بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

3 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

5 دکترا، اداره تحقیق و مطالعات دیرینه شناسی، مدیریت اکتشاف شرکت نفت، تهران، ایران

چکیده

مطالعات چینه­نگاری سنگی و چینه­نگاری ­زیستی سازند سروک در برش الگو، واقع در تنگ سروک در شمال باختر بهبهان نشان می‎دهد ضخامت این سازند 710 متر است که به 4 واحد چینه­ای تقسیم می‎شود. سازند سروک در برش الگو بر روی شیل‌های سیاه رنگ وآهک‌های تیره رسی سازند کژدمی با مرز تدریجی قرار گرفته است. این سازند با مارن‌های گورپی همبری از نوع ناپیوستگی فرسایشی دارد. در این بررسی 8 جنس و 9 گونه از روزن­بران پلانکتونیک، 34 جنس و 33 گونه از روزن­بران کف‌زی شناسایی شد. 4 زیست­زون بر اساس زیست­زون‌های ارائه شده توسط  Wynd (1965)و 2 زیست­زون بر اساس زیست­زون‌های ارائه شده توسط Premoli Silva and Verga (2004)  به شرح زیر شناسایی شد. 4 زیست‎زون ­شناسایی شده بر اساس زیست­زون‌های ارائه شده توسط  Wynd (1965)عبارتند از:
1- Favusella  washitensis range Zone # 23, 2-''Oligostegina'' facies # 26 ،3- Rudist debris # 24، 4- Nezzazata – Alveolinids Assemblage Zone # 25
 و 2 زیست­زون شناسایی شده بر اساس زیست­زون‌های ارائه شده توسط Premoli silva and Verga (2004) عبارتند از:
1-Muricohedbergella planispiraZone, 2- Ticinella primula Zone
بر اساس زیست‌زون‌های شناسایی شده سن سازند سروک آلبین تا سنومانین است و بر اساس میکروفسیل­های پلانکتونیک Whiteinella sp. و Muricohedbergella planispira  مرز احتمالی بین آلبین و سنومانین قابل تفکیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Lithostratigraphic and Biostratigraphic of the sarvak formation at type section

نویسندگان [English]

  • kiana kiarostami 1
  • Darioush Baghbani 2
  • Seyed Mohsen Aleali 3
  • Seyed Ali Aghanabati 4
  • Mohammad Parandavar 5
1 Ph. D. Student, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Geology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Ph. D., Departement of Paleontological Studies and Researches, Exploration Directorate of NIOC, Tehran, Iran
چکیده [English]

Lithostratigraphy and biostratigraphy studies on the Sarvak Formation in type section (Tang- e Sarvak, Northwest of Behbahan) show that this Formation has 710 meter thicknesses that divided in to four lithostratigraphic units. The Sarvak Formation in type section rests on the Kazhdumi Formation conformably with gradational contact (black shales and black argillaceous limestone) and under the Gurpi Formation with disconformity boundary. In this study 8 genus and 9 species of planktonic foraminifera and 34 genera and 33 species of benthic foraminifera have been reported. Four biozones based on (wynd, 1965) and two biozone based on) Premoli Silva and Verga 2004) have been reported as follow; Four biozones based on Wynd 1965:  1- Favusella washitensis range Zone # 23,2- '' Oligostegina''  facies  # 26,3- Rudist debris # 24, 4- Nezzazata– Alveolinids Assemblage Zone #  25, Tow biozones based on Premoli Silva and Verga 2004: 1-Muricohedbergella planispira Zone, 2-Ticinella primula Zone. It can propose an Albian- Cenomanian age for Sarvak Formation based on these biozones and also it can recognize Albian-Cenomanian boundary on occurrence of Muricohedbergella planispira and Whiteinella sp. in lower part of this Formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithostratigraphy
  • Biostratigraphy
  • Sarvak Formation
  • Zagros
  • Middle Cretaceous
کتابنگاری
امیری‎بختیار، ح. و طاهری، م. ر .، 1389-  اطلس تصاویر سنگواره­های ذره­بینی سازند زاگرس ایران. شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب، گزارش شماره پ)، صص. 337 تا  6565.
کاظم زاده، م.، قاسمی‎نژاد، ا. و وزیری‎مقدم، ح.، 1390-  مطالعه زیست­چینه­نگاری و محیط رسوبی سازند  سروک  در میدان نفتی اهواز، چاه 354AZ . پانزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم، صص. 1 تا 8 .
کلانتری، ا.، 1371- سنگ­چینه‎ای و رخساره­های میکروسکوپی زاگرس. انتشارت شرکت ملی نفت ایران، مدیریت تولید و اکتشاف، نشریه شماره 12، 421 ص.
 
 
Adams, A. E., Khalili, M.and Khosravy, A., 1967- Stratigraphic significateof some Oligosteginids Assemblage form Lurestan prorince N. W. Iran. Iranian Oil Operating Companies, 55- 67.
Bolli, H. M., 1945- Zur stratigraphic der Oberen kreide in den hoheren Helvetisehen Dechen. Eclog. Helv. V. 37, 217- 328.
Bolli, H. M., 1959- Planktonic foraminifera from the Cretaceous of Trinidad. Bulletins of American paleontology. V. 39, New York, p. 179.
Bolli, H. M., 1966- Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera Bole Thin Informative Asociacion Venezolana De Geologia. Mineria y peteroleo, V. 9, 3- 32.
Bolz, H., 1977- Reappraisal of the biozonation of the Bangestan Group (Late Aptian- Early Campanian) of southwest Iran. Oil Service Company of Iran, Report No.1252 (Unpublished).
Caron, M., 1983- Taxonomic et. Phylogenic dela famille des Globotruncanidae. Zitteliana Munchen, V. 10, 81- 667.
Caron, M., 1985- Cretaceous Planktic Foraminifera. In: Bolli, H.M., Saunders, J. B., Perch Nielsen, K. (Eds.), Plankton Stratigraphy. Cambridge University press, Cambridge, p. 86.
Ghabeishavi, A., Vaziri- Moghadam, H., Taheri, A. and Taati, F., 2010- Microfacies and depositinal environment of the Cenomanian of the Bangestan anticline, SW Iran. Journal of Asian Earth Sciences, V. 37, 275- 285.
Khalili, M., 1976- the biostratigraphy synthesis of Bangestan Group in S. W. Iran. Iranian Oil Operating Companies, Report No. 1219 (Unpublished).
Loeblich, A. R. And  Tappan, H., 1988- Foraminiferal Genera and their classification. Van Nostrand Reinhold Company, New York, p. 970.
Loeblich, A. R. and Tappan, H., 1961- Cretaceous Planktonic forminofera. micropaleontology, V. 7(3). Part I, p. 257.
Loeblich, A. R. and Tappan, H., 1964- Foraminiferal classification and evolution. Journal of the Geological Society of India, V. 5, 6- 40.
Omidvar, M., Mehrabi, H., Sajjadi, F., Bahramizadeh Sajjadi, H., Rahimpour Bonab, H. and Ashrafzadeh, A., 2014- Revision of the foraminiferal biozonation scheme in Upper Cretaceous carbonates of the Dezful Embayment, Zagros, Iran: Integrated palaeontological, sedimentological and geochemical investigation. Revue de micropaléontologie, V. 238, 1- 20.
Postuma, J. A., 1971- Manual of Planktonic foraminifera. Elsevier, Amsterdam, p. 397.
Premoli- Silva, I and Verga, D., 2004- practical manual of cretaceous planktonic foraminifera, In: Verga, D., Rettori, R. (Eds.), Internation school on Planktonic foraminifera universities of Perugia and Milano. Tipografia pontefelcino, Perugia, Italy, p. 283.
Wynd, J. G., 1965- Biofacies of the Iranian consortium agreement area. Iranian Oil Operating Companies, Report 1082 (unpublished).