شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در شمال روستای زیاران، سیلی با ترکیب الیوین‌گابرو تا مونزودیوریت به درون توف­های کرج تزریق شده است. کانی­های غالب در ترکیب این سنگ­ها پلاژیوکلاز، آلکالی­فلدسپار، پیروکسن، الیوین و بیوتیت هستند. ترکیب پلاژیوکلازها از لابرادوریت تا بایتونیت تغییر می­کند. آلکالی­فلدسپارها در محدوده ارتوکلاز و پیروکسن­ها در محدوده دیوپسید قرار می­گیرند. ترکیب الیوین­ها از کریزولیت تا هورتونولیت در تغییر است و اکثر نقاط تجزیه شده در محدوده هیالوسیدریت قرار می­گیرند­. بیوتیت یکی از شاخص­ترین کانی­های فرومنیزین در سنگ­های مورد مطالعه است که از لحاظ ترکیبی بین قطب آنیت و سیدروفیلیت واقع شده و از نوع بیوتیت­های غنی از منیزیم است. بیشتر این بیوتیت­ها از نوع ماگمایی اولیه هستند و بخشی از آنها در محدوده بیوتیت­های دوباره متعادل شده قرار دارند. بیوتیت­­های مورد بررسی، در نمودارهای دوتایی و سه­تایی، که بر پایه اکسیدهای Al2O3، MgO و FeO* استوارند، در گستره کالک­آلکالن کوهزایی قرار می­گیرند. دمای جایگیری توده نفوذی زیاران بر اساس تیتانیوم بیوتیت، بین 690 تا 780 درجه­ی سانتی­گراد محاسبه شده است. همچنین ترکیب شیمیایی پیروکسن­ها بیانگر شکل‎گیری آنها در محیط مرتبط با فرورانش است. میانگین دمای تبلور کلینوپیروکسن­ها حدود 1215 درجه سانتی­گراد ارزیابی شده و فشار تبلور محاسبه شده برای کلینوپیروکسن­های این مجموعه کمتر از 9 کیلوبار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineral chemistry and thermo-barometry of Ziyaran intrusion (West Taleghan)

نویسندگان [English]

  • E. Keshtkar 1
  • M. Ghorbani 2
  • J. Omrani 3
1 Ph.D., Faculty of Geosciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Geosciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Ph.D., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the north of Ziaran village, a Sill olivine gabbro to monzodiorite composition is injected into the Karaj tuffs. The dominate minerals composition of plutonic rock are Plagioclase, Alkali feldspar, Pyroxene, Olivine and Biotite. Plagioclase composition is varies, and it’s changed from Labradorite to Bytownite. Alkali feldspar is in the Orthoclase range and Pyroxene is part of Diopside. Olivine composition change from Chrysolite to Hortonolite and most of the indicators are in the Hyalosiderite range. Biotite is one of the most prominent ferromagnesian mineral in the studied bodies. Compositionally, it is plotted between the field of annite and siderophylite. Most of these biotites are primary magmatic and some are plotted in the reequilibrated area. Based on the FeO*, MgO and Al2O3 binary and ternary diagrams, the studied biotites plot in the calc-alkaline orogenic field or crystallization temperature the have been calculated between 690º to 780 ºC. The chemical composition of the pyroxenes shows that these rocks have been crystallized in a subduction geological setting. The average crystallization temperature of clinopyroxenes is about 1215 °C. Furthermore, the calculated pressure for clinopyroxenes is less than 9 Kbars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zeyaran
  • Olivine gabbro
  • Monzodiorite
  • Biotite
  • Pyroxene
کتابنگاری

امینی، ب.، 1373- نقشه زمین­شناسی تهران 1:100000، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.

رادفر، ج.، 1372- نقشه زمین­شناسی قزوین 1:100000، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور.

 

References

Abdel-Rahman A., 1994- Nature of biotites from alkaline, calc-alkaline and peraluminous magmas, Journal of Petrology 35, 525- 541.

Annells, R. N., Arthurton, R. S., Bazley, R. A. B., Davies, R. G., Hamedi, M. A. R. and Rahimzadeh, F., 1977- Geological map of Iran, Shakran sheet 6162” Tehran, Geological Survey of Iran, scale 1:100,000.

Bucher, K. and Frey, M., 2002-  Petrogenesis of Metamorphic Rocks. Berlin, eidelberg, New York, Springer-Verlag, 7th edition, 341 p.

Deer, W. A., Howie, R. A. and Zussman, J., 1992- An Introduction to the Rock Forming Minerals, 2nd ed., Longman, London, 696p.

Foster, M. D., 1960- Interpretation of the composition of trioctahedral micas, United States Geological Survey Professional Paper, 354-B, 11- 46.

Henry, D. J., Guidotti, C. V., Thomson, J. A. 2005- The Ti-saturation surface for low-to-medium pressure metapelitic biotite: Implications for Geothermometry and Ti-substitution Mechanisms, American Mineralogist, 90, 316- 328.

Koroll, H., Evangelakakkis, C. and Voll, G., 1993- Two feldspar Geothermometry: a review and revision for slowly cooled rocks. Contributions to Mineralogy and Petrology, 510- 518.

Letterrier, J., Maury, R. C., Thonon, P., Girard, D., Marchal, M., 1982- Clinopyroxene composition as a method of identification of the magmatic affinities of paleo-volcanic series", Earth and Planetary Science Letters 59, 139- 54.

Morimoto, N., 1989- Nomenclature of pyroxenes. Subcommittee on pyroxenes. Commission on new minerals and mineral names. Canadian Mineralogist, 27, 143- 156.

Nachit, H., Ibhi, A., Abia, E. H., Ohoud, M. B., 2005- Discrimination between primary magmatic biotites, reequilibrated biotites and neoformed biotites, C. R. Geoscience 337, 1415- 1420.

Soesoo, A., 1997- A multivariate statistical analysis of clinopyroxene composition: empirical coordinates for the crystallisation PT-estimations. Geological Society of Sweden (Geologiska Föreningen) 119, 55- 60.

Spear, J. A., 1984- Mica in igneous rock, Mineralogical Society of America, Review in Mineralogy 13, 299- 356.

Uchida, E., Endo, S. and Makino, M., 2007- Relationship Between Solidification Depth of Granitic Rocks and Formation of Hydrothermal Ore Deposits, Resource Geology, 57, 47- 56.