نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 اداره اکتشاف شرکت ملی نفت، تهران، ایران

چکیده

سازند گدوان (هوتریوین-بارمین) معرف بخشی از توالی رسوبی کرتاسه زیرین در مناطق مرکزی و خاوری کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس است. مطالعات میدانی رخنمون‌ها و سنگ‌نگاری 30 مقطع نازک از نمونه‌های این سازند در تاقدیس خانه‌کت همراه با بررسی نمودارهای گاما-صوتی و 25 مقطع نازک از خرده‌های حفاری دو حلقه چاه از میدان‌های گازی دشتک و بندوبست در زیرپهنه فارس داخلی گویای رویدادهای مهمی در روند تکامل حوضه، به‌ویژه تغییر نظام رسوب‌گذاری و نوع سکوی (پلاتفرم) آن زمان است. نکته کلیدی در این میان، تغییر کربنات‌های ستبرلایه و کوه‌ساز نئوکومین به تناوب شیل، مارن و سنگ آهک‌های نازک‌لایه سازند گدوان است که نشانه اختلال در تولید کربنات و تغییر ماهیت سکوی فارس است. آشفتگی زیستی شدید و بافت غالبا گل‌پشتیبان ریزرخساره‌های سنگ آهک اسکلتی با حضور قابل توجه نرم‌تنان، جلبک‌های سبز و روزن‌داران کف‌زی در تناوب‌های آهکی-شیلی سازند گدوان گویای رسوب‌گذاری آن در یک سکوی مختلط کربناته-آواری است. این سکو نتیجه افزایش ورود آواری‌ها از مناطق جنوبی حوضه زاگرس و تغییر سکوی شیب‌دار (رمپ) اُاُلیتی-پلوییدی فهلیان به محیطی متشکل از یک تالاب باز و یک فلات قاره گلی است. در بُرش‌های زیرزمینی این تغییرات با افزایش قابل توجه پرتو گاما و کاهش مقدار سرعت در نمودارهای ژئوفیزیکی همخوانی دارند. بخش خلیج، معرف واحدهای آهکی محدود در شیل‌های سازند گدوان است که از کاهش نسبی واردات آواری و افزایش مقطعی تولید کربنات در سکوی مختلط حکایت می‌کند. با توجه به آرامش نسبی زمین‌ساختی زیرپهنه فارس داخلی در کرتاسه پیشین، تغییرات یادشده نتیجه اقلیم گرم و مرطوب و افت و خیز‌های کوتاه‌مدت سطح جهانی آب دریاها در آن زمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ارباب، ب.، جهانی، د. و موحد، ب.، 1397، تحلیل رخساره‌ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارس. فصلنامه علمی علوم زمین، دوره 28، شماره 109، صفحات 32-23. https://doi.org/10.22071/gsj.2017.79545.1062.
آقانباتی، ع.، 1383، زمین‌شناسی ایران. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 640 صفحه.
امینی، ع. ح.، 1396، مبانی چینه‌نگاری سکانسی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 339 صفحه.
جلیلیان، ع. ح.، 1399، شواهدی بر غرق‌شدن پلاتفرم کربناته فارس در ژوراسیک، جنوب ایران. مجله رسوب‌شناسی کاربردی، شماره 15، صفحات 94-79. http://psj.basu.ac.ir/article_3277.html.
جلیلیان، ع. ح.، 1401، بررسی عوامل کنترل‌کننده رسوب‌گذاری پلاتفرم فارس در کرتاسه پیشین. مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی انجمن رسوب‌شناسی ایران، صفحات 8-1. http://ssi7.ui.ac.ir/fa.
رمضانی اکبری، ع.، رحیم‌‎پوربناب، ح.، کمالی، م.ر.، موسوی حرمی، ر. و کدخدایی، ع.، 1395، محیط رسوبی، رخساره‌های الکتریکی و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان (کرتاسه آغازین) در دشت آبادان. فصلنامه علمی علوم زمین، دوره 26، شماره 102، صفحات 350-339.  https://doi.org/10.22071/gsj.2017.44159.
کیانی‌فرد، م.، جلیلیان، ع. ح. و ارزانی، ن.، 1399، غرق شدن ناگهانی پلاتفرم کربناته کرتاسه پسین در حوضه رسوبی زاگرس مرکزی: مطالعه موردی از عضو شیلی لافان در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غربی ایران. مجله زمین‌شناسی ایران، شماره 56، صفحات 116-101. http://geology.saminatech.ir/fa/Article/15748.
مطیعی، ه.، 1372، چینه‌شناسی زاگرس. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 536 صفحه.
Abdullayev, N.R., 2020. Analysis of sedimentary thickness, volumes and geographic extent of the world sedimentary basins. Earth Sciences, 1, 28-36. DOI: 10.33677/ggianas20200100040.
Abouelresh, M.O., and Slatt, R.M., 2012. Lithofacies and sequence stratigraphy of the Barnett Shale in eastcentral Fort Worth Basin, Texas: AAPG Bulletin, 96, 1–22. DOI: 10.1306/04261110116.
Abtahian, A.R., Afghah, M., and Ahmadi, V., 2023. Biostratigraphy and microfacies of the Gadvan Formation: Coastal Fars zone (Zagros Basin, SW Iran). Carbonates and Evaporites, 38(2), 94-105. DOI: 10.1007/s13146-023-00874-w.
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., and Mouthereau, F., 2005. Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation. International Journal of Earth Sciences, 94, 401e419. DOI: 10.1007/s00531-005-0481-4.
Aganbati, A., 2003. Geology of Iran. Geological survey and Mineral Exploration of Iran, 640 p. (In Persian).
Alavi, M., 2004. Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science, 304, 1–20. DOI: 10.2475/ajs.304.1.1.
Alavi, M., 2007. Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science, 307, 1064-1095. DOI: 10.2475/09.2007.02
Allen, P.A., and Allen, J.R., 2008. Basin analysis: principles and applications (2nd Ed). Blackwell, 549 p.
Allen, M.B., and Talebian, M., 2011. Structural variation along the Zagros and the nature of the Dezful Embayment. Geological Magazine, 148, 911–924. DOI: 10.1017/s0016756811000318.
Alsharhan, A.S., and Nairn, A.E.M., 2003. Sedimentary Basins and Petroleum Geology of the Middle East. Elsevier, 878 p.
Amini, A.H., 2016. Principles of Sequence Stratigraphy. University of Tehran Press, second edition, 339 p. . (In Persian).
Arbab, B., Jahani, D., and Movahed, B., 2017. Microfacies analysis and reservoir characterization low resistivity pay, Driyan Formation southeastern of Persian Gulf. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 28(109): 23-32. https://doi.org/10.22071/gsj.2017.79545.1062.  (In Persian).
Asgari-Pirbalouti, B., and Abyat, A., 2017. Early Cretaceous benthic foraminiferal biozonation of the Fahliyan and Gadvan Formations in the Assaluyeh and Halegan stratigraphic sections, Zagros Basin, Southwest of Iran. Carbonates Evaporites, 34, 249-260. DOI: 10.1007/s13146-017-0376-z.
Baniak, G.M., Gingras, M.K., Burns, B., and Pemberton, S.G., 2014. An example of a highly bioturbated, storm-influenced shoreface deposit: upper Jurassic Ula Formation, Norwegian North Sea. Sedimentology, 61, 1261-1285. DOI.org/10.1111/sed.12100.
Barber, D.E., Stockli, D.F., Horton, B.K. and Koshnaw, R.I., 2018. Cenozoic exhumation and foreland basin evolution of the Zagros orogen during the Arabia-Eurasia collision, western Iran. Tectonics, 37, 4396-4420. DOI.org/10.1029/2018TC005328.
Bayet-Goll, A., Samani, P.N., de Carvalho, C.N., Monaco, P., Khodaie, N., Pour, M.M., Kazemeini, H., and Zareiyan, M.H., 2016. Sequence stratigraphy and ichnology of Early Cretaceous reservoirs, Gadvan Formation in southwestern Iran. Marine and Petroleum Geology, 81, 294-319. DOI: 10.1016/1.marpetgeo.2016.11.008.
Bigi, S., Carminati, E., Aldega, L., Trippetta, F. and Kavoosi. M. A., 2018. Zagros fold and thrust belt in the Fars province (Iran) I: Control of thickness/rheology of sediments and pre-thrusting tectonics on structural style and shortening. Marine and Petroleum Geology, 91, 211–224. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2018.01.005.
Boggs, S., 2009. Petrology of Sedimentary Rocks. Cambridge University Press, 600 p.
Bordenave, M.L., 2014. Petroleum Systems and Distribution of the Oil and Gas Fields in the Iranian Part of the Tethyan Region. In: Marlow, L., Kendall, C.C.G. and Yosef, L.A. (Eds), Petroleum Systems of the Tethyan Region. AAPG Memoir 106, 505-540. DOI: 10.1036/13431865M1063614.
Busby, C., and Azor, A., 2011. Tectonics of Sedimentary Basins: Recent Advances. Blackwell Science, 579.
Cabarcas, C., and Slatt, R., 2014. Sequence stratigraphic principles applied to the analysis of borehole microseismic data. Society of Exploration Geophysicists and American Association of Petroleum Geologists, 2(3), 1–9. DOI: 10.1190/INT-2013-0151.1.
Catuneanu, O., Galloway, W., Kendall, C., Miall, A., Posamentier, H., Strasser, A., and Tucker, M., 2011. Sequence stratigraphy: Methodology and nomenclature: Newsletters on stratigraphy, 44(3), 173–245. DOI: 10.1127/0078-0421/2011/0011.
Coffey, B.P., and Read, J.F., 2004. Mixed carbonate–siliciclastic sequence stratigraphy of a Paleogene transition zone continental shelf, southeastern USA. Sedimentary Geology, 166, 21–57. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2003.11.018.
Darling, T., 2005. Well Logging and Formation Evaluation. Elsevier, 326 p.
Davies, R.B., Simmons, M.D., Jewell, T.O., and Collins, J., 2019. Regional controls on siliciclastic input into mesozoic depositional systems of the Arabian plate and their petroleum significance, in AlAnzi, H.R., Rahmani, R.A., Steel, R.J., and Soliman, O.M., eds., Siliciclastic reservoirs of the Arabian plate. AAPG Memoir 116, 103–140. DOI: 10.1306/13642165M1183798.
Dunbar, G.B., and Dickens, G.R., 2003. The shedding of shallow marine carbonate over space and time in a tropical mixed siliciclastic-carbonate system: Carbonate components of late Quaternary periplatform ooze east of the Great Barrier Reef, Australia. Sedimentology, 50, 1061–1077. DOI: 10.1046/j.1365-3091.2003.00593.x.
Dunham, R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Ham, W.E (Ed) Classification of carbonate rocks. AAPG Memoir 1, pp. 108–121.
Ellis, D.V., and Singer, G.M., 2007. Well Logging for Earth Scientists. Springer, 692 P.
Esrafili-Dizaji, B., and Rahimpour-Bonab, H., 2019. Carbonate reservoir rocks at giant oil and gas fields in SW Iran and the adjacent offshore: A review of stratigraphic occurrence and poro-perm characteristics. Journal of Petroleum Geology, 42(4), 343-370. DOI: 10.1111/jpg.12741.
Farahzadi, E., Alavi, S.A., Sherkati, S., and Ghasemi, M.R., 2019. Variation of subsidence in the Dezful Embayment, SW Iran: Influence of reactivated basement structures. Arabian Journal of Geosciences, 12(20), 1-22. DOI: 10.1007/s12517-019-4758-5.
Flugel, E., 2014. Microfacies of carbonate rocks. Springer, 984 p.
Folk, R.L., 1980. Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Publishing Company, 182 p.
Ghajari, A., Kamali, M., and Mortazavi, S.A., 2013. A comprehensive study of Laffan Shale Formation in Sirri oil fields, offshore Iran: Implications for borehole stability: Journal of Petroleum Science and Engineering, 107, 50–56. DOI: 10.1016/j.petrol.2013.03.030.
Ghazban, F., 2007. Petroleum geology of the Persian Gulf. Tehran University Press, 707 p.
Golonka, J., and Kiessling, W., 2002. Phanerozoic Time Scale and definition of time slices. Society for Sedimentary Geology, Special Publication No. 72, 11-20. DOI: 10.2110/pec.02.72.0011.
Gordon, S.A., Huizinga, B.J., and Subtlette, V., 2000. Petroleum potential of the Southern Gulf of Papua, in Papua New Guinea’s Petroleum Industry in the 21st Century, Proceedings of the Fourth PNG Petroleum Convention, pp. 205–218. DOI: 10.1029/2006JF000684, 2008.
Gray, D.R., Foster, D.A., Meert, J.G., Goscombe, B.D., Armstrong, R., Trouw, R.A.J., and Passchier, C.W., 2008. A Damara orogen perspective on the assembly of southwestern Gondwana. Geological Society of London, Special Publications, 294, 257–278. DOI: 10.1144/SP294.14.
Haq, B.U., and Al-Qahtani, A.M., 2005. Phanerozoic cycles of sea-level change on the Arabian Platform. GeoArabia, 10(2), 127-160. DOI: 10.2113/geoarabia1002127.
Hasan, I. S., 2011. A sedimentological study of the Zubair Formation in the Luhais Oil Field, Southern Iraq: M.Sc. thesis, University of Baghdad, Baghdad, Iraq. 90 p.
Heydari, E., 2008. Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros Mountains of Iran. Tectonophysics, 451, 56–70. DOI: 10.1016/j.tecto.2007.11.046.
Husseini, M.I., 2000. Origin of the Arabian Plate structures: Amar Collission and Najd Rift. GeoArabia, 5(4), 527–542. DOI.org/10.2113/geoarabia0504527.
Jahani, S., Hassanpour, J., Mohammadi-Firouz, S., Letouzey, J., Frizon de Lamotte, D., Alavi, S.A., and Soleimany, B., 2017. Salt tectonics and tear faulting in the central part of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geology, 86, 426–446. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2017.06.003.
Jalilian, A.H., 2019. Evidences on the drowning of the Fars carbonate platform in the Jurassic, southern Iran. Journal of Applied Sedimentology, 15: 79-94. (In Persian with English abstract).  http://psj.basu.ac.ir/article_3277.html.
Jalilian, A.H., 2021. Investigating the controls on sedimentation of the Fars platform in the Early Cretaceous. Proceedings of the 7th National Conference of Sedimentological Society of Iran, pp. 1-8. (In Persian with English abstract). http://ssi7.ui.ac.ir/fa.
James, G., A., and Wynd, J. G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. AAPG Bulletin, 49(12), 2182-2245. DOI: 10.1306/a663388a-16c0-11d7-8645000102c1865d.
James, N.P., and Bone, Y., 2011. Neritic Carbonate Sediments in a Temperate Realm. Springer, 254 p.
Karimnejad-Lalami, H.R., Hajialibeigi, H., Sherkati, S., and Adabi, M.H., 2020. Tectonic evolution of the Zagros foreland basin since Early Cretaceous, SW Iran: Regional tectonic implications from subsidence analysis. Journal of Asian Earth Sciences, 204(4), 104550. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104550.
Kavoosi, M.A., Aharipour, R., and Jalilian, A.H., 2022. The controlling factors of the spatio-temporal distribution of the upper Barremian to the upper Albian sedimentary succession in the Zagros folded. Journal of Asian Earth Sciences, 225(3) 105046. DOI: 10.1016/j.jseaes.2021.105046.
Kianifard, M., Jalilian, A.H. and Arzani, N., 2019. Drowning of the Late Cretaceous carbonate platform in central Zagros basin: a case study from the shaley Laffan Member in one of the Oil Fields of Abadan Plain, SW Iran. Iranian Journal of Geology, 56: 101-116. (In Persian with English abstract). http://geology.saminetech.ir/fa/Article/15748
Kleipool, L.M., Reijmer, J.J.G., Bádenas, B., and Aurell, M., 2015. Variations in petrophysical properties along a mixed siliciclastic carbonate ramp (Upper Jurassic, NE Spain). Marine and Petroleum Geology, 68, 158-177. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2015.08.017.
Mack, G.H., 2003. Climatic Control of Sedimentation. In: Middleton, G.V., 2003. Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Springer, pp. 142-145.
Maguire, H., Mehrtens, Ch., Kim, J., and Romanowicz, E., 2019. Using Gamma Emissions to Identify Cycles in the Lower Cambrian Monkton Formation (NW Vermont): Implications for Identifying Sea Level Variation on the Iapetus Margin. Open Journal of Geology, 9, 89-108. DOI.org/10.4236/ojg.2019.92008.
Mehrabi, H., Rahimpour-Bonab, H., Enayati-Bidgoli, A.H., and Esrafili-Dizchi, B., 2015. Impact of contrasting paleoclimate on carbonate reservoir architecture: Cases from arid Permo-Triassic and humid Cretaceous platforms in the south and southwestern Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, 126, 262-283. DOI: 10.1016/j.petrol.2014.12.020.
Miall, A.D., 2000. Principles of Sedimentary Basin Analysis. Springer, 616 p.
Motamedi, H., Sherkati, Sh.. and Sepehr, M., 2012. Structural style variation and its impact on hydrocarbon traps in central Fars, southern Zagros folded belt, Iran. Journal of Structural Geology, 37, 124-133. DOI: 10.1016/j.jsg.2012.01.021.
Motiei, H., 1993. Stratigraphy of Zagros. Geological survey and Mineral Exploration of Iran, 536 p. (In Persian).
Mouthereau, F., Lacombe, O., and Verges, J., 2012. Building the Zagros collisional orogen: timing, strain distribution, and the dynamics of Arabia/Eurasia plate convergence. Tectonophysics, 532-535, 27-60. DOI: 10.1016/i.tecto.2012.01.022.
Murray, H.H., 2007. Applied Clay Mineralogy. Elsevier, 180 p.
Naderi-Khujin, M., Tavakoli, V., Seyrafian, A., and Vaziri-Moghaddam, H., 2020. How a mud-dominated ramp changed to a carbonate–clastic oil reservoir: Sea-level fluctuations in cretaceous of the central Persian Gulf. Marine and Petroleum Geology, 116, 104301. DOI.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104301.
Najafi, M., Verge's, J., Etemad-Saeed, N., and Karimnejad, H.R., 2018. Folding, thrusting and diapirism: Competing mechanisms for shaping the structure of the north Dezful Embayment, Zagros, Iran. Basin Research, 30(6): 1200-1229. DOI: 10.1111/bre.12300.
Navabpour, P., and Barrier, E., 2012. Stress states in the Zagros fold-and-thrust belt from passive margin to collisional tectonic setting. Tectonophysics, 581, 76–83. DOI: 10.1016/j.tecto.2012.01.011.
Nichols, G., 2009. Sedimentology and Stratigraphy. Wiley-Blackwell, 419 p.
Perotti, C.R., Chiariotti, L., Bresciani, I., Cattaneo, L., and Toscani, G., 2016. Evolution and timing of salt diapirism in the Iranian sector of the Persian Gulf. Tectonophysics, 679, 180-198. DOI: 10.1016/j.tecto.2016.04.040.
Poinar, G. Jr., Lambert, J.B., and Wu, Y., 2004. NMR analysis of amber in the Zubair Formation, Khafji Oilfield (Saudi Arabia–Kuwait): Coal as an oil source rock? Journal of Petroleum Geology, 27, 207–209. DOI: 10.1111/j.1747-5457.2004.tb00054.x.
Pomar, L., and Hallock, P., 2008. Carbonate factories: A conundrum in sedimentary geology. Earth-Science Reviews, 87(3–4), 134–169. DOI.org/10.1016/j.earscirev.2007.12.002.
Ramezani-Akbari, A., Rahimpor-Bonab, H., Kamali, M.R., Moussavi-Harami, R., and Kadkhodaie, A., 2017. Depositional environment, electrofacies and sequence stratigraphy of the Fahliyan Formation (lower Cretaceous), Abadan plain. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 26(102): 339-350. (In Persian). https://doi.org/10.22071/gsj.2017.44159.
Riding, R., 2011. Reefal microbial crusts. In: Hopley, D. (Ed), Encyclopedia of Modern Coral Reefs. Encyclopedia of Earth Science Series, Springer, Heidelberg, 911-915. DOI: 10.1007/978-90-481-2639-2_112.
Sadeghi, Sh., and Yassaghi, A., 2016. Spatial evolution of Zagros collision zone in Kurdistan, NW Iran: Constraints on Arabia‐Eurasia oblique convergence. Solid Earth, 7(2), 659-672. DOI: 10.5194/sed-7-2735-2015.
Schlager, W., 2005. Carbonate Sedimentology and sequence stratigraphy. Society for Sedimentary Geology, 200 p.
Scholle, P.A., and Ulmer-Scholle, D.S., 2003. A Color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: Grains, textures, porosity, diagenesis. AAPG Memoir 77, 459 p.
Sellwood, B.W., and Valdes, P.J., 2006. Mesozoic climates: General circulation models and the rock record. Sedimentary Geology, 190(1-4), 269-287. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2006.05.013.
Sepehr, M., and Cosgrove, J.W., 2004. Structural framework of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geology, 21, 829–843. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2003.07.006.
Setudehnia, A., 1978. The Mesozoic sequence in southwest Iran and adjacent area. Journal of Petroleum Geology, 1(1), 3-42. DOI.org/10.1111/j.1747-5457.1978.tb00599.x.
Shakib, S.S., 1990. Biostratigraphical aspect of Gadvan Formation (Barremian–Aptian) of SW Iran. Rivista Italiana di Paleotologia e Stratigrafia, 96, 111–132. DOI.org/10.13130/2039-4942/9051.
Sharland, P.R., Archer, R., Casey, D.M., Davies, R.B., Hall, S.H., Heward, A.P., Horbury, A.D., and Simmons, M.D., 2001. Arabian Plate sequence stratigraphy. Gulf Petro Link, Bahrain, Special Publication, 2, 371 p.
Sharp, I., Gillespie, P., Morsalnezhad, D., Taberner, C., Karpuz, K., Verges, J., Horbury, A., Pickard, N., Garland, J., and Hunt, D., 2010. Stratigraphic architecture and fracture-controlled dolomitization of the Cretaceous Khami and Bangestan groups: an outcrop case study, Zagros Mountains, Iran. Geological Society, London, Special Publications, 329, 343-396. DOI: 10.1144/SP329.14.
Sherkati, S., Letouzey, J., and Frizon de Lamotte, D., 2006. Central Zagros fold-thrust belt (Iran): New insights from seismic data, field observation, and sandbox modeling. Tectonics, 25, 1-27. DOI.org/10.1029/2004TC001766.
Singh, P., Slatt, R., Borges, G., Perez, R., Portas, R., Marfurt, K., Ammerman, M., and Coffey, W., 2008. Reservoir characterization of unconventional gas shale reservoirs: Example from the Barnett shale, Texas, U.S.A: VI INGEPET EXPL-1-RS-124. https://www.researchgate.net/publication/266464624_Reservoir_characterization_of_unconventional_gas_shale_reservoirs_Example_from_the_Barnett_Shale_Texas_USA.
Snidero, M., Muñoza, J.A., Carrera, N., Butillé, M., Mencos, J., Motamedi, H., Piryaei, A., and Sàbat, F., 2019. Temporal evolution of the Darmadan salt diapir, eastern Fars region, Iran. Tectonophysics, 76, 115–130. DOI: 10.1016/j.tecto.2019.06.006.
Soleimani, B., 2009. Paleoclimate Reconstruction during Pabdeh, Gurpi, Kazhdumi and Gadvan Formations (Cretaceous-Tertiary) Based on Clay Mineral Distribution. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 1, 59-63. DOI: 10.5281/zenodo.1085417.
Stampfli, G.M., and Borel, G.D., 2002. A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrones. Earth and Planetary Science Letters, 196, 17-33. DOI: 10.1016/S0012-821X(01)00588-X.
Tcherepanov, E.N., Droxler, A.W., Lapointe, P., Dickens, G.R., Bentley, S.J., Beaufort, L., Peterson, L.C., Daniell, J., and Opdyke, B.N., 2008. Neogene evolution of the mixed carbonate-siliciclastic system in the Gulf of Papua, Papua New Guinea. Journal of Geophysical Research, 113, F01S21. DOI: 10.1029/2006JF000684.
Van Buchem, F.S.P., Gaumet, F., Vedrenne, V., and Vincent, B., 2006. Middle East Cretaceous Sequence Stratigraphy Study, Part 1: Iran. Unpublished Report NIOC-IFP, 167 p.
Van Buchem, F.S.P., Gerdes, K.D., and Esteban, M., 2010. Mesozoic and Cenozoic Carbonate Systems of the Mediterranean and the Middle East: Stratigraphic and Diagenetic Reference Models. Geological Society, London, Special Publications No. 329, 422 p. DOI.org/10.1144/SP329.1.
Van der Meer, D.G., Scotese, C.R., Mills, B.J.W., Sluijs, A., Van den Berg Van Saparoea, A.P., and Van de Weg R.M.B., 2022. Long-term Phanerozoic global mean sea level: Insights from strontium isotope variations and estimates of continental glaciation. Gondwana Research, 11, 103-121. DOI.org/10.1016/j.gr.2022.07.014.
Vincent, B., Van Buchem, F.S., Bulot, L.G., Immenhauser, A., Caron, M., Baghbani, D., and Huc, A.Y., 2010. Carbon isotope stratigraphy, biostratigraphy and organic matter distribution in the Aptian-Lower Albian successions of southwest Iran (Dariyan and Kazhdumi formations). Barremian–Aptian stratigraphy and hydrocarbon habitat of the eastern Arabian Plate. GeoArabia Special Publication No. 4, 139–197. https://www.researchgate.net/journal/Geoarabia-Manama-1025-6059.
Wangen, M., 2011. Physical Principles of Sedimentary Basin Analysis. Cambridge University Press, New York, 527 p.
Wesley, L.R., 2014. Clays and Clay Minerals: Geological Origin, Mechanical Properties and Industrial Applications. Nova Science, 465 p.
Wilson, J.L., 1997. Carbonate Depositional Environments and Diagenesis. In: Palaz, I., Marfurt, K.J. (Eds.), Carbonate seismology. Geophysical developments Series No. 6, pp. 9-28.
Wynd, A.G., 1965. Biofacies of the Iranian Oil Consortium Agreement area. Iranian Oil Operating Companies. Geological and Exploration Division, Report 1082, 89 p.
Ziegler, M.A., 2001. Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian Plate and its hydrocarbon occurrences. GeoArabia, 6, 445–504. DOI.org/10.2113/geoarabia0603445.