نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استاد، مؤسسه تحقیقاتی پاساد کالیفرنیا، کالیفرنیا، امریکا

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شهرستان ابرکوه و از نظر تقسیمات تکتونیکی- رسوبی در زون سنندج سیرجان قرار دارد. فعالیت آتشفشانی این منطقه به صورت گنبد و جریانات گدازه ای داسیتی و ریولیتی بوده و در مطالعات میکروسکوپی شامل بلورهای پلاژیوکلاز، کوارتز، هورنبلند و گاه بیوتیت هستند. سنگ های آتشفشانی مورد نظر به صورت واحدهای مجزا در تناوب با واحدهای رسوبی آهکی و شیلی مشاهده می شوند. این سنگها گرایش ماگمایی کالک آلکالن دارند که مشخصه محیط های فرورانش است. خصوصیات بارز مشاهده شده در نمودار های عنکبوتی و چند عنصری همانند غنی شدگی آنها در LREE ، نسبت بالای/ HREE LREE ، قعر مشاهده شده در عناصر Nb و Ti و غنی شدگی از عناصرPb، Rb و Th نشان از مشارکت پوسته قاره ای در تکوین سنگ های منطقه و شکل گیری آنان در یک محیط فرورانش در حاشیه فعال قاره ای است. نمودارهای تعیین جایگاه تکتونیکی، نیز یک محیط کمانی و از نوع قاره ای را برای آنها در نظر می گیرند. مطالعات سن سنجی انجام گرفته بر روی کانی زیرکن، سنma 7.6+177.2 معادل با ژوراسیک را برای این بخش از پهنه سنندج-سیرجان ارائه کرده که با مرحله فرورانش اقیانوس نئوتتیس به زیر پهنه ایران مرکزی تطابق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آقانباتی، ع.، 1383- زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.
 
References
Alric, G. and Virlogeux, D., 1977- Pétrographie et ge´ochimie des roches métamorphiques et magmatiques de la région de Deh Bid – Bavanat, Chaîne de Sanandaj-Sirjan, Iran, Thèse 3e`me cycle, université´ scientifique et médicale de Grenoble, France, 316 p. doi.10.22071/GSJ.2015.42068.
Monfaredi, B., Masoudi, F., Tabbakh Shabani, A. A, 2009- magmatic interaction as recorded in texture and composition of plagioclase phenocrysts from the sirjan area, urumiehdokhtar magmatic arc, iran, journal of sciences, islamic republic of iran, v. 20 (3),p. 243-251. doi.org/10.22067/econg.v6i2.24938.
Pearce, J. A. and Norry, M, 1979- Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y and Nb variations in volcanic rocks. Contributions to Mineralogy and Petrology, v.69, p.33–47. doi: 10.1007/BF00375192.
Pearce, J. A. and Peate, D. W, 1995- Tectonic implications of the composition of volcanic arc magmas, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, v. 23,p 251–285. doi.org/10.1146/annurev.ea.23.050195.001343.
Rollinson, H. R., 1993- Using geochemical data. Longman Scientific and Technical, 20.
 Saunders, A. D., Storey, M., Kent, R. W. and Norry, M. J., 1992- Consequences of plume–lithosphere interactions. In: Storey, B.C., Alabaster, T., Pankhurst, R.J. (Eds.), Magmatism and the Causes of Continental Breakup, v. 68, Geological Society of London Special Publication, London,p. 41 – 60.- doi.org/10.1144/GSL.SP.1992.068.01.04.
Taraz, H., 1974- Geology of the Surmaq-dehbid Area, Abadeh Region, Central Iran. Internal report, 138. Geological Survey of Iran, Tehran, p. 137.