بررسی همبری مرز کرتاسه– پالئوژن در برش‎های چینه‎شناسی زالوبند و هونو (شرق خور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران ایران

3 دکترا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

به منظور مطالعه سنگ‏چینه­نگاری و زیست­چینه­نگاری مرز کرتاسه- پالئوژن، دو برش زالوبند و هونو در شرق خور (استان اصفهان) در نظر گرفته شد. ضخامت لایه­های مورد نظر در برش زالوبند 100 متر و در برش هونو 70 متر اندازه­گیری شده است. این توالی در برش اول بیشتر از مارن، سنگ‏آهک مارنی، سنگ‏ماسه آهکی، سنگ‎آهک، ماسه­سنگ و کنگلومرا و در برش دوم مارن، سنگ­آهک و سنگ­آهک ماسه­ای تشکیل شده است. بخش پایینی این توالی سازند فرخی و بخش بالایی آن را سازند چوپانان تشکیل می­دهد. در بررسی­های بیواستراتیگرافی 31 جنس و 17 گونه (5 جنس و 4 گونه پلاژیک و 26 جنس و 13 گونه بنتیک) فرامینیفرا شناسایی و معرفی شده است. مطالعات فسیل­شناسی سن توالی مورد مطالعه را در هر دو برش برای سازند فرخی ماستریشتین پسین و برای سازند چوپانان پالئوسن پسین تعیین کرده است. بر اساس مطالعات انجام شده در برش زالوبند، ناپیوستگی فرسایشی در مرز کرتاسه- پالئوژن و بر اساس مطالعات فسیل‏شناسی، تغییرات رخساره­ای و سنگ‏شناسی در برش هونو، ناپیوستگی موازی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey and investigation of K-Pg boundary in Huno and Zaluband sections (East of Khur area)

نویسندگان [English]

  • F Mahdikhani 1
  • M. Majidifard 2
  • T. Mohtat 3
  • L. Bakhshande 3
  • M. Zamanipedram 3
1 M.Sc., Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 Ph.D., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to study the biostratigraphy and lithostratigraphy of the K/Pg boundary two sections was considered. They are the Kuh-e Zaluband and Kuh-e Hunu sections in east of Khur (Esfehan Province). At the Kuh-e Zaluband section has a maximum thickness of 100 m, consisting of marl, limestone, sandy limestone, sandstone and conglomerate and in the Kuh-e Hunu consisting of marl, limestone and sandy limestone. The lower part of the sections belonging to Farrokhi formation and upper part to Chupanan formation. Based of biostratigraphy at the study sections, summing up 88 thin sections were collected, among which the foraminifera with 17 specimens clearly predominate and belonging to 31 genera.
Based on the foraminifera the age of the upper part of Farrokhi formation in the investigated area ranges Late Maastrichtian and Late Paleocene for lower part of Chupanan formation.
Based on the paleontology, lithology and facies, there is disconformity in Cretaceous-Paleogene boundary in Kuh-e Zaluband and paraconformity in Kuh-e Hunu.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khur
  • Farrokhi
  • Chupanan
  • K/Pg. boundary
  • Bentic foraminifera
کتابنگاری
خسروتهرانی، خ.، 1383- مطالعه بیواستراتیگرافی سازند تاربور در شمال- شمال خاور و جنوب خاور شیراز، فصلنامه علوم زمین شماره53، صص. 87 تا 162.
رزمجویی، آ.، 1389- سنگ‎چینه­نگاری و زیست‎چینه­نگاری سازند فرخی در شمال باختری خور (ایران مرکزی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین
سیف، ح.، 1391- لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند فرخی در برش کوه هونو شمال شرق خور (ایران مرکزی)، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین.
سیف، ح.، مجیدی‎فرد، م. ر. و محتاط، ط.، 1394- یافته‌های نوین چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند فرخی در جنوب باختر خور (ایران مرکزی)، سال بیست و پنجم، شماره 97 . صص. 197 تا 210.
قاسمی‎نژاد، ا.، درویش‏زاده، ب.، قورچانی، ش.، 1390- بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران.
 
References
Aistov, I., Melnikov, B., Krivyakin. B. and Morozov, L., 1984- with contribution by Kiristeav, V., 1984. Geology of khur area (Central Iran), Explanatory text of the khur Quadrangle map 1:250,000, Report Te/No.20-1984.
Bolli, H. M. and Saunders, J. B., 1989- Plankton stratigraphy, Cambridge press, Vol.1.
Bolli, H. M., Beckmann, J. P. and Saunders, J. B., 1994- Bentic Foraminiferal Biostratigraphy of the Caribbean region, Cambridgs Univercity press, 48- 250.
Boudager-Fadel M. K., 2008- Evolution and geological significance of large bentic foraminifera.
Caron, M., 1975- Late Cretaceous Planktonic Foraminifera from the North Estern Pacific: Leg 32 of the Deep Sea Drilling Project. Intel Rep. Deep Sea Drill. Proj.32:719- 724.
Cushman, J. A., 1959- Foraminifera their classification and cconom Use, Harvard University Press, 478p.
Cushman, J. A., 1965- Upper Cretaceous Foraminifera of the Gulf coastal region of the United States and adjacent area. Geol. Sur.
Hofker J., 1957- Foraminiferen der Oberkreide von Nordwestdeutschland und Holland, Dieterichsche Universitats. 1- 464p.
Leoblich, A. R. and Tappan, H., 1988- Foraminiferes genera & their classification. Van Nostran Reinhold Company, New York.
Permoli- Silva, I., Nicora, A. and Vanneau, A. A., 1995- Upper Cretaceous Larger fpraminifer Biostratigraphy from Wodejebato Guyot, Sites 873 through 877; Proceeding of Ocean Drilling Program, Scienific Results. Vol 144, 171- 197.
Premoli- Silva, I. and Sliter, W. V., 1955- Cretaceous planktonic Foraminiferal biostratigraphy and evolutionary trends from the Bottaccione Section, Gubbio, Italy, Palaentographia Italica, Vol.83, pp 1- 89.
Wilmsen, M. Fürsich, F. T. and Majidifard, M. R., 2013- The Shah Kuh Formation, a latest Barremian-Early Aptian carbonate platform of Central Iran (Khur area, Yazd Block); Elsevier, Cretaceous Research 39 (2013), 183- 194.
Wilmsen, M., Fürsich T. and Majidifard M., 2012- Porosphaera globularis (Phillips, 1829) (Porifera, Calcarea) from theMaastrichtian of the Farokhi Formation of Central Iran Cretaceous Research 33: 91- 96.