نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد سوادکوه، مازندران، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه به لحاظ ساختاری متعلق به گستره زمین‌ساختی البرز مرکزی بوده و در فاصله 50 کیلومتری شمال شهرستان قائم‌شهر قرار دارد. طیف ترکیبی سنگ‌های آتشفشانی منطقه، متشکل از بازالت، آندزیت، تراکی آندزیت و دولریت حاصل عملکرد فرایندهای تبلور تفریقی و گاه آلودگی بوده است. بافت های پورفیریتیک تا مگاپورفیریتیک با خمیره  میکرولیتی، گلومروپورفیریتیک و آمیگدالوییدال در این سنگ ها دیده می شود. کلینوپیروکسن، الیوین و پلاژیوکلاز، کانی های اصلی این سنگ‌ها را تشکیل می‎دهند. به‌طورکلی شیمی کل سنگ های منطقه حاکی از غنی‌شدگی از عناصر LIL و LREE و تهی‌شدگی از عناصر HFS است. بررسی نسبت های عناصر کمیاب و عناصر نادر خاکی نیز نشان می دهد که بازالت‌های منطقه مورد مطالعه می توانند از ذوب بخشی یک گارنت پریدوتیت در ژرفا و فشارهای بالا به‌وجود آمده باشند. بی‌هنجاری منفی Ce، بی‌هنجاری منفی Nb، غنی‌شدگی از Pb نقش لیتوسفر و به‌ویژه پوسته قاره ای را در آلایش منابع ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی منطقه مورد مطالعه تداعی می کند. نسبت Pb/Ce شبیه به منابع OIB، یعنی گوشته آستنوسفری  در تکوین اولیه ماگمای بازالتی را القا می کند. سنگ های آتشفشانی منطقه در محدوده درون ورقه ای در یک محیط کششی تشکیل شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

بلوچی، س.، صادقیان، م.، قاسمی، ح.، لی‌لی، چ. و ژانگ، ی.، ‌1397، زمین‌شیمی و سن پرتوسنجی سنگ‌های آذرین نفوذی منطقه کلاته (شمال باختر خور): شاهدی بر ماگماتیسم تریاس بالایی در پهنه ساختاری ایران مرکزی. مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، زمستان 1397، سال بیست و ششم، شماره 4، ص 844-827. ijcm.26.4.827/10.29252.
جمشیدی، خ.، 1389، مطالعه ماگماتیسم مافیک قاعده سازند شمشک در زون البرز شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، ص 71.
دادپور، م.، 1393، پترولوژی و سنگ‌های بازالتی موجود در قاعده توالی رسوبی ژوراسیک منطقه جمیل در شرق سهل جنوب شرق شاهرود و جایگاه ژئودینامیکی آنها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، 47 ص.
درویش‌زاده، ب.، 1381، بررسی زمین‌های کرتاسه در دامنه شمالی البرز مرکزی، رساله دکترا، دانشگاه شهید بهشتی، 83 ص.
رستمی‌حصوری، م.، قاسمی، ح. و رضایی، م.، 1396،  فشارسنجی دسته دایک‌های دیابازی ژوراسیک غرب رضاآباد. مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، زمستان 1396، سال بیست و پنجم، شماره 4، ص 774-761، ijcm.25.4.761/10.29252.
سعیدی، ع. و اکبرپور، م .ر.، 1371، نقشه 1:100000 زمین‌شناسی کیاسر، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شکاری، س.، صادقیان، م.، قاسمی، ح. و مینگو، ج.، 1397، فشارسنجی دایک‌های دیابازی ژوراسیک میانی قطع‌کننده مجموعه دگرگونی- آذرین شترکوه (جنوب شرق شاهرود)، مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران. زمستان 1397، سال بیست و ششم، شماره 4، ص 928-915، ijcm.26.4.915/10.29252.
شهابی، ش.، 1399، ژئوشیمی سنگ کل و ایزوتوپی و پتروژنز سنگ‌های آذرین موجود در سازند شمشک در پهنه البرز شرقی و مرکزی. پایان‌نامه دکتری زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، ص 86.
شهابی، ش.، قاسمی، ح.، رضائی‌کهخائی، م. و مینگو، ج.،  1399،  زمین‌شیمی سنگ کل و شیمی کانی کلینوپیروکسن و آمفیبول در سنگ‌های قلیایی بازیک قاعده سازند شمشک، جنوب آزاد شهر، البرز شرقی مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، بهار 1399، سال 29، شماره 1، ص 128-111، ijcm.29.1.111/10.52547.  
شهابی، ش.، قاسمی، ح.، رضائی‌کهخائی، م. و مینگو، ج.، 1400، توده‌های آذرین مافیک پرمو- تریاس، منطقه تالو، پهنه البرز خاوری، فصلنامه علوم زمین، زمستان 1400، سال سی و یکم، شماره 120، ص 188-173، https://doi.org/10.22071/gsj.2020.237027.1809.
قاسمی، ح. و خانعلی‌زاده، ع.، 1391، گرانیتوئیدهای نوع A تویه دروار، جنوب باختر دامغان: نشانه‌ای از ماگماتیسم حوضه کششی پالئوتتیس در پالئوزوئیک زیرین البرز. مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، بهار 1391، سال چهارم، شماره 1. ص 3-24.
قاسمی، ح. و جمشیدی، خ.،1390، ژئوشیمی، سنگ‌شناسی و الگوی تکتونوماگمایی پیشنهادی برای تشکیل سنگ‌های بازی قلیایی در قاعده سازند شمشک، زون البرز شرقی. مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، زمستان 1390، شماره 4، ص 714-699، http://ijcm.ir/article-1- 419-fa.html.
قاسمی، ح. و جمشیدی، خ.، 1392، بررسی خصوصیات ناحیه منشأ سنگ‌های آلکالن بازیک قاعده سازند شمشک در البرز شرقی. فصلنامه زمین‌شناسی ایران، پاییز 1392، سال هفتم، شماره 27، ص29-17.
قاسمی، ح.، رستمی‌حصوری، م. و صادقیان، م.، 1397، ماگماتیسم بازی در حوضه کششی پشت کمانی ژوراسیک میانی در لبه شمالی پهنه‌های ایران مرکزی- جنوب البرز شرقی، شاهرود - دامغان. فصلنامه علوم زمین، پاییز 1397، سال بیست و هفتم، شماره 107، ص 136-123، https://doi.org/10.22071/gsj.2018.63800.
لاسمی، ی.، 1379، رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سنگ‌های پرکامبرین بالایی و پالئوزوئیک ایران. نشریه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ص 180.
مقدسی، ص.، 1382، پترولوژی، پتروژنز و جایگاه چینه‌نگاری ولکانیک‌های ژوراسیک در زون البرز شرقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی شاهرود، ص 78.
وهاب‌زاده، ق.، 1386، ژئوشیمی و ژنز کانسارهای فلوریت منطقه سوادکوه و ارائه مدل اکتشافی آنها، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ص 80.
خسروتهرانی، خ.، 1386، چینه‌شناسی ایران. انتشارات دانشگاه تهران، 582ص.
نظری، ح. و شهیدی، ع.، 1382، تکتونیک ایران «البرز»،  زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، پژوهشکده علوم زمین، 97 ص.
نظری، ح.، عمرانی، ج. و شهیدی، ع. ر.، 1389،  نقشه زمین‌شناسی 1:1000000 انزلی، سازمان زمین‌شناسی ایران.
Aldanmaz, E., Pearce, J. A., Thirlwall, M. F., and Mitchell, J. G., 2000. Petrogenetic evolution of late Cenozoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey. J. Volcanology geothermal Research 102: 67-95. doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00182-7.
Allenbach, P., 1966. Geologie und Petrographie des Damavand und seiner Umgebung(Zentral-Elbruz) Iran, Dissertation, Mitt Geol Inst ETH, Univ, Zurich.
Angiolini, L. M., Gaetani, G., Muttoni, M.H., Stephenson, G.,  and Zanchi, A., 2007. Tethyan oceanic currents and climate gradients 300 my ago. Geology, v. 35, no. 12, p. 1071-1074. doi.org/10.1130/G24031A.1.
Assereto, R., 1966. The Jurassic Shemshak Fomation in central Alborz(Iran). Rivista Italian  Di paleontological e stratigrafa 72, 1133-1182.
Bagas, L., Bierlein, F. P., English, L., Anderson, J. A., Maidment, D., and Huston, D. L., 2008. An example of a Palaeoproterozoic back-arc basin: Petrology and geochemistry of the ca. 1864 Ma Stubbins Formation as an aid towards an improved understanding of the Granites-Tanami rogen, Western Australia, Precambrian Research 166: 168-184.
Berberian, F., and Berberian, M., 1981. Tectono-plutonic episodes in Iran.In: Gupta HK, Delany FM (eds) Zagros, Hindukosh, Himalaya Geodynamic Evolution. American Geophysical Union,Washington DC: 5–32. doi.org/10.1029/GD003p0005.
Berberian, M., 1982. The southern Caspian: A compressional depression floored by a trapped, modified oceanic crust. Canadian Journal of Earth Scinces 20:163-183.
Berberian, M., and King, G. C. P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian   J.Earth Sciences 18(2): 210-265. doi.org/10.1139/e81-019.
Berra, F., Zanchi, A., Mattei, M., and Nawab, A., 2007. Late Cretaceous transgression on a Cimmerian high (Neka Valley, Eastern Alborz, Iran): A geodynamic event recorded by glauconitic sands. Sedimentary Geology 199: 189-204. doi.org/10.1016/j.sedgeo.2007.02.001.
Best, J. L., Ashworth, P. J., Bristow, C. S., and Roden, J., 2003. Three-dimensional sedimentary architecture of a large, mid-channel sand braid bar, Jamuna River, Bangladesh. Journal of Sedimentary Research 73: 516-530.
Chateauneuf, J. J., and Stampfli, G., 1979. Preliminary report on Permian palynology of Iran. International Palynological Conference, Lucknow, 2, 186-198.
Coban, H., 2007. Basalt magma genesis and fractionation in collision- andextension-related provinces, A comparison between eastern, central and western Anatolia. Earth Science Reviews 80:219-238.
Collins, A. S., and Pisarevsky, S. A., 2005. Amalgamating eastern Gondwana: the evolution of the circum-Indian orogens. Earth-Science Reviews 71: 229–270. doi.org/10.1016/j.earscirev.2005.02.004.
Conly, A. G., Bernan, J. M., Bellon, H., and Scott, S. D., 2005. Arc to rift transitional volcanism in the Sanata Rosalia Region, Baja California Sur, Maxico. J. Geology 72: 303-341. doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2004.11.013.
Cotton, W. D., Hunt, A. P., and Cotton, J. E., 1995. Paleozoic tracksites in Eastern North America. Bulletin of New Mexico Museum of Natural History and Science 6: 189–211.
Cox, K. G., Bell, J. D., and Pankhurts, R. J., 1979. The interpretation of igneous rocks. George Allen and Unwin., PP 450.
Ehteshami-Moinabadi, M., 2017-Post-Triassic normal faulting and extensional structures in Central Alborz, Northern Iran. Geopersia 7 (1), 2017, PP. 85-102.
Ershov, A. V., Brunet, M. F., Nikishin, A. M., Bolotov, A. N., Nazarevich, B. P., and Korotaev, M. V., 2003. Northern Caucasus Basin: thermal history and synthesis of subsidence models, J. Sedimentary Geology 156: 95-118. doi.org/10.1016/S0037-0738(02)00284-1.
Fitton, J. G. ,2007. The OIB Paradox. Geological Society of America, Special Paper 430: 387-412.
Furman, T., 2007. Geochemistry of East African Rift basalts: An overview. J. African Earth Sciences 48: 147-160. doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2006.06.009.
Fürsich, F. T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K., Cecca, F., and Majidifard, R., 2005. The upper Shemshak Formation (Toarcian-Aalenian) of the Eastern Alborz (Iran): biota and palaeoenvironments during a transgressive-regressive cycle. Facies 51: 365-384. https://doi.org/10.1007/s10347-005-0051-z.
Fürsich, F.T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K., Majidifard, M.R., 2009. The Mid-Cimmerian tectonic event (Bajocian) in the Alborz Mountains, Northern Iran: evidence of the break-up unconformity of the South Caspian Basin. In: Brunet, M.F., Wilmsen, M., Granath, J.W. (Eds.), South Caspian to Central Iran Basins. Geological Society, London, Special Publications, 312: 189–203. doi.org/10.1144/SP312.9.
Ghasemi, H., and Jamshidi, K., 2012. Geochemistry, petrology and proposed tectonomagmatic model for generation of alkaline basic rocks in the base of the shemshak Formation, the Eastern Alborz Zone. Iranian J. Crystallography and Mineralogy 19(4): 699-714 (in Persian).
Ghasemi, H., and Jamshidi, K., 2013. Investigation of source region properties of alkaline basic rocks in the base of Shemshak Formation in the eastern Alborz zone Iranian J.Geology 7: 17-29 (in Persian).
Gill, R., 2010. Igneous rocks and processes apractical guide. Department of Earth Sciences Royal Holloway University of London., PP 472.
Guest, B., Axen, G.J., Lam, P.S., and Hassanzadeh, J., 2006a. Late Cenozoic shortening in the west–central Alborz Mountains, northern Iran, by combined conjugate strike–slip and thin–skinned deformation. Geosphere, 2: 35–52. doi.org/10.1130/GES00019.1.
Guest, B., Stockli, D. F.,  Grove, M., Axen, G. J.,  Lam, P. S.,  and Hassan zadeh, J., 2006b. Thermal his- tories from the central Alborz mountains, northern Iran: Implications for the spatial and temporal dis-tribution of deformation in northern Iran, Geol.Soc. Am. Bull., 118, 1507 –1521.doi.org/10.1130/B25819.1.
Harker, A. 1909. The natural history of igneous rocks, Methuen & Company.
Hart, W.K., Carlson, R.W., and Mosher, S.A., 1989. Petrogenesis of the Pueblo Mountains basalt, southeastern Oregon and northern Nevada. In: Reidel, S.P., Hooper, P.R. (Eds.), Volcanism and tectonism in the Columbia River flood-basalt province. Geol. Soc. Am. Spec. Pap., vol. 239. Denver, Colorado, pp. 367–378.
Irvin, T., and Baragar, W.R.A., 1971. A guide to the Chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian J.earth Science Letters., Vol. 8, PP. 523-548. doi.org/10.1139/e71-055.
Jiang, Y. H., Jiang, S. Y., Ling, H. F., Zhou, X. R., Rui, X. J., and Yang, W. Z., 2002. Petrology and geochemistry of shoshonitic plutons from the western Kunlun orogenic belt, China: implications for granitoid geneses. Lithos63: 165–187. doi.org/10.1016/S0024-4937(02)00140-8.
Kelemen, P.B., Kikawa, E., Miller, D.J., and Shipboard Science Party., 2004. Proceedings of the Ocean Drilling Program, Initial reports, Volume 29: College Station, Texas, Ocean Drilling Program, doi: 10.2973/odp.proc.ir.209.
Lasemi, Y., 2000. Facies analysis, depositional environments and sequence stratigraphy of Upper Percambrian and Paleozoic rocks of Iran. Journal of Geological survey and Mineral Exploration of Iran, p. 180.
Le Bas, M.J., Le Maitre, R.W., Streckeisen, A., and Zanettin, B., 1986. A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali–silica diagram.  Journal of Petrology 27: 745-750.
Le Bas, M.J., Le Maitre, RW., Streckeisen, A., and Zanettin, B., 1986. A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali–silica diagram.  Journal of Petrology 27: 745-750.
Le Roex, A. P., Dick, H. J. B., Erlank, A. J., Reid, A. M., Frey, F. A., and Hart, S. R., 1983. Geochemistry, mineralogy and petrogenesis of lavas erupted along the south west Indian ridge between the Bouvet triple junction and 11 degrees MacDonald, R., Hawakesworth, C. J.andHeath, E.,2001. The lesser Antilles volcanic chain: a study of arc magmatism. Earth Science Reviews 49(4): 17-26. doi.org/10.1016/S0012-8252(99)00069-0.
McKenzie, D. P., and O’Nions, R. K., 1991. Partial melt distribution from inversion of rare earth element concentration. J.Petrology 32: 1021– 1091. doi.org/10.1093/petrology/32.5.1021.
Middlemost, E. A. K., 1985. Magma and magmatic rocks, An Introduction to igneous petrology. Longman Group U.K., PP 73 – 86.
Morrison, G. W., 1980. Characteristics and tectonic selling of the shoshonite rock association. Lithos13: 97-108. 
doi.org/10.1016/0024-4937(80)90067-5.
Nakamura, N., 1974. Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites.  Geochim Cosmochim Acta., Vol. 38, PP. 757-775. doi.org/10.1016/0016-7037(74)90149-5.
Nazari, H., 2006. Analyse de la tectonique recente et active dans l Alborz Central et la region de Tehreran: Approche morphotectonique et paleoseismologique. theses PhD. Montpellier ll, Montpellier, France, p. 110. 10.1029/2004GL020058, 2004.
Nazari, H., and Shahidi, A., 2011- Tectonic of Iran « Alborz ». Gological Survey and Mineral Exploration of Iran, Research institute for Earth Science, 97 pp. (in Persian).
Nazari, H., Omrani, J., and Shahidi, A. R., 2004. Geological Map of Anzali, Scale 1:100000. Geological Survey of Iran. (in Persian).
Pearce, J. A., 1982. Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries” John Wiley and Sons, U.K., pp. 525–548. 177–195.28: 2023-2037. orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/8625.
Pearce, J. A., and Norry, M. J., 1979. Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y,and Nb variations in volcanic rocks,Contrib. Mineral. Petrol.,69: 33–47.
Rollinson, H. R., 1993. Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. JohnWiley and Sons, 325p.
 doi.org/10.4324/9781315845548.
Samadian, M.R., Nabavi, M.H., Alavi Naini, M., Shahrabi, M., Hamedi, A.R., Vaezipour, M.JAghanabati, A., and Hamedi, A.R, 1994. Geological Map of Semnan, Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, Scale 1:250,000.
Shafaii Moghadam, H., Khademi, M., Hu, Z., Stern, R. J., Santos, J. F., and Wu, Y., 2013. Cadomian (Ediacaran–Cambrian) arc magmatism in the ChahJam–Biarjmand metamorphic complex (Iran): Magmatism along the northern active margin of Gondwana. Gondwana Research 27: 439–452. /doi.org/10.1016/j.gr.2013.10.014.
Shafaii Moghadam, M.H., and Shahbazi Shiran, S.H., 2010. Geochemistry and petrogenesis of volcanic rocks from the northern part of the Lahrud region(Ardabil): an example of shoshonitic occurrence in northwestern Iran”. J.Petrology, Vol: 1(4).16-31.
Shafaii Moghadam, H., Khademi,  M., Hu,   Z.,  Stern, R.  J.,  Santos, J. F., and Wu, Y., 2015. Cadomian (Ediacaran–Cambrian) arc magmatism in the ChahJam– Biarjmand metamorphic complex (Iran): Magmatism along the northern active margin of Gondwana, Gondwana Research 27, 439-452.  http://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2013.10.014. 
Shaw, D. M., 1970. Trace element fractionation during anatexis. Geochimica et Cosmochimica Acta Vol(34), 237-243.
Shervais, J. W., 1982. Ti-V plots and the petrogenesis of modern andophiolitic lavas,Earth Planet. Sci. Lett.,59, 101–118.
Stampfli, G., 1978. Etude geologique generale de l, Elburz oriental au S de Gonbad-e-Qabus (Iran, N-E): These de Docteur des Sciences, no. 1868.Universite de Geneve.pp.328.
Stampfli, G., Borel, G., Cavazza, W., Mosar, J., and Ziegler, P., 2001. Palaeotectonic and palaeogeographic evolution of the western Tethys and PeriTethyan domain (IGCP Project 369). Episodes 24(4): 222-228. repository.geologyscience.ru/handle/123456789/26207.
Stille, H., 1924. Grundfragen der vergleichenden Tektonik. Borntraeger, Berlin.
Stöcklin, J., 1974. Northern Iran: Alborz Mountains. In: Mesozoic–Cenozoic orogenic belts: data for orogenic studies”, (Ed. Spencer, A.) Vol: 4,p: 213–234. doi.org/10.1144/GSL.SP.2005.004.01.12.
Sun, S. S., and McDonough, W. F., 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes” In: Saunders, A.D., Norry, M.J. (Eds.), Magmatism in the Ocean Basins. Geol Soc Spec Publ., Vol. 42, PP. 313-345. doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19.
Talusani, V. R., 2010. Bimodal tholeiitic and mildly alkalic basalts from Bhir area, central Deccan Volcanic Province, India: Geochemistry and petrogenesis. J. Volcanol. Geotherm. Res., Vol. 189, PP. 278-290. doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2009.11.019.
Ustaömer, P. A., Ustaömer, T., Collins, A. S., and Robertson, A. H. F., 2009. Cadomian (Ediacaran–Cambrian) arc magmatism in the Bitlis Massif, SE Turkey: magmatism along the developing northern margin of Gondwana. Tectonophysics 473: 99–112. doi.org/10.1016/j.tecto.2008.06.010.
Wang, L.Q., Pan, G.T., Li, C., Dong, Y.S., Zhu, D.C., Yuan, S.H., and Zhu, T.X., 2008. SHRIMP U-Pb zircon dating of Eopaleozoic cu-mulate in Guoganjianan Mt. from central Qiangtang area of northern Tibet—Considering the evolvement of Proto-and Paleo-Tethys. Geological Bulletion of China, 27, 2045-2056. (in Chinese with English Abstract). doi.10.17738/ajes.2016.0012.
Wang, Y.N., Zhang, C. J., and Xiu, S.Z., 2001. Th/Hf-Ta/Hf identification of tectonic setting of basalts. Acta Petrol Sin(in Chinese)., Vol. 17(3), PP. 413-421.
Weaver, B.L., 1991. The Origin of Ocean Island Basalt End-Member Compositions: Trace Element and Isotopic Constraints. Earth and Planetary Science Letters, 104, 381-397. http://dx.doi.org/10.1016/0012-821X(91)90217-6.
Wendt, J., Kaufmann, B., Belka, Z., Farsan, N., and Karimi Bavandpur, A., 2005. Devonian/Lower Carboniferous stratigraphy, facies patterns and palaeogeography of Iran, part II: northern and central Iran, Acta Geol Pol 55:31–97. geojournals.pgi.gov.pl/agp/article/view/9931.
Widdowson, H.G., 1991. Aspects of Language Teaching. Oxford: OUP, 1996. Teaching Language as Communication. Oxford: OUP. p 160. doi.org/10.1093/applin/15.1.105.
Widdowson, M., Pringle M. S., and Fernandez, O. A., 2000. A post K-T Boundary (Early Palaeocene) age for Deccan-type feeder dykes, Goa, India” J Petrol., Vol. 41, PP. 1177-1194. doi.org/10.1093/petrology/41.7.1177.
Zanchi, A., Berra, F., Mattei, M., Ghassemi, M. R., and Sabouri, J., 2006. Inversion tectonics in Central Iran”, J.Structural Geology 28: 2023-2037. doi.org/10.1016/j.jsg.2006.06.020.
Zanchi, A., Berra, F., Mattei, M., Zanchetta, S., Nawab, A., and Sabouri, J., 2005. The early Mesozoic Cimmerian orogeny in the Alborz mountains, Iran. Geophysical Research 7: 1607-7962. 1607-7962/gra/EGU05-A-05696.
Zhao, J. H., and Zhou, M. F., 2007. Geochemistry of Neoproterozoic mafic intrusions in the PanzhihuaNdistrict (Sichuan Province, SW China): Implications for subduction-related metasomatism in the upper mantle. J.Precambrian Research 152: 27-47. doi.org/10.1016/j.precamres.2006.09.002.