زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های دونین بر پایه کنودونت‌ها در برش‌های ایلانقره، ایلانلو و پیراسحاق، شمال باختری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ایران

چکیده

مطالعه زیای کنودونتی سازند ایلانقره در برش‌های ایلانقره، ایلانلو و پیراسحاق در شمال باختری ایران، نگرش جدیدی را در مورد چینه‌شناسی این سازند بیان می‌کند. سازند ایلانقره دارای توالی تخریبی- کربناتی است که از ماسه‌سنگ کوارتزآرنایتی، شیل و سنگ‌های کربناتی تشکیل شده و بیشتر دارای کنودونت‌های محیط کم‌ژرفا (Icriodus, Polygnathus) است. زیای کنودونتی 5 زیست‌زون را از دونین (ژیوتین- فامنین) نشان می‌دهد که عبارتند از: varcusrhenana , rhenanalinguiformis,  Middle triangularis – Late trachytera, posteraexpansa. به سبب فعالیت‌های زمین‌ساختی و فرسایش، چینه‌های دونین میانی در قاعده برش ایلانقره از  بین رفته‌اند و زیست‌زون varcusوجود ندارد. واحد‌های سنگی فامنین میانی با ایست رسوبی به واحد‌های سنگی کربنیفر تبدیل می‌شوند ولی این نبود رسوب‎گذاری و فرسایش در مشاهدات صحرایی مشهود نیست و با مطالعه کنودونت‌ها وجود ناپیوستگی (نبود چینه‌ای فامنین پسین تا تورنزین پسین) آشکار می شود. با شناسایی کنودونت‌های کربنیفر، زیست‌زون bilineatus  -  bolandensisبرای نهشته‌های پایینی کربنیفر مشخص شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Devonian successions in Illanghareh, Illanlu and Pir-Eshag sections, North West Iran, based on Conodonts

نویسندگان [English]

  • S Abbasi 1
  • B Hamdi 2
  • M.R Majidifard 2
1 1Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Study of conodont fauna from the Illanghareh Formation in Illanghareh, Illanlu and Pir-Eshag sections provide new data on the stratigraphy of this formation in the North West Iran. Illanghareh section is a terrigenous-carbonate rock sequence, consists mainly of quartzarenite sandstone, shale, and carbonate rocks. This sequence generally represents shallow-water Polygnathid-Icriodid biofacies and yielded five biozones: varcus, Older than rhenana, rhenanalinguiformis, Middle triangularis – Late trachytera, posteraexpansa. Tectonic activities and erosion caused the Middle Devonian strata in the base of Illanghareh section to be omitted and the varcus Biozone is not recorded. Upper Devonian (Upper Famennian) rock units change into Carboniferous strata with a sedimentary gap though it is not recognizable in the field and no evidence of erosional surface is recognized. It is however, shown between Late Famennian and Late Turnaisian via conodonts recorded.  The biozone bilineatus-  bolandensis was also recorded in lower part of Carboniferous strata studied here.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Devonian
  • Illangareh
  • Peyr-es-hag
  • Illanlu
  • Conodont
  • Biostratigraphy