کلیدواژه‌ها = مدل تراوایی T2 میانگین
تعداد مقالات: 1
1. تخمین شاخص منطقه جریانی با استفاده از نتایج تشدید مغناطیس هسته

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 57-64

10.22071/gsj.2018.114374.1400

سید محمود فاطمی عقدا؛ ماشاءاله تسلیمی؛ احمد فهیمی فر