دوره و شماره: دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 1-354 
3. رابطه تجربی برای نشست زمین در اثر حفر تونل دو قلو مترو اصفهان با TBM

صفحه 3-6

10.22071/gsj.2017.97965.1253

حسن بخشنده امنیه؛ امیرحسین رستمی؛ کورش شهریار؛ حمید چاکری؛ مسعود چراغی سیف آباد


9. فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان

صفحه 67-82

10.22071/gsj.2017.89098.1151

محدثه جانباز؛ حسن محسنی؛ علیرضا پیریایی؛ رودی سونن؛ بیژن یوسفی یگانه؛ حسن سرادقی صوفیانی


14. زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان

صفحه 133-148

10.22071/gsj.2017.77610.1037

مهین ذوالفقاری؛ قاسم نباتیان؛ امیر مرتضی عظیم زاده؛ مریم هنرمند؛ پیمان عزیزی


31. پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی

صفحه 319-326

10.22071/gsj.2017.91471.1187

محمد شریفی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ مریم اختری؛ مهدی صرفی؛ محسن یزدی مقدم


32. کانی شناسی و تعیین شرایط ترمودینامیکی تشکیل اسکارن جوینان، جنوب کاشان

صفحه 327-338

10.22071/gsj.2017.72014.1008

سید محسن طباطبایی منش؛ محمدعلی مکی زاده؛ سعیده رنجبر؛ رضا قلی نژاد