مطالعه سیستماتیک و زیست بوم دیرینه گونهPseudozaphrentoides winsnesi (مرجان روگوزای منفرد) از توالی قزلین (کربونیفر پسین) بلوک طبس، خاور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور قم

2 گروه زمین شناسی و مرکز تحقیقات علوم زمین, دانشکده علوم,دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری (وزارت جهاد کشاورزی)

10.22071/gsj.2018.120817.1425

چکیده

گروه انارک با سازند های زلدو ( قزلین- آسلین) و سازند تیغ معدنو (ساکمارین) در ازبک کوه (ایران مرکزی) بیش از 180 متر ضخامت دارد که شامل کنگلومرا، شیل، ماسه سنگ ، ماسه سنگ آهکی، آهک و بین لایه های دولومیتی می باشد. در توالی‌های سازند زلدو، تجمع گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi Flügel, 1995 در دو افق با فراوانی زیاد در بخش بالایی لایه های قزلین وجود دارد. این اجتماع مرجانی براساس نوع فونا، تنوع و فراوانی، آرایش کورالیت‌ها و نیز میکروفاسیس رخساره‌های رسوبی، بیانگر زیستگاه دیرینه مرجانی سطح پائین (تیپ A و زون اکولوژیکی A2)" است؛ این زیستگاه معرف شرایط سخت اکولوژیکی است که تنها تعداد معدودی از مرجان‌های منفرد می‌توانستند عوامل محدودکننده موثر بر زندگی مرجان‌ها را تحمل کنند. بر اساس مطالعات میکروفاسیس، محیط زندگی این اجتماع مرجانی در نواحی تپه های ماسه ای و حاشیه تپه های ماسه ای (لاگون به سمت تپه های ماسه ای و دریای باز به سمت تپه های ماسه ای) در یک پلاتفرم‌کم‌عمق تشخیص داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic and Paleoecology of species Pseudozaphrentoides winsnesi (Solitary Rugose coral) from Gzhelian (Late Carboniferous) in Tabas block, Eastern Iran

نویسندگان [English]

  • mahdi badpa 1
  • Hamed Yarahmadzahi 2
  • Kaveh Khaksar 3
1 department of Geology, Payame noor university of qom
2 Department of Geology, Earth Sciences Research Center, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, I. R. Iran.
3 Department of Water & Soil, Imam Khomeini High Education Center, Institute of Scientific Applied Higher Education of Jihad-e- Agriculture, Karaj, Iran
چکیده [English]

The Anarak Group with Zaladu (Gzhelian-Asselian age) and Tigh-e-Madanu (Sakmarian age) formations in the Ozbak Kuh Mountains (Central Iran) is more than 180 m thick and includes thick units of conglomerate, shale, sandstone, calcareous sandstone, sandy limestone, fusulinid limistone, marl and dolomite layers. In the sequence of Zaladu formation, the accumulation of coral species of Pseudozaphrentoides winsnesi Flügel, 1995, was abundantly identified in two horizons in the upper part of the Ghezelin layers. Based on fuanal composition, diversity and abundance, spacing of corallits and microfacies, the mentioned accumulation is categorized as low-level (of Type A, ecological zone of A2). This zone represents a tough ecological condition where only a limited number of solitary corals could have survived the life-threatening factors. Based on microfacies studies, the coral community was identified to be restricted to the shoal and around it (lagoon toward shoal and open sea toward shoal) in a shallow platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gzhelian
  • Systematic
  • Rugose coral
  • Ozbak-kuh
  • Zaladu Formation