رسوب شناسی
پلاتفرم‌های مختلط کربناته‌-‌سیلیسی آواری: مطالعه موردی از سازند گدوان (کرتاسه پیشین) در زیرپهنه فارس داخلی، جنوب ایران

علی حسین جلیلیان؛ محمدعلی کاوسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.408546.2101

چکیده
  سازند گدوان (هوتریوین-بارمین) معرف بخشی از توالی رسوبی کرتاسه زیرین در مناطق مرکزی و خاوری کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس است. مطالعات میدانی و آزمایشگاهی برونزدهای این سازند در تاقدیس خانه‌کت و بررسی خرده‌های حفاری و نمودارهای ژئوفیزیکی دو حلقه چاه از میدان‌های گازی دشتک و بندوبست در زیرپهنه فارس داخلی گویای رویدادهای مهمی در روند ...  بیشتر

رسوب شناسی
مقایسه مدل‌های دولومیتی شدن کربنات‌های تریاس‌-‌نئوکومین در خاور زاگرس بلند

علی حسین جلیلیان

دوره 30، شماره 118 ، اسفند 1399، ، صفحه 165-178

https://doi.org/10.22071/gsj.2020.226477.1782

چکیده
  سنگ‌های کربناته به‌خصوص دولومیت‌ها از رخساره‌های چیره توالی رسوبی مزوزوئیک زاگرس هستند و در بسیاری از میدان‌های نفت و گاز منطقه نقش مخزن را ایفا می‌کنند. به‌منظور آگاهی از نحوه عملکرد فرایندهای رسوبی و دیاژنتیکی در تشکیل دولومیت‌های تریاس تا ‌نئوکومین بخش خاوری زاگرس بلند، در این تحقیق رخنمون‌های کربناته کوه خانه‌کت بررسی ...  بیشتر