تخمین شاخص منطقه جریانی با استفاده از نتایج تشدید مغناطیس هسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 مهندسی عمران، عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

10.22071/gsj.2018.114374.1400

چکیده

هدف اصلی در این مطالعه، بررسی امکان تخمین پارامتر شاخص منطقه جریانی در سنگهای کربناته با استفاده از ادغام مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و مدلهای تراوایی تشدید مغناطیس هسته است. برای بررسی قابلیت تخمین شاخص منطقه جریانی با استفاده از روش تشدید مغناطیس هسته از دو مدل اصلی تراوایی تیمور-کوتز و T2 میانگین ، با توجه به گستردگی استفاده از آنها در سرتاسر دنیا، استفاده شده است. یکی از مهمترین نکات در این مطالعه استفاده از نتایج آزمایش تشدید مغناطیس هسته در آزمایشگاه بر روی مغزه است که در ایران سابقه نداشته است. در این مطالعه 24 نمونه کربناته انتخاب و آزمایشات تخلخل، تراوایی و همچنین تشدید مغناطیس هسته بر روی آنها انجام گردید. سپس با استفاده از نتایج آزمایشات تخلخل و تراوایی، شاخص منطقه جریانی مغزه تعیین و به عنوان شاخصی جهت ارزیابی دقت روش تشدید مغناطیس هسته در تخمین شاخص منطقه جریانی در نظر گرفته شد. با استفاده از پارامترهای بدست آمده از آزمایش تشدید مغناطیس هسته و مدلهای تراوایی تشدید مغناطیس هسته، مقدار شاخص منطقه جریانی تخمین و با مقدار شاخص منطقه جریانی مغزه مقایسه گردید. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد مدلهای تراوایی تشدید مغناطیس هسته، با ضرایب معمول، توانایی مناسبی برای تخمین شاخص منطقه جریانی را نداشته و نیاز به اصلاح ضرایب با توجه به جنس سنگها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Flow Zone Indicator by Using Nuclear Magnetic Resonance

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmoud Fatemi Aghda 1
  • Mashaallah Taslimi 1
  • Ahmad Fahimifar 2
1 Department of Applied Geology, Faculty of Geological Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Civil Engineering, Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main aim of this study is to examine the feasibility of estimation of flow zone indicator in carbonate rocks by integration of hydraulic flow unit concept a nuclear magnetic resonance technology. The two main permeability models Timur-Cotes and mean T2 models, because of worldwide usage of these models, were used for evaluating the ability of nuclear magnetic resonance to estimate the flow zone indicator. One of the most important points in this study is the use of the experimental results of the nuclear magnetic resonance in laboratory on core that is never done in Iran. In this study, 24 carbonate samples were selected, and porosity, permeability and nuclear magnetic resonance experiments were performed. Then, using the results of the porosity and permeability tests, the flow zone indicator was determined and was considered as an index for evaluating the accuracy of the nuclear magnetic resonance method. Using the parameters obtained from the nuclear magnetic resonance test and nuclear magnetic resonance permeability models, flow zone indicator was estimated and compared with the core flow zone indicator. According to the results, it seems that the nuclear magnetic resonance permeability models, with the routine coefficients, do not have the proper ability to estimate the flow zone indicator, and it is necessary to correct the coefficients according to the lithology of rocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permeability
  • porosity
  • Nuclear magnetic resonance
  • Timur-Coates Permeability Model
  • Mean T2 Permeability Model