دوره و شماره: دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 1-300 
4. لرزه خیزی پی سنگی کمان لرستان زاگرس

صفحه 13-24

10.22071/gsj.2018.116086.1383

محمدرضا جمال ریحانی؛ عبدالرضا قدس؛ سید خلیل متقی؛ اسماعیل شبانیان؛ مرتضی طالبیان؛ بیگ چن


17. بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو

صفحه 155-164

10.22071/gsj.2018.90662.1177

کیانا کیارستمی؛ داریوش باغبانی؛ سید محسن آل علی؛ سید علی آقانباتی؛ محمد پرنداور


27. بررسی همبری مرز کرتاسه– پالئوژن در برش‎های چینه‎شناسی زالوبند و هونو (شرق خور)

صفحه 271-282

10.22071/gsj.2019.99298

فاطمه مهدی‏خانی؛ محمودرضا مجیدی ‏فرد؛ طیبه محتاط؛ لیدا بخشنده؛ مسعود زمانی پدرام


28. شناسایی دسته رخساره FSST در توالی‌های رودخانه‌ای با مثالی از سازند شوریجه

صفحه 283-290

10.22071/gsj.2018.119357.1410

غلامرضا حسین یار؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ ایرج عبدالهی‌فرد؛ اسداله محبوبی؛ حمیدرضا مصفی