‌تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

3 استاد مدعو گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، ایران

چکیده

نهشته‌های سازند داریان (آپسین) در جنوب شرق خلیج فارس به‌طور معمول دارای مقاومت ویژه پایین از 6 تا 1 اهم‌متر هستند. بر پایه مطالعات آزمایشگاهی، 8 ریزرخساره کربناته برای سازند مورد نظر تعیین شده است که در یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال، در بخش‌های داخلی، میانی و خارجی رمپ نهشته شده‌اند. وجود تخلخل‌های میکروسکوپی از عوامل مهم در کاهش مقاومت ویژه است. فرایندهای دیاژنزی مؤثر مانند میکریتی شدن و پیریتی شدن در نمونه‌ها در کاهش مقاومت ویژه مخزن مؤثر است. محدوده‌های تخلخل ریزرخساره‌های سازند مورد بررسی، به‌صورت بین بلوری حاصل از نئومورفیسم، تخلخل حفره‌ای غیر مرتبط و مادستون میکروپروسیتی هستند. برای تعیین خواص مخزنی از نتایج تشدید مغناطیسی هسته‌ای مغزه و لاگ استفاده شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که کاهش مقاومت ویژه به تغییرات بافت (اندازه کوچک دانه‎ها) بستگی دارد و ارتباطی با حضور آب قابل جابه‌جایی ندارد. میزان اشباع‎شدگی آب 30 تا 50 درصد در زون مخزنی محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microfacies Analysis and Reservoir characterization Low Resistivity Pay, Dariyan Formation, Southeastern of Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Bita Arbab 1
  • Davood Jahani 2
  • Bahram Movahed 3
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Basic Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Basic Science Faculty, North Tehran branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geology, Basic Science Faculty, North Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Aptian Shuaiba deposits, in southeastern of Persian Gulf due to having resistivity less than 6 to 1 ohm.m, is considered as low resistivity pay zone. On the basis of experimental  studies 8 microfacies defined which settled in a carbonate platform of homoclinal ramp model that belong to outer, middle, inner ramp. Existence micro porosity in the microfacies is main reason for lowering resistivity. Various digenetic process are seen such as micritization and pyritization which have noticeable impact on declining resistivity. Lønøy method applied to address pore throat sizes which contain Intercrystalline porosity, Chalky limestone, Mudstone micro porosity. Pore systems are at class 3 Lucia. NMR logs and core data  have been used for defining reliable water saturation and reservoir characterization. Results explain that decreasing of resistivity in pay zone is related to texture and grain size variation not being existence of moved water .Irreducible water estimate for this reservoir between 30 to 50 %.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dariyan formation
  • Carbonate ramp
  • Microfacies
  • NMR
  • Low Resistivity Pay
شرکت نفت فلات قاره،  1385- گزارشات زمین‎شناسی در میدان سلمان، رشادت و رسالت.
 
Al-Husseini, M. I. 2007- Iran’s crude oil reserves and production. GeoArabia, v. 12, no. 2, p. 69-94.
Dunham, R. J., 1962- Classification of carbonate rocks according to depositional texture In: Ham, W.E. Classification of carbonate rocks. American Association of Petroleum Geologists Memoir. 1. pp. 108–121.
Flugel, E., 2004- Microfacies of carbonate rocks. Berline, Springer, 976p.
Lønøy, A., 2006- Making sense of carbonate pore system: AAPG Bulletin, v. 90, no. 9 (September), pp. 1381–1405