مطالعه آماری ساختارهای محافظت‌کننده دهانی فرامینیفر های پلانکتونیک سازند آبدراز (تورونین- ابتدای کامپانین) در شرق حوضه رسوبی کپه داغ، (شمال شرق ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اندیشکده جهاد خودکفایی نیروهای مسلح- همکار طرح در دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22071/gsj.2018.108809.1339

چکیده

در این مطالعه تکامل ساختارهای حفاظتی فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند آبدراز در چهار برش چینه‌شناسی روستای آبدراز، الگو (گردنه مزدوران)، روستای پادها و شوراب به‌منظور تعیین تغییرات سطح دریا موردمطالعه قرار گرفت. بامطالعه سنگ‌شناسی سازند آبدراز مشخص شد که برش شوراب (شرقی‌ترین بخش حوضه رسوبی کپه داغ) با 374 متر و برش روستای پادها با 602 متر به ترتیب کمترین و بیشترین ضخامت را در میان‌برش‌های موردمطالعه دارا هستند. درمجموع تعداد 77 گونه متعلق به 19 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونیک مورد شناسایی قرار گرفتند.
درمجموع تعداد 8 صفحه محافظت‌کننده دهانه اولیه در ناحیه نافی فرامینیفرهای پلانکتونیک شناسایی گردید. به ترتیب چهار نوع ساختار Porticus (Simple lip, Tooth like Porticus, Spiral Porticus, Imbricate Porticus)(متعلق به گروه مورفوتایپ شماره 2 و 3)، سه نوع ساختار Tegillum (Roll type-Tegillum, Strap-shape-Tegillum, Sheet like-Tegillum)(متعلق به گروه مورفوتایپ 3) و یک ساختار Lip (متعلق به گروه مورفوتایپ 1) به همراه فراوانی آن‌ها تشخیص داده شد. مطالعه آماری ساختارهای محافظت‌کننده ناحیه نافی نشان داد که ساختارهای Lip و Simple lip برخلاف ساختارهای Imbricate Porticus وSheet like Tegillum بیشترین فراوانی را دربرش های موردمطالعه دارند که خود نشان‌دهنده نهشت رسوبات سازند آبدراز در یک دریای نسبتاً کم‌عمق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical analysis of apertural protective structures of the planktonic foraminifera at Abderaz Formation ( Turonian-Earliest Campanian), east of the Kopeh-Dagh basin, (NE Iran)

نویسندگان [English]

  • Meysam Shafiee Ardestani 1
  • Mohammad Vahidinia 2
1 National Elit Foundation and Collaborator in Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistance professor of Geology, Faculty of science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Apertural protective structures of the planktonic foraminifera in the Abderaz Formation have been studied in order to determine seal level changes in 4 stratigraphical sections including: Abderaz village, Muzduran pass, Padeha village and Shorb . Lithological study of the Abderaz Formation shown that Shorab section (east of the kopeh-Dagh basin) with 374 meters and Padeha village section with 602 meters represent minimum and maxiumum thickness, respectively. A total of 77 planktonic foraminifers species belonging to 19 genera, have been identified in studied sections.
Eight Apertural protected plates have been recognized in the umbilical side of the distinguished planktonic foraminifera. Besides, 4 porticus structures (Simple lip, Tooth like-Porticus, Spiral Porticus, Imbricate Porticus) belonging to the morphotype 2 and 3, three Tegillum structures (Roll-type Tegillum, Strap-Shape Tegillum, Sheet like-Tegillum) belonging to the morphotype 3, and one Lip structure belonging to the morphotype 1, as well as their frequency have been recognized. Statistical analysis of protected structures of the umbilical area have been demonstrated that unlike to the imbricate porticus and sheet like Tegillum, the lip and simple lip structures show the highest frequency, indicating that the Abderaz Formation deposited in the relative shallow marine environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kopet-Dagh Basin
  • Abderaz Formation
  • Planktonic foraminifers
  • evolution
  • Sea Level Changes