نویسنده = مهدی رضایی کهخائی
تعداد مقالات: 3
1. زمین شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سرب (نقره) دره امرود در کمان ماگمایی ارومیه- دختر، جنوب قهرود

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 259-268

10.22071/gsj.2018.122431.1438

فردین موسیوند؛ فایق هاشمی؛ مهدی رضایی کهخائی؛ امیر پاکیزه


2. سنگشناسی و زمین شیمی داسیتهای آداکیتی کالدرای نئوژن قره چای، جنوب خاور قوچان

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 241-250

10.22071/gsj.2019.171867.1614

مرضیه اسدی آورگانی؛ مهدی رضایی کهخائی؛ حبیب اله قاسمی


3. بررسی فرآیندهای تاثیرگذار در تشکیل سنگهای آتشفشانی نشوه، شمال غرب ساوره

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 285-294

10.22071/gsj.2017.91461.1190

مهدی رضایی کهخائی؛ داریوش اسماعیلی؛ هانیه صحرائی