نویسنده = حسن محسنی
1. فرایندهای دیاژنزی سازند شهبازان در شرق پهنه لرستان

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 67-82

10.22071/gsj.2017.89098.1151

محدثه جانباز؛ حسن محسنی؛ علیرضا پیریایی؛ رودی سونن؛ بیژن یوسفی یگانه؛ حسن سرادقی صوفیانی


2. بررسی منشأ برخی عناصر در رسوبات سطحی استان سمنان و شمال خاوری اصفهان با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 297-308

10.22071/gsj.2017.50297

حامد مرادی؛ حسن محسنی؛ مجید معینی نجف‎آبادی؛ رضا بهبهانی