بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ازاد واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، دماوند، ایران

3 گروه زمین شناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، تهران، ایران

5 شرکت نفت فلات قاره ایران ، تهران ، ایران

6 کارشناس دیرینه شناسی،مدیریت اکتشاف نفت، تهران، ایران

10.22071/gsj.2018.90662.1177

چکیده

چکیده:
مطالعات چینه نگاری سنگی و چینه نگاری زیستی، سازند سروک در برش الگو، واقع در تنگ سروک، شمال غرب بهبهان نشان می دهد ضخامت این سازند 710 مترمی باشد که به چهارواحد چینه ای تقسیم می شود.سازند سروک در برش الگو بر روی شیل های سیاه رنگ وآهک های تیره رسی سازند کژدمی با مرز تدریجی قرار گرفته این سازند با مارن های گورپی همبری از نوع ناپیوستگی فرسایشی دارد. دراین بررسی 8 جنس و9 گونه از روزنبران پلانکتونیک، 34 جنس و33 گونه از روزنبران بنتونیک شناسایی شد. چهارزیست زون بر اساس زیست زونهای ارائه شده توسط وایند در سال 1965و دو زیست زون بر اساس زیست زونهای ارائه شده توسط سیلوا و ورگا در سال2004به شرح زیر شناسایی شد. چهارزیست زون شناسایی شده براساس زیست زونهای ارائه شده توسط وایند در سال 1965:
1- Favusella washitensis range Zone # 23, 2-''Oligostegina'' facies # 26،3- Rudist debris # 24،4- Nezzazata – Alveolinids Assemblage Zone # 25
دو زیست زون شناسایی شده بر اساس زیست زونهای ارائه شده توسط سیلوا و ورگا در سال2004:
1-Muricohedbergella planispira Zone, 2- Ticinella primula Zone
بر اساس بایوزون های شناسایی شده سن سازند سروک آلبین تا سنومانین می باشد وبراساس میکروفسیل های پلانکتونیک Whiteinella sp. ، Muricohedbergella planispiraمرزاحتمالی بین آلبین وسنومانین قابل تفکیک می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Lithostratigraphic and Biostratigraphic of the sarvak formation at type section

نویسندگان [English]

 • kiana kiarostami 1
 • Darioush Baghbani 2
 • Seyed Mohsen Aleali 3
 • Seyed Ali Aghanabati 4
 • Elham Haji kazemi 5
 • Mohammad Parandavar 6
1 Department of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Geology, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.
3 Dِepartment of Geology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Geology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Iranian Offshor Oil company. Tehran , Iran
6 Departement of Paleontological Studies and Researches, Exploration Directorate of NIOC, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Lithostratigraphy and biostratigraphy studies on the Sarvak Formation in type section (Tang-e Sarvak, Northwest of Behbahan) show that this Formation has a 710 meter thicknesses that divided in to four lithostratigraphic units. The Sarvak Formation in type section rests on the Kazhdumi Formation conformably with gradational contact (black shales and black argillaceous limestone) and under the Gurpi Formation with disconformity boundary. In this study 8 genus and 9 species of planktonic foraminifera and 34 genera and 33 species of benthic foraminifera have been reported. Four biozones based on (wynd, 1965) and two biozone based on) Premoli Silva and Verga 2004) have been reported as follow; Four biozones based on Wynd 1965: 1- Favusella washitensis range Zone # 23,2-''Oligostegina'' facies # 26,3- Rudist debris # 24, 4- Nezzazata – Alveolinids Assemblage Zone # 25, Tow biozones based on Premoli Silva and Verga 2004: 1-Muricohedbergella planispira Zone, 2-Ticinella primula Zone .It can propose an Albian- Cenomanian age for Sarvak Formation based on these biozones and also it can recognize Albian-Cenomanian boundary on occurrence of Muricohedbergella planispira and Whiteinella sp. in lower part of this Formation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • KeyWords: Lithostratigraphy
 • Biostratigraphy
 • Sarvak Formation
 • Zagros
 • Middle Cretaceous