نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیارپزوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی

10.22071/gsj.2023.350092.2013

چکیده

پالینوفلورای متنوعی با حفظ‌شدگی بسیار خوب در نهشته‌های سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی یونجه‌زار، شمال شرق تهران، البرز مرکزی وجود دارد. در پالینوفلورای مورد مطالعه 40 گونه اسپور (متعلق به 29 جنس) و 18 گونه پولن (منتسب به 10 جنس) شناسایی شد. بر‌اساس گسترش چینه‌شناسی میوسپورها یک پالینوزون تجمعی تحت عنوان Klukisporites variegatus-Araucariacites australis-Cerebropollenites macroverrucosus Assemblage Zone شناسایی گردید. سن نهشته های مورد مطالعه به ژوراسیک میانی نسبت داده شده‌اند که با داده‌های مربوط به تعیین سن نسبی براساس سیست داینوفلاژله‌ها هماهنگی کامل دارد.
فراوانی نسبی میوسپورهای مربوط به سرخس‌ها (69%) و تنوع مورفولوژیک آنها (19 جنس) نشان می‌دهد که سرخس‌ها در ترکیب پوشش گیاهی اطراف محیط رسوبی نهشته‌های مورد مطالعه فراوان‌تر بودند و معرف آب و هوای گرم - نیمه گرم با رطوبت بالا می‌باشند.
بررسی مدل اکوگروه‌های اسپورومورفی و مطالعه اقلیم دیرینه به واسطه الگوی فراوانی نسبی عناصر drier/wetter و warmer/cooler در جوامع گیاهی مختلف و درجه سازش آنها با محیط نیز نشان می‌دهد که آب و هوای دیرینه در برش چینه‌شناسی مورد مطالعه، گرم - نیمه گرم و با رطوبت بالا بوده است. همچنین حضور گونه‌هایی از داینوفلاژله‌های شاخص آب‌های گرم تا معتدل و نقشه‌های پالئوژئوگرافی ایران در ژوراسیک میانی نتیجه گیری مذکور را تایید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات