دوره و شماره: دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 1-318 
2. داوران

صفحه 2-2


6. دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران

صفحه 33-42

10.22071/gsj.2018.125401.1434

مصطفی مرادی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ علی غبیشاوی


10. بررسی ایزوتوپ های پایدار O-H-B انواع تورمالین در بیوتیت مسکویت گرانیت مشهد

صفحه 81-90

10.22071/gsj.2018.114431.1373

فرهاد زال؛ زهرا طهماسبی؛ احمد احمدی خلجی؛ شاو یانگ جیانگ؛ لئوناید دانیشوسکی؛ کریس هریس


12. شناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزد

صفحه 101-108

10.22071/gsj.2018.89241.1155

بهنام پاشازاده؛ داود جهانی؛ راضیه لک؛ حمید نظری؛ مسعود زمانی پدرام


18. پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI

صفحه 157-166

10.22071/gsj.2018.115669.1379

یاسر باقری؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ عطااله ندیری؛ کیوان نادری


26. بررسی ارتباط کانی زایی مس با فرگشت زمین ساختی رومبوئدر ساختاری تفت

صفحه 249-260

10.22071/gsj.2018.89677.1163

مهدی رمضانی؛ حجت اله صفری؛ همایون صفایی؛ غلامحسین شمعانیان اصفهانی