نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

3 سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

چکیده

هر چند در دهه‌های گذشته استفاده از مشاهدات سنتی نقشه‌برداری مانند طول‌ها و زوایا در اندازه‌گیری‌های جابه‌جایی‌های سطحی زمین و مطالعات زمین‌ساخت به صورت محدود و محلی رایج بوده است، بنابراین با ورود سامانه‌های ماهواره‌ای تعیین موقعیت در دهه اخیر و دقت بالای آن انقلابی جدید در به‌کارگیری مشاهدات ژئودزی(Geodetic Observations)، بویژه مشاهدات GPS (Global Positioning System) در مطالعات حرکات پوسته‌ای زمین و لرزه‌زمین‌ساخت به‌وجود آمده است. در واقع با بررسی تغییرات زمانی مقادیر دگرشکلی سطحی زمین حاصل از مشاهدات ژئودزی می‌توان به رفتارسنجی پوسته زمین پرداخت و در مورد ویژگی‌های لرزه‌زمین‌ساخت منطقة مورد مطالعه، اظهار‌نظر کرد. با انجام اندازه‌گیری‌های ژئودزی به صورت تکراری و تحلیل نتایج به دست آمده، می‌توان به الگوی دگرشکلی روز مناطق مورد مطالعه دست یافت. از آنجا که همواره شناخت دقیق‌تر لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت منطقه تهران به دلایل مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، در این مقاله از مشاهدات GPS چندسال اخیر که در این منطقه انجام شده‌اند، استفاده شده است. در این تحقیق از 35 ایستگاه GPS برای پوشش تهران و نوار شمالی آن که در بر‌گیرندة گسل شمال تهران است، استفاده شده است. برخی از این ایستگاه‌ها تنها در دو نوبت (Epoch) سالانه اندازه‌گیری شده‌اند و برخی دیگر بیش از 4 نوبت در سال های مختلف مورد اندازه‌گیری قرار گرفته‌اند. اندازه‌گیری‌های یادشده پس از پالایش و پیش پردازش‌های لازم، مورد پردازش روزانه قرار گرفتند و سپس جواب‌های روزانه با یکدیگر ترکیب و میدان آهنگ جابه‌جایی یا همان میدان سرعت سالانه محاسبه شد. تحلیل میدان تغییر‌شکل ژئودتیک به دست آمده در این تحقیق، حاکی از آهنگ جابه‌جایی زمین‌ساخت بسیار ضعیف در حدود 5/0 الی 2 میلی‌متر در سال برای مؤلفه راستالغز چپ‌گرد از باختر به خاور و کوتاه‌شدگی در نوار شمالی تهران است که می‌تواند به گسل شمال تهران و گسل مشا برگردد. البته آهنگ جابه‌جایی یادشده با حرکت بر روی نوار شمالی تهران اندکی متغیر است و به نظر می‌رسد بخش خاوری نوار شمالی تهران از بخش باختری آن اندکی فعال‌تر باشد که با نتایج مطالعات زمین‌شناسی هم همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

کتابنگاری
بربریان، م.، قرشی، م.، ارژنگ روش ب، مهاجر اشجعی، ا.، 1365- پژوهش‌های لرزه‌زمین‌ساخت و خطر زمین‌لرزه در گستره تهران، گزارش 56، سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران.
بربریان، م.، قرشی، م.، شجاع طاهری، ج.، طالبیان، م.، 1375- پژوهش‌های لرزه‌زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه در گستره سمنان، گزارش 63، 277 صفحه، سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران.
قاسمی، م. ر.، قرشی، م.، 1383- مطالعه منطقه­ای گسل‌های اصلی لرزه‌زا در رشته کوه البرز، گزارش کمیته تحقیقات علمی، سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران، 58 صفحه.
 
 
References
Allen, M. B., S. J., Vincent, I. Alsop, Ismail-zadeh, A. and Flecker, R., 2003b- Late Cenozoic deformation in the South Caspian region: effects of a rigid basement block within a collision zone, Tectonophysics, 366, 223-239.
Allen, M., Ghassemi, M. R., Sharabi, M. and Qorashi, M., 2003a- Accomodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, Iran, J. Struct. Geol., 25, 659-672.
Ambraseys, N. N., 1974 - Historical seismicity of north-central Iran., In: Materials for the study of seismotectonics of Iran: North-central Iran, Geological Survey of Iran, Report No. 29, p.47-96.
Ambraseys, N. N. and C. P. Melville, A., 1982- History of Persian Earthquakes, 219 pp., Cambridge University Press, New York.
Assereto, R., 1996-Geological map of upper Djajrud and Lar valleys (Central Elburz, Iran), Inst. Geol. Univ. Milano, Serie G, Publ. No. 232, 86p.
Bennet, R. A., Rodi, W. and Reilinger, R. E., 1996- Global Positioning System constraints on fault slip rates in southern California and northern Baja, Mexico. J. Geophys. Res. 101(B10), 21943-60.
Berberian, M. and Yeats, R. S., 1999- Patterns of historical earthquake rupture in the Iranian Plateau, Bull. Seismol. Soc. Am., 89, 120-139.
Bürgmann, R., Ergintav, S., Segall, P., Hearn, E. H., McClusky, S., Reilinger, R. E., Woith, H. and Zschau, J., 2002- Time-dependent Distributed afterslip on the deep below the Izmit earthquake rupture, Bull. Seismol. Soc. Am., 92 (1), 126-137.
Bürgmann, R., Segall, P., lisowski, M., Svarc, J. P., 1997- Post-seismic strain following the 1989 Loma Prieta earthquake from repeated GPS and leveling measurements. J. Geophys. Res. 102, 4933-55.
Dellenbach, J., 1964- Contribution à l’étude géologique de la région située à l’est de Téhéran (Iran), Fac. Sci., Univ. Strasbourg (France), 117p.
DeMets, C., Gordon, R. G., Argus, D. F. and Stein, S., 1990- Current plate motions, Geophys. J. Int., 101, 425-478.
DeMets, C., Gordon, R. G., Argus, D. F. and Stein, S., 1994- Effects of recent revisions to the geomagnetic reversal time scale on estimates of current plate motions, Geophys. Res. Lett., 21, 2191-2194.
Djamour, Y., Vernant, Ph., Bayer, R., Nankali, H. R., Ritz, J. F., Hinderer, J., Hatam, Y., Luck, B., Le Moigne, N., Sedighi, M., Khorrami, F., 2010- GPS and gravity constraints on continental deformation in the Alborz mountain range, Iran. Submitted to Geophysical JournalInternational.
Dong, D., Herring, T. A. and King, R. W., 1998- Estimating regional deformation from a combination of space and terrestrial geodetic data, J. Geod., 72, 200-211.
Feigl, K. L., Agnew, D. C., Bock, Y., Dong, D., Donnellan, A., Hager, B. H., Herring, T. A., Jackson, D. D., Jordan, T. H., King, R. W., Larsen, S., Larson, K. M., Murray, M. H., Shen, Z. and Webb, F. H., 1993- Space geodetic measurement of crustal deformation in central and southern California, J. Geophys. Res., 98, 21677-21712.
Herring, T. A., King, R. W. & McClusky, S. C., 2009a- GAMIT reference manual, Release 10.3, edn, Vol., pp. Pages, Massachussets Institute of Technology, Cambridge.
Herring, T. A., King, R. W. & McClusky, S. C., 2009b- GLOBK reference manual, Release 10.3, edn, Vol., pp. Pages, Massachussets Institute of Technology, Cambridge.
Herring, T. A., King, R. W. & McClusky, S. C., 2009c- Introduction to GAMIT/GLOBK, Release 10.35, edn, Vol., pp. Pages, Massachussetts Institute of Technology, Cambridge.
Jackson, J. A. and McKenzie, D. P., 1984- Active tectonics of the Alpine-Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan, Geophys. J. R. Astron. Soc., 77, 185-246.
Jackson, J. A. and McKenzie, D. P., 1988- The relationship between plate motions and seismic tensors, and the rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East, Geophys. J. R. Astron. Soc., 93, 45-73.
Jackson, J. A., Haines, J. and Holt, W., 1995- The accommodation of the Arabia-Eurasia plate convergence in Iran, J. Geophys. Res., 100, 15205-15219.
Jackson, J. A., Priestley, K., Allen, M. and Berberian, M., 2002- Active tectonics of the South Caspian Basin, Geophys. J. Int., 148, 214-245.
King, R. W., Masters, E. G., Rizos, C., Stolz, A. and Collins, J.,1985- Surveying with GPS, Monograph 9, School of Surveying, University of New South Wales, Kensington, Australia.
Martini, P. M. De, Hessami, K., Pantosti, D., D'Addezio, G., Alinaghi H. and Ghafory-Ashtiani, M., 1998- A geologic contribution to the evaluation of the seismic potential of the Kahrizak fault (Tehran, Iran). Tectonophysics, 287, 187-199.
McClusky, S., Balassanian, S., Barka, A., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Gurkan, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kasten, K., Kekelidze, G. King, R. W., Kotzev, V., Lenk, O., Mahmoud, S., Mishin, A., Nadariya, M., Ouzoumis, A., Paradissis, D., Prilepin, Y. P., M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksöz, M. N. and Veis, G., 2000- GPS constraints on plate motions and deformations in eastern Mediterranean and Caucasus, J. Geophys. Res., 105, 5695-5719.
Nazari, H., Ritz, J. F., Qorashi, M., Abbassi, M., Saidi, A., Shahidi, A. R. and Omrani, J., 2003- Analysing Neotectonics in Central Alborz: Preliminary Results, Proceedings of the 4th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 12-14 May 2003, Tehran.
Nazari, H. and Ritz, J. F., 2008- Sketch map of Quaternary Faults in Central Alborz. GSI.
Nazari, H., 2006- Analyse de la tectonique recente et activedans l'Alborz central et la region de Teheran, l'universite Montpellier II, These de doctorat.
Nilforoushan, F., Masson, F., Vernant, P., Vigny, C., Martinod, J., Abbassi, M., Nankali, H., Hatzfeld, D., Bayer, R., Tavakoli, F., Ashtiani, A., Doer.inger, E., Daignières, M., Collard,  P. and Cheéry, J., 2003- GPS network monitors the Arabia-Eurasia collision deformation in Iran, J. of Geodesy (77), 411–422, DOI 10.1007/s00190-003-0326-5.
Pichon, X., 1968- Sea-floor spreading and continental drift, J. Geophys. Res., 73, 3661-3697.
Ritz, J. F., Balescu, S., Soleymani, S., Abbassi, M., Nazari, H., Feghi, K., Shabanian, E., Tabassi, H., Farbod, Y., Lamothe, M., Michelot, J. L., Massault,  M., Chéry, J. and Vernant, P., 2003a- Geometry, Kinematics and Slip Rate Along the Mosha Active Fault (Central Alborz), EUG-AGU-EGU Joint Assembly, Nice, France, 06-11 April 2003, Abstract EAE03-A-06057.
Ritz, J. F., Balescu, S., Soleymani, S., Abbassi, M., Nazari, H., Feghi, K., Shabanian, E., Tabassi, H., Farbod, Y., Lamothe, M., Michelot, J. L., Massault, M., Chéry, J. and Vernant, P., 2003b- Determining the long-term slip rate along the Mosha fault (Central Alborz, Iran): Implications in terms of seismic activity, Proceedings of the 4th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, 12-14 May 2003, Tehran.
Sella, G. F., Dixon, T. H. and Mao, A., 2002- REVEL: A model for recent plate velocities from space geodesy, J. Geophys. Res., 107 (B4), ETG 11-1, 11-32,.
Tchalenko, J. S., 1975- Seismisity and structure of the Kopet Dagh (Iran, USSR), Phil. Trans. Roy. Soc. London, 278 (1275), pp. 1-25.
Tchalenko, J. S., Berberian, M., Iranmanesh, H., Baily, M., Arsovsky, M., 1974-Tectonic framework of the Tehran region, In: Materials for the study of seismotectonics of Iran (North-Central Iran), Geol. Surv. of Iran, Report No. 29, 7-46.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R.,Tavakoli, F. and Chéry, J., 2004a- Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman, Geophys. J. Int., 157, doi: 10.1111/j.1365-246X.204.02222.x, 381-398.
Walpersdorf, A. and Vigny, C., 1998- Determining the sula block kinematics in the triple junction area in Indonesia by GPS, Geophys. J. Int., 135, 351-361.