نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی نفت و معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 دکترا، گروه معدن، شرکت عمران مومان چابهار، تهران، ایران.

5 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

محدوده تیرکا در استان سمنان واقع شده و بخشی از کمربند ماگمایی ترود- چاه‏شیرین که بیشتر از رسوبات پالئوژن و واحدهای سنگی آتشفشانی با ترکیب حدواسط تا بازیک ائوسن میانی- بالایی تشکیل شده است. هدف این تحقیق، بارزسازی دگرسانی‌های منطقه با استفاده از ترکیب روش‌های سنجش از دور و فرکتالی می‌باشد. بر این اساس ابتدا پردازش تصاویر ماهواره‌ای ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer ) با استفاده از روش انطباق سیمای طیفی برای تعیین دگرسانی‌های اکسید‏آهن، پروپیلیتیک، فیلیک و آرژیلیک انجام شد. سپس روش فرکتالی مقدار– تعداد برای رده‌بندی دگرسانی‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده از روش فرکتالی نشان داد که روند اصلی دگرسانی‌های محدوده شمال شرقی–جنوب غربی با شش جامعه برای دگرسانی اکسیدآهن، چهار جامعه برای هر یک از دگرسانی‌های آرژیلیک و فیلیک و پنج جامعه برای دگرسانی پروپیلیتیک می‌باشند. آنومالی‌های شدید از دگرسانی‌ها با مقادیری با ارزش بیش از 223 برای اکسیدآهن، 204 برای آرژیلیک، 199 برای پروپیلیتیک و 199 برای فیلیک محاسبه گردید. به منظور اعتبارسنجی نتایج، مشاهدات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی شامل مطالعات پتروگرافی و کانی‌شناسی بر روی مقاطع نازک-صیقلی انجام شد. همچنین با استفاده از ماتریس Logratio داده‌های به دست آمده مورد راستی آزمایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
حسنی‌پاک، ع. ا. و شرف الدین، م.، 1391- تحلیل داده‏های اکتشافی، انتشارات دانشگاه تهران.
داداش‌زاده اهری، هـ.، افضل، پ. و رشیدنژاد عمران، ن.، 1393- جدایش و دسته‌بندی رگه‌ها از دیدگاه عیاری با استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در کانسار طلای قلقله کردستان، نشریه علوم زمین، شماره 94، صفحه 224-219.   10.22071/GSJ.2015.42918.
عسگری، ج.، علیمحمدی، الف. و نصیری، ی.، 1393- کاربرد سنجش از دور در اکتشاف کانسارها، نخستین همایش ملی کاربرد مدل‌های پیشرفته تحلیل فضایی در آمایش سرزمین.
هاشمی‌تنگستانی، م. و رضایی، م.، 1391- بارزسازی کانی‌های دگرسانی کانسار مس پورفیری سونگون با استفاده از روش پردازش انطباق سیمای طیفی (SFF) بر روی داده‌های استر، شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.             
References
Afzal, P., Khakzad, A., Moarefvand, P., Rashidnejad Omran, N., Esfandian, B. and Fadakar Alghalandis, Y., 2010- Geochemical Anomaly Separation by Multifractal Modeling in Kahang (Gor Gor) Porphyry System. Central Iran; J. Geochem. Explor. 104(1-2): 34-46. DOI: 10.1016/j.gexplo.2009.11.003.
Afzal, P., Fadakar Alghalandis, Y., Khakzad, A., Moarefvand, P. and Rashidnejad  Omran, N., 2011- Delineation  of Mineralization  Zones  in  Porphyry  Cu  Deposits  by  Ffractal Concentration–Volume Modeling; J. Geochem. Explor. 108(3): 220-232.  DOI:10.1016/j.gexplo.2011.03.005.
Afzal, P., Eskandarnejad Tehrani, M., Ghaderi, M. and Hosseini, M. R., 2016- Delineation of Supergene Enrichment, Hypogene and Oxidation Zones Utilizing Staged Factor Analysis and Fractal Modeling in Takht-e-Gonbad Porphyry Deposit, SE Iran; J. Geochem. Explor. 161: 119-127. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2015.12.001.
Agterberg, F. P., Cheng, Q. and Wright, D. F., 1993- Fractal Modeling of Mineral Deposits; In: Elbrond J, Tang X (Eds). 4th APCOM symposium proceeding, Montreal, Canada, 43–53.
Agterberg, F. P., 1995- Multifractal Modeling of the Sizes and Grades of Giant and Supergiant Deposits; Int Geol Rev. 37(1): 1-8. DOI:10.1080/00206819509465388.
Alavi, M., 2007- Structures of the Zagros Fold-Thrust Belt in Iran; Am. J. Sci. 307(9): 1064-1095. DOI:10.2475/09.2007.02.
Aramesh Asl, R., Afzal, P., Adib, A. and Yasrebi, A. B., 2015- Application of Multifractal Modeling for the Identification of Alteration Zones and Major Faults Based on ETM+ Multispectral Data; Arab. J.Geosci. 8: 2997-3006. DOI:10.1007/s12517-014-1366-2.
Azizi, H., Tarverdi, M. A. and Akbarpour, A., 2010- Extraction of Hydrothermal Alterations from ASTER SWIR Data from East Zanjan, Northern Iran; Advances in Space Research. 46(1): 99-109. DOI: 10.1016/j.asr.2010.03.014.
Barak, S., Bahroudi, A. and Jozanikohan, G., 2018- Exploration of Kahang porphyry copper deposit using advanced integration of geological, remote sensing, geochemical, and magnetics data, Journal of Mining & Environment, (9)1: 19-39. DOI: 10.22044/jme.2017.5419.1357.
Beiranvandpour, A. and Hashim, M., 2012- The Application of ASTER Remote Sensing Data to Porphyry Copper and Epithermal Gold Deposits; Ore Geology Reviews. 44: 1-9. DOI:10.1016/j.oregeorev.2011.09.009.
Beiranvandpour, A., Hashim, M., Hong, K. J. and Park, Y., 2019- Lithological  and  Alteration  Mineral  Mapping  in  Poorly Exposed  Lithologies  Using  Landsat-8  and  ASTER  Satellite Data: North-Eastern Graham Land, Antarctic Peninsula; Ore Geology Reviews. 108: 112-133. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2017.07.018.
Carranza, E. J. M., 2011- Analysis and mapping of geochemical anomalies using logratiotransformed stream sediment data with censored values. Journal of Geochemical Exploration 110(2): 167–185. DOI: 10.1016/j.gexplo.2011.05.007
Chen, Z., Chen, J., Tian, S. and Xu, B., 2017- Application of Fractal Content-Gradient Method for Delineating Geochemical Anomalies Associated with Copper Occurrences in the Yangla ore field, China; Geoscience Frontiers. 8(1): 189-197. DOI: 10.1016/j.gsf.2015.11.010.
Cheng, Q., Agterberg, F. P. and Ballantyne, S. B., 1994- The Separation of Geochemical Anomalies from Background by Fractal Methods; Journal of Geochemical Exploration. 51(2): 109-130. DOI: 10.1016/0375-6742(94)90013-2
Cheng, Q., 2000- Multifractal Theory and Geochemical Element Distribution Pattern; Earth Sci.J. China Univ. Geosci. 25: 311-318. 加拿大自然科学基金项目!(NSERC -OGP0 183 993 )
Cheng, Q. and Li, Q., 2002- A Fractal Concentration-Area Method for Assigning a Color Palette for Image Representation, Computers and Geosciences. 28(4): 567-575. DOI: 10.1016/S0098-3004(01)00060-7.
Clark, R. N. and Roush, T. L., 1984- Reflectance Spectroscopy: Quantitative Analysis Techniques for Remote Sensing Applications; Journal of Geophysical Research. 89(B7): 6329-6340. DOI: 10.1029/JB089iB07p06329.
Clark, R. N., King, T. V. V., Kleijwa, M., Swayze, G. A. and Vergon, N., 1990- High Spectral Resolution Reflectance Spectroscopy of Minerals; Journal of Geophysical research. 95(B8): 12653-12680. DOI: 10.1029/JB095iB08p12653.
Clark, R. N., Swayze, G. A., Gorelick, N. and Kruse, F. A., 1991- Mapping with Imaging Spectrometer Data using the Complete Band  Shape  Least-Squares  Algorithm  Simultaneously  Fit  to Multiple  Spectral  Features  from  Multiple Materials; Proc. Third Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) workshop, Pasadena, California, pp: 2–3.
Clark, R. N., Swayze, G. A. and Gallagher, A., 1992- Mapping the Mineralogy  and  Lithology  of  Canyonlands,  Utah  with Imaging Spectrometer Data and the Multiple Spectral Feature Mapping Algorithm; In: Summaries of the Third Annual JPL Airborne Geoscience Workshop, p:11-13. DOI: https://ntrs.nasa.gov/search?q=19940012197&highlight=true.
Daneshvar Saein, L., 2017- Delineation of Enriched Zones of Mo, Cu  and  Re  by  Concentration-Volume  Fractal  Model  in Nowchun Mo-Cu Porphyry Deposit, SE Iran; Iranian Journal of Earth Sciences. 9(1): 64-72. DOI: http://ijes.mshdiau.ac.ir/article_532517.html.
Dehaan, R. L. and Taylor, G. R., 2002- Field-Derived Spectra of Salinized Soils and Vegetation as Indicators of Irrigationinduced Soil Salinization; Remote Sensing of Environment. 80(3): 406-417. DOI: 10.1016/S0034-4257(01)00321-2.
Eshraghi, S. A. and Jalali, A., 2006- Geologycal Map of Moaleman, 1:100,000; Geology Survey; Tehran, Iran.
Farahmandfar, Z., Jafari, M.R., Afzal, P. and Ashja.Ardalan, A., 2020- Description of Gold and Copper Anomalies using Fractal and Stepwise Factor Analysis According to Stream Sediments in Lahrud 1:100,000 Sheet, NW Iran; Geopersia 10(1): 135-148. DOI:10.22059/GEOPE.2019.265535.648413.
Fard, M., Rastad, E. and Ghaderi, M., 2006- Epithermal Gold and Base-Metal Mineralization at Gandy Deposite, North of Central Iran and the Role of Rhyolitic Intrusions; J. Sci. Islamic Repub of Iran, 17(4): 327-335. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=52238.
Feyzollahhi, N., Torshizian, H., Afzal, P. and Jafari, M. R., 2018- Determination of Lithium Prospects using Fractal Modeling and Staged Factor Analysis in Torud Region, NE Iran; Journal of Geochemical Exploration. 189: 2-10. DOI:10.1016/j.gexplo.2017.09.017.
Ghorbani, M. and Ovissi, M., 2016- Metallogeny of Toroud- Chahshirin Mountains and various mineralization types, 35th INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS.
Hassanpour, S. and Afzal, P., 2013- Application of Concentration–Number (C–N) Multifractal Modeling for Geochemical Anomaly Separation in HaftCheshmeh Porphyry System, NW Iran; Arab. J. Geosci. 6: 957-970. DOI: 10.1007/s12517-011-0396-2.
Hunt, G. R. and Ashley, P., 1979- Spectra of Altered Rocks in the Visible and Near Infrared; EconomicGeology. 74(7): 1613-1629. DOI: 10.2113/gsecongeo.74.7.1613.
Karami, K. and Afzal, P., 2015- Application  of  Multifractal Modeling for Separation of Sulfidic Mineralized Zones Based on  Induced  Polarization and Resistivity Data in the GhareTappeh Cu Deposit, NW Iran; Iranian Journal of Earth Sciences. 7(2): 134-141. http://ijes.mshdiau.ac.ir/article_524031.html.
Khalili, H. and Afzal, P., 2018- Application of spectrum-volume fractal modeling for detection of mineralized zones.; Journal of Mining and Environment. 9: 371-378. DOI: 10.22044/JME.2018.6285.1451.
Li, C. J., Ma, T. H. and Shi, J. F., 2003- Application of a Fractal Method Relating Concentration and Distances for Separation of Geochemical Anomalies from Background; J Geochem Explor. 77(2-3): 167-175. DOI: 10.1016/S0375-6742(02)00276-5.
Mandelbrot, B. B., 1983- The Fractal Geometry of Nature; Freeman, San Francisco. pp: 1-468.
Mars, J. C. and Rowan, L. C., 2006- Regional Mapping of Phyllic and Argillic Altered Rocks in the Zagros Magmatic Arc, Iran, using Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) Data and Logical  Operator Algorithms; Geosphere. 2(3): 161-186. DOI: 10.1130/GES00044.1.
Nazarpour, A., 2018- Application of C-A Fractal Model and Exploratory Data Analysis (EDA) to Delineate  Geochemical Anomalies in the Takab 1:25,000 Geochemical Sheet, NW Iran; Iranian Journal of Earth Sciences. 10(2): 173-180. http://ijes.mshdiau.ac.ir/article_543032.html.
Ninomiya, Y. and Fu, B., 2019- Thermal Infrared Multispectral Remote Sensing of Lithology and Mineralogy Based on Spectral Properties of Materials; Ore Geology Reviews. 108: 54-72. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.03.012.
Noori, L., Beiranvandpour, A., Askari, GH., Taghipour, N., Pradhan, B., Lee, CH.Wand Honarmand, M., 2019- Comparison of Different Algorithms to Map Hydrothermal Alteration Zones Using ASTER Remote Sensing Data for Polymetallic Vein-Type Ore Exploration: Toroud–Chahshirin Magmatic Belt (TCMB), North Iran, Journal of Remote Sensing. (11)5: 495.  DOI: 10.3390/rs11050495.
Oskouei, M. and Busch, W., 2012- A Selective Combined Classification Algorithm for Mapping Alterations on ASTER Data; Appl. Geomat. 4: 47-54. DOI: 10.1007/s12518-012-0077-1.
Ostadhosseini, A., Barati, M., Afzal, P.  and  Lee, I., 2018- Polymetallic Mineralization  Prospecting using  Fractal  and Staged Factor Analysis in Ardestan Area, Central of Iran; Geopersia. 8(2): 279-292. DOI: 10.22059/GEOPE.2018.254848.648376.
Othman, A. A. and Gloaguen, R., 2017- Integration of Spectral, Spatial and Morphometric Data into Lithological Mapping: A Comparison of Different Machine Learning Algorithms in the Kurdistan Region, NE Iraq; Journal of Asian Earth Sciences. 146: 90-102. DOI: 10.1016/j.jseaes.2017.05.005.
Poormirzaee, R. and Mohammady Oskouei, M., 2010- Use of Spectral Analysis for Detection of Alterations in ETM Data, Yazd, Iran; Applied Geomatics. 2: 147-154. DOI: 10.1007/s12518-010-0027-8.
Porwal, A. and González-Álvarez, I., 2019- Introduction to Special Issue on Geologic Remote Sensing; Ore Geol. Rev. 105: 216-222. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.12.001.
Rajendran, S. and Nasir, S., 2017- Characterization of ASTER Spectral Bands for Mapping of Alteration Zones of Volcanogenic Massive Sulphide Deposits; Ore Geology Reviews. 88: 317-335. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2017.04.016.
Rastad, E., Tajeddin, H., RashidnejadOmran, N. and Babakhani, A., 2000- Genesis and Gold (Copper) Potential in DarestanBaghou Mining Area. Iran; Geosci.J. 9(35-36): 60-79. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=47535.
Sadeghi, B., Moarefvand, P., Afzal, P., Yasrebi, A.B. and Saein, L.D., 2012- Application of Fractal Models to Outline Mineralized Zones in the Zaghia Iron Ore Deposit, Central Iran; J Geochem Explor. 122: 9-19. DOI: 10.1016/j.gexplo.2012.04.011.
Shamanian, G. H., Hedenquist, J. W., Hattori, K. H. and  Hassanzadeh, J., 2004- The  Gandy  and  Abolhassani  Epithermal Deposits in the Alborz Magmatic Arc, Semnan Province, Northern Iran;  Econ. Geol. 99(4): 691-712. DOI: 10.2113/gsecongeo.99.4.691.
Turcotte, D. L., 1986- A Fractal Approach to the Relationship Between Ore Grade and Tonnage; Econo Geol. 81(6): 1528-1532. DOI: 10.2113/gsecongeo.81.6.1528.
Yasrebi, A. B. and Hezarkhani, A., 2019- Resources Classification using Fractal Modelling in Eastern Kahang Cu-Mo Porphyry Deposit, Central Iran; Iran J Earth Sci. 11(1): 56-67. http://ijes.mshdiau.ac.ir/article_544596_116043.html.
Zamyad, M., Afzal, P., PourKermani, M., Nouri, R. and Jafari, M.R., 2018- Geochemical Anomaly Separation by Fractal Modeling in Moaleman 1:100,000 Sheet, NE Iran; TRIGGER International Conference, School of Geology, University of Tehran, Iran.
Zamyad, M., Afzal, P., PourKermani, M., Nouri, R. and Jafari, M.R., 2019- Determination of Hydrothermal Alteration Zones Using Remote Sensing Methods in Tirka Area, Toroud, NE Iran; Journal of the Indian Society of Remote Sensing. 47: 1817–1830. DOI: 10.1007/s12524-019-01032-3.