 داده ژئوفیزیک مغناطیس‌سنجی زمینی با فواصل خطوط برداشت 25 متری و رسم نقشه‌های شدت میدان مغناطیسی، همچنین با استفاده از لایه‌های اطلاعاتی دیگر مانند نقشه‌های زمین‌شناسی و زمین‌ساختی منطقه، مناطق دارای پتانسیل کانی‌زایی فلزی معرفی شدند و پس از کنترل صحرایی معلوم شد که رخنمون‌های اصلی سنگ آهن در بخش‎های مرکزی به سوی جنوب خاور تمرکز یافته‌اند. میزبان اصلی سنگ آهن، در بخش مرکزی محدوده درون واحدهای اسکارنی و گرانیتی قرار دارند. روند کانی‌سازی شمال باختری- جنوب خاوری و کانی‌های اصلی آهن، مگنتیت و هماتیت هستند. در مناطق کانه‌زایی آهن دگرسانی‌های آرژیلیکی و پروپیلیتیکی نیز رخ داده  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing iron mineralization anomaly based on geophysical data in Farash area, Kerman province

نویسندگان [English]

  • B. Sameti 1
  • A. Zia Zarif 2
  • M. R. Jafari 3
  • A. Darvishzadeh 4
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
2 Asistant Professor, Department of Mining Engineering, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran
3 Asistant Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
4 Professor, School of Geology, College of Science, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study area is located in Farash 1:50000 sheet in Kerman province, at a distance of about 50 kilometers from the Jiroft-Darb Behesht road in the Jebalbarez zone. The study area is located in Bam 1:250000 sheet in the Sanandaj-Sirjan structural zone. Rock units include granite, granodiorite and volcano-sedimentary rocks combined with tuff, nummulite limestone, conglomerate and agglomerate. Due to intrusion of igneous rocks in the southern part of limestone and tuff, iron skarn mineralization is occurred. Using processing and interpretation of 1030 data ground magnetic survey with lines space of 25 meters and preparing maps of magnetic intensity and using data layers such as geological and tectonic maps, areas with potential mineralization of iron ore were introduced. After field control, it was cleared that the main outcrops of iron ore are concentrated in the central parts of the South East. The main host iron ore are skarn and granite in the middle part of the area. Trend of mineralization is NW-SE and main minerals of iron are magnetite and hematite. Iron mineralization are also occurred in zones of argillic and propylitic alteration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farash
  • Geophysics
  • Iron mineralization
  • Argillic alteration
کتابنگاری
اخوان‌مقدم، م.، 1389- برداشت، پردازش و تفسیر داده‎های ژئوفیزیک هوایی در منطقه جیرفت، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
جعفری، ح. ر. و یزدی، ع.، 1392- بررسی پتانسیل‎های معدنی فلزی در برگه 50000/1 بزنجان شهرستان بافت کرمان، فصلنامه علمی پژوهشی زمین‌شناسی اکتشافی، سال ششم، شماره چهرام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صص. 39  تا 45.
درویش‎زاده، ع.، 1383- زمین‎شناسی ایران (چینه‎شناسی، تکتونیک، دگرگونی و ماگماتیسم)، انتشارات امیر کبیر تهران، تهران، ایران.
زمردیان، ح. و حاجب حسینیه، ح.، 1363- ژئوفیزیک کاربردی، جلد اول، ترجمه کتاب Applied Geophysics نوشته W. M. Telford، L. P. Geldart و R. E. Sheriff، انتشارات دانشگاه تهران، 678 ص.
ضیاء‎ظریفی، ا.، 1389- کتاب مبانی اکتشافات رادیومتریک ژئوفیزیکی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 308 ص.